Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale dienstverleningscluster voor De Ideale Woning

Sociale dienstverleningscluster voor De Ideale Woning

Alle foto’s in dit dossier: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

De Ideale Woning is op zoek naar een sterk ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij de ontwikkeling van een nieuwe sociale dienstverleningscluster en de modernisering en verbetering van de eigen dienstverlening en interne werking. Dit laatste moet gebeuren door een verregaande reorganisatie en uitbreiding van het kantoor en het magazijn van De Ideale Woning in de wijk Groenenhoek in Berchem, samen kortweg Het Huis genaamd.

Die vernieuwing moet leiden tot een hedendaagse en inspirerende werkomgeving. In functie van een optimaal en efficiënt ruimtegebruik worden ruimtes en werkplekken in Het Huis ook ter beschikking gesteld van omliggende bedrijven, start-ups en zelfstandigen die op zoek zijn naar een coworking space. Het Huis wordt zo een open huis: laagdrempelig, transparant en uitnodigend. De hal is tevens een ontmoetingsruimte die multi-inzetbaar is en dynamisch kan worden gebruikt.

In Het Huis werken alle medewerkers in de meest optimale condities, zowel in de front- en backoffice in het kantoorgebouw, als in het magazijn (integrale toegankelijkheid, daglichttoetreding, zicht naar buiten, een aangenaam binnenklimaat en akoestiek, comfort, variatie in werkplekken, enz.). Informele ontmoetingen in de gemeenschappelijke eetruimte,  koffiehoeken, een ontspanningsruimte en een toegankelijke daktuin moeten de cohesie tussen de medewerkers en bezoekers bevorderen. Het programma voor Het Huis wordt leesbaar en helder georganiseerd opdat de publieke en niet-publieke delen afzonderlijk van elkaar kunnen worden gebruikt.

Voor de realisatie van het interne programma van Het Huis wordt vanuit duurzaamheidsoverwegingen momenteel uitgegaan van een verregaande renovatie van het huidige kantoorgebouw en het magazijn (samen ongeveer 1.800 m²) en één of meer nieuwe gebouwen (ongeveer 800 m²) om te voldoen aan de toekomstige ruimtebehoefte (in totaal zowat 2.600 m²). Volledige nieuwbouw is enkel te overwegen indien de kwaliteiten en de meerwaarde ervan substantieel zijn ten opzichte van een verregaande renovatie.

Het openstellen van delen van de infrastructuur voor externen en de inrichting van een coworking space in Het Huis vormen een eerste stap in het creëren van een meerwaarde voor de buurt en de realisatie van de sociale dienstverleningscluster. In een tweede stap wil De Ideale Woning ook (delen van) de buitenruimte openstellen voor de buurtbewoners om zo bij te dragen tot de sociale verbinding en interactie in de wijk.

Ten slotte wil De Ideale Woning op haar site nieuwe infrastructuur voor een extra extern programma toevoegen om verdere invulling te geven aan de sociale dienstverleningscluster als nieuwe, levendige ontmoetingsruimte in de buurt. Mogelijke functies en activiteiten die er kunnen worden gehuisvest, zijn bijkomende kantoorruimtes voor sociale en middenveldorganisaties, een buurtrestaurant, een kindercrèche, een dagcentrum voor senioren en ateliers of werkplaatsen als onderdeel van de productieve stad.

Hiermee tracht De Ideale Woning tegemoet te komen aan concrete behoeften in de buurt. Met het samenbrengen van deze functies en activiteiten wil de huisvestingsmaatschappij een levendige en creatieve omgeving realiseren die wisselwerking en kruisbestuiving mogelijk maakt. Die ambitie vertaalt zich in een sterk ontwerp dat de brug slaat tussen stedenbouw, architectuur en buiteninrichting binnen de aanwezige, complexe context.

Het eisenprogramma is tot stand gekomen op basis van een nauwe betrokkenheid van alle medewerkers van De Ideale Woning. Het ontwerpteam zal zich bereid moeten tonen om die betrokkenheid op peil te houden en samen een emancipatorisch en participatief proces te doorlopen. De Ideale Woning is op zoek naar een multidisciplinair team dat in staat is de noodzakelijke disciplines optimaal te integreren tot een sterk, samenhangend en logisch geheel. De belangrijkste disciplines zijn stedenbouw, architectuur, ontwerp van buitenruimtes, stabiliteit, integrale toegankelijkheid en geïntegreerde duurzaamheid in functie van een zo beperkt mogelijke impact op het milieu.

De opdracht bestaat uit vaste delen en een voorwaardelijk deel. De vaste delen van de opdracht zijn:

    De volledige studieopdracht voor de verregaande reorganisatie en uitbreiding van Het Huis, samen met de buiteninrichting;

    De visie op de verdere ontwikkeling van de volledige site van De Ideale Woning als sociale dienstverleningscluster (ruimtelijke en programmatorische invulling), waarbij wordt aangegeven welke rol deze kan spelen voor de buurt en welke interessante wisselwerking er kan ontstaan tussen het interne en externe programma.

Het voorwaardelijke deel is afhankelijk van de, al dan niet gefaseerde, concretisering van het externe programma. Zodra actoren bereid worden gevonden om het externe programma overeenkomstig de ontwikkelingsvisie voor de sociale dienstverleningscluster te realiseren zal de opdracht worden uitgebreid met een ontwerpopdracht voor de realisatie ervan.

Gunningscriteria

    De kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:

- in een ruim maatschappelijk kader;

- meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker.

    De aanpak van duurzaamheid d.w.z. de mate waarin de gekozen ingrepen efficiënt en effectief bijdragen tot een kwalitatief en toekomstbestendig gebouw;

    De procesgerichtheid en procesbereidheid;

    De raming van de projectkost en het honorarium;

    De samenstelling en de deskundigheid van het ontwerpteam.

Sociale dienstverleningscluster De Ideale Woning

- Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor een sociale dienstverleningscluster en voor de realisatie van de verregaande reorganisatie en uitbreiding van de kantoren en het magazijn - Het Huis - van De Ideale Woning in uitvoering van die ontwikkelingsvisie.
- Bouwheer: cv De Ideale Woning
- Locatie: Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem
- Budget: 5,3 miljoen euro, excl. btw en ereloon.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Op het terrein van de voormalige Saffre Frère-fabriek in Oudenaarde hebben burgemeester Marnic De Meulemeester en projectontwikkelaar Revive de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe Saffrou-wijk. Hier worden 265 woningen, een[…]

26/10/2020 | nieuwbouwstadsvernieuwing
Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Meer artikels