Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

SERV evalueert begroting Vlaamse regering

SERV evalueert begroting Vlaamse regering

SERV-voorzitter Danny Van Assche.

Vooral de steden en gemeenten kunnen in de Vlaamse begroting van dit jaar rekenen op een stevige financiële ondersteuning. Dat blijkt uit de jaarlijkse begrotingsevaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Hoewel de lokale overheden 18,3 miljoen € moeten besparen, ontvangen zij 166,6 miljoen € (41%) van de uitgaven voor nieuw beleid. Snoeien in de uitgaven gebeurt vooral in de subsidies voor ondernemingen (-181,4 miljoen €) en vzw’s (-101,5 miljoen €) maar
ook de Vlaamse administratie zelf moet besparen op lonen en werkingsmiddelen (-113,9 miljoen €). De subsidies voor gezinnen nemen af met 50 miljoen €.

“Hoewel deze eerste begroting van de nieuwe Vlaamse regering nog niet alle beleidsintenties bevat, wordt duidelijk voorrang gegeven aan de lokale besturen. Op heel wat andere posten wordt flink bespaard. Positief is dat de investeringen ontzien worden, wat belangrijk is om meer welzijn en welvaart voor Vlaanderen te creëren”, zegt Danny Van Assche, voorzitter van de  SERV.

De Vlaamse regering creëert heel wat beleidsruimte door 562,7 miljoen € te besparen. Om de nieuwe beleidsruimte in te vullen, voorziet de regering 404,9 miljoen €. De subsidies voor lagere
overheden vormen hiervan een belangrijk deel. De besparing die gemeenten krijgen opgelegd is minimaal.

Zij worden niet langer gecompenseerd voor inkomstenverlies door de vrijstelling van een deel van de onroerende voorheffing. Die maatregel brengt 18,3 miljoen € op. Daar staat tegenover dat het nieuwe beleid van de Vlaamse regering hoog inzet op de subsidies naar lokale overheden. De nieuwe beleidsinitiatieven bij het Gemeentefonds zijn goed voor 130,8 miljoen €.

Open Ruimte-Fonds

Daarnaast is een Open Ruimte-Fonds opgericht dat vooral landelijke gemeenten ondersteunt. In totaal zal dit fonds in de loop van de gehele legislatuur gecumuleerd uitkomen op 417 miljoen €, waarvan 31,2 miljoen € in de begroting 2020 is opgenomen.

Tel daarbij nog kleinere beleidsinitiatieven en de totaalsom voor gemeenten komt uit op 166 miljoen €. Dat bedrag komt bovenop de decretale groei van het Gemeentefonds. Het Gemeentedecreet voorziet immers al een jaarlijkse groei van het fonds met 3,5% wat dit jaar neerkomt op 96,7 miljoen €.

Doelgroepkorting

De zwaarste impact zien we bij het beleidsdomein Werkgelegenheid en Sociale Economie (WSE). De grootste besparing gebeurt in de subsidies aan ondernemingen. Die ingreep is met 181,4 miljoen € goed voor bijna een derde van alle besparingen van de Vlaamse regering. Vooral de doelgroepkorting voor werkgevers die jongere en oudere werknemers in dienst hebben moet het met 110 miljoen € minder doen.

Eén vijfde van de besparingen (113,9 miljoen €) moet komen van de Vlaamse overheid door lonen en werkingsmiddelen te beperken. De subsidiestromen naar vzw’s nemen af met iets meer dan 100 miljoen €. Huishoudens krijgen een besparing te verwerken van net geen 50 miljoen €. In de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben de besparingen de grootste betekenis in vergelijking met hun totale uitgaven.

Investeringen

De sociale partners van de SERV vinden het positief dat de Vlaamse Regering bij de besparingen de investeringen grotendeels ontziet. Toch trekt de Vlaamse regering volgens hen niet volop de kaart van de investeringen. Er zijn immers geen garanties dat de extra middelen voor de lagere overheden zullen aangewend worden om effectief te investeren. De SERV blijft daarom zijn vraag herhalen voor meer overheidsinvesteringen op alle niveaus. Meer investeringen zijn immers cruciaal voor de Vlaamse economie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

De Vlaamse regering wil zoals eerder aangekondigd werk maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk[…]

16/09/2021 | VCBwaterbouw
Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Meer artikels