Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Shm’s vragen herinvoering bindend sociaal aandeel in woonprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Shm’s vragen herinvoering bindend sociaal aandeel in woonprojecten

Bij het heractiveren van de in 2013 vernietigde maatregel uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid over ‘wonen in eigen streek’ roept de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) op om ook de andere maatregel die toen vernietigd werd, waarin voorzien werd om een bindend sociaal aandeel in woonprojecten op te leggen, opnieuw mogelijk te maken. De ervaring uit het verleden kan volgens de VVH helpen om het systeem waar nodig bij te sturen, zoals in het voorstel over ‘wonen in eigen streek’.

“Het principe van het bindend sociaal aandeel was voorzien in het Decreet Grond- en Pandenbeleid, maar werd net als ‘Wonen in eigen streek’ vernietigd door het Grondwettelijk Hof”, zegt directeur Björn Mallants van de VVH. “Deze vernietiging was - in tegenstelling tot ‘wonen in eigen streek’ – niet echt ten gronde, maar vooral ‘technisch’. Het principe voorzag voor projectontwikkelaars afnamegaranties van het sociaal woonaanbod door de overheid en dat is staatsteun en moest dus aangemeld worden bij Europa. Dat is makkelijk op te lossen”, denkt Mallants.

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid was een oefening die verschillende evenwichtige ontwikkelingen in het woonbeleid aan elkaar koppelde. En dit in de hele woonmarkt, dus het sociale, private en bescheiden - betaalbare – luik, zowel voor eigenaars als huurders. Hieruit sprak de visie om instrumenteel de hele Vlaamse woonmarkt op het lokaal niveau - en met de gemeente als regisseur van het woonbeleid zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode - aan te pakken.

Zo werd onder meer een groeipad voor sociale woningen voorzien, met extra budgetten en doelstellingen per gemeente. Dit is nog altijd de basis van het investeringsprogramma van de Vlaamse regering - een programma waarvoor overigens recent, zoals aangekondigd in de Septemberverklaring van die Vlaamse regering, een belangrijk extra volume van 285 miljoen € werd vrijgemaakt.

“‘De mogelijkheid om een bindend sociaal aandeel in woonprojecten op te leggen heeft een bewezen effect op de realisatie van extra sociale woningen en dus de betaalbaarheid voor woonbehoeftige gezinnen. Het effect loopt op tot een vermindering van het armoederisico met 40%”, aldus Mallants. “De argumentatie voor ‘Wonen in eigen streek’ lijkt nog steeds een dubbel op zijn kant in zake sociaal doel. De gehanteerde inkomensgrenzen zijn meer dan de helft hoger dan die voor de doelgroep voor sociaal wonen. Het is dan toch evident dat het bindend sociaal woonaandeel, dat ook vernietigd werd maar om heel andere reden - en waar het sociaal doel niet in vraag wordt gesteld - ook opnieuw geactiveerd wordt”, vindt Mallants.

“We geven in sociaal wonen in veel gevallen voorrang op basis van een lokale binding. Het zou te gek voor woorden zijn als nu kruit wordt verschoten op een vernietigde maatregel met inkomensgrenzen die meer dan de helft hoger liggen dan voor sociaal wonen, zonder ook dat andere instrument voor betaalbaar wonen - een bindend sociaal aanbod in woonprojecten - opnieuw mogelijk te maken”, stelt Mallants duidelijk.

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid heeft objectieven opgelegd aan elke gemeente op vlak van sociaal wonen. Recent werd het halen van deze objectieven ook ingeschreven als voorwaarde om erkend te blijven als sociale huisvestingsmaatschappij, en dit naast een minimale schaalgrootte van 1.000 woningen. Het belangrijkste instrument dat was uitgewerkt om deze projecten overal mogelijk te maken werd vernietigd in 2013. Dit maakt het voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen moeilijk of zelfs onmogelijk om te voldoen aan de gevraagde doelstellingen.

“Het Decreet Grond- en Pandenbeleid was een uitgebreide en evenwichtige oefening, met effecten in alle aspecten van het woonbeleid. Het voorstel om de vernietigde bepalingen opnieuw te bekijken is positief. Maar dan wel alle vernietigde bepalingen, dus ook het bindend sociaal aandeel. Anders blijft voor ons alleen de last, maar geen enkele lust meer over. En dan shm’s afrekenen op het niet halen van objectieven of een bepaalde schaalgrootte is gewoon niet correct”, besluit Mallants.

De VVH vraagt dat er werk wordt gemaakt van een instrument dat – inspelend op de lokale behoefte – de gemeente een kader aanreikt om aan de sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijkheden te bieden voor de realisatie van bijkomend sociale woonaanbod. Dit moet natuurlijk in goed overleg met alle actoren gebeuren. Dit instrument mag geen dwingend keurslijf zijn, maar een stimulerend kader dat gemeentes aan de slag laat gaan om in grotere ontwikkelingen een sociale invulling mogelijk te maken.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elf gemeenten in de Kempen willen samen één woonmaatschappij vormen

Elf gemeenten in de Kempen willen samen één woonmaatschappij vormen

Elf Kempische gemeenten beslissen samen om vanaf 1 januari 2023 een eengemaakte sociale woonmaatschappij te vormen. Het gaat om de gemeenten Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Kasterlee, Lille, Mol, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout en Vosselaar.[…]

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

Meer artikels