Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Soepeler procedures om verkavelingen te wijzigen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Soepeler procedures om verkavelingen te wijzigen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verschillende decreten inzake ruimtelijke ordening definitief gewijzigd zodat de verdere inname van open ruimte wordt stopgezet.  De Vlaamse regering had deze wijzigingen in november van vorig jaar reeds principieel goedgekeurd en de Raad van State heeft in februari advies uitgebracht.

“Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en dus voor de bescherming van de open ruimte. Wij maken komaf met verouderde of te gedetailleerde voorschriften. Ik wil in Vlaanderen evolueren van een  ruimtelijke structuurplanning, het inkleuren van elke vierkante meter grond, naar een ruimtelijke beleidsplanning: de verschillende bestuursniveaus ontwikkelen de ruimte in functie van steeds wijzigende maatschappelijke noden”, stelt Joke Schauvliege.

Er komen soepelere procedures om verkavelingen te wijzigen. Eigenaars moeten niet langer zelf in de volledige verkaveling (frequente voorbeelden tot meer dan 100 woningen) rondgaan en handtekeningen verzamelen, wanneer zij een wijziging willen doorvoeren (bv. een bijkomende bouwlaag mogelijk maken). Een consultatie van de aanpalende eigenaars volstaat.

Meergezinswoningen

Met de bestaande inrichtingsvoorschriften (bpa’s of rup’s) wordt soepeler omgesprongen zodat oudere voorschriften over dakvorm en dakbedekking of over bouwdieptes of bouwhoogtes gemakkelijker kunnen wijzigen. Het doel is verwante functies toe te laten in een residentiële woonwijk en eengezinswoningen te kunnen omvormen tot meergezinswoningen. Een klassiek voorbeeld zijn de grote villa’s in de stadsrand uit de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw die men vaak opnieuw wil bestemmen tot meergezinswoning, maar waar men totnogtoe op planologische bezwaren stootte.

Zorgwonen is het creëren van een ondergeschikte wooneenheid met het doel om zorg te verstrekken aan zorgbehoevenden. Voortaan moet slechts één van beide bewoners zorgbehoevend of bejaard zijn (voordien: beiden). Zorgwonen wordt voortaan ook uitdrukkelijk toegelaten in zonevreemde woningen en in verkavelingen bestemd voor eengezinswoningen. Een dochter mag dus voortaan haar zorgbehoevende moeder en gezonde vader opvangen in haar woning in een residentiële verkaveling en daarvoor een zorgwoning inrichten.

Er komt een decretale aanpak van de meest watergevoelige gebieden: de Vlaamse regering kan voortaan, na inspraak van de burgers, de meest problematische gebieden als watergevoelig open ruimtegebied aanduiden. Daar geldt dan een onmiddellijk bouwverbod zodat er niet gebouwd wordt in gebieden die regelmatig onder water staan, is het planschadesysteem van toepassing voor eigenaars en blijven landbouw, natuur en laagdynamische recreatie mogelijk.

Voorschriften in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden momenteel heel strikt geïnterpreteerd, zodat vergunningen voor de professionele landbouw er bijna onmogelijk zijn. De Vlaamse regering bevestigt dat bedrijfsgebouwen voor landbouw er wél mogelijk zijn, mits behoud van karakteristieke landschapselementen. Concreet zal bv. een bedrijfsgebouw in dergelijk gebied vergund worden als het via groenschermen word ingepast in het landschap.

Reservatiestroken

Sommige reservatiestroken staan op gewestplannen al jaren ingetekend zonder reëel perspectief dat de geplande infrastructuur (kanaal, weg, spoor) er effectief komt. Eigenaars van gebouwen in reservatiestroken moeten bij verbouwingen of uitbreidingen evenwel afstand doen van de volledige meerwaarde. De Vlaamse regering kan in één beweging een aantal reservatiestroken schrappen, zonder daarvoor een langdurige en complexe rup-procedure te starten. In de resterende reservatiestroken zal niet altijd de volledige afstand van meerwaarde vereist zijn, door rekening te houden met de aard van de werken en met de termijn die nog zal verstrijken tot de infrastructuur is gerealiseerd. Bij een onteigening zal een eigenaar bv. wel vergoed worden voor kosten die hij gemaakt heeft om zijn woning in goede staat te houden, maar niet voor een uitbreiding ervan (bv. de aanleg van een zwembad).

Een aantal historisch gegroeide tuincentra liggen door schaalvergroting en branchevervaging in agrarisch gebied en zijn zonevreemd. De Vlaamse regering maakte hun behoud en zelfs uitbreiding mogelijk, op voorwaarde dat de situatie historisch gegroeid is, geen alternatieve locatie beschikbaar is, er voldoende band is met het agrarisch gebied, en het tuincentrum ruimtelijk inpasbaar is op de huidige locatie. Zo krijgen de tuincentra rechtszekerheid.

Termijnen

De overheid zal  binnen bepaalde termijnen een beslissing moeten nemen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Gebeurt dit niet tijdig, dan heeft de aanvrager recht op een vergoeding (bij een vergunningsaanvraag) of een dwangsom (bij een beroepsprocedure).

Aan de andere kant zal het aantal beroepsmogelijkheden worden ingeperkt. Het beroep is mogelijk indien men reeds tijdens het openbaar onderzoek heeft gereageerd, het beroep wordt echter niet beschouwd als een soort van  ‘herkansing’ waarbij men niet eerder aangebrachte bezwaren alsnog aankaart bij de bestendige deputatie van de provincie, de Vlaamse regering of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Vlaamse regering heeft deze wijzigingen nu definitief goedgekeurd en zal het ontwerp van decreet voorleggen aan het Vlaamse parlement.

“Met deze bepalingen speel ik in op nieuwe noden in de samenleving inzake wonen en open ruimte (tiny houses, zorgwonen, …) die vandaag nog te vaak botsten op strakke voorschriften inzake ruimtelijke ordening. Ik beoog flexibiliteit, weliswaar met voldoende rechtszekerheid voor alle betrokkenen”, besluit Vlaams minister Schauvliege.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in het Omgevingsloket een record aantal omgevingsvergunningen en meldingen geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen en in 2021 om 77.200. De voorbije twee jaar hebben eigenaars[…]

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Meer artikels