Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Scores op in bestek vermelde criteria correct afgewogen'

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse Gemeenschap schreef een overheidsopdracht uit voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake aanstelling van advocaten voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenregeling en dit via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De gunningsbeslissing werd in vraag gesteld, een van de inschrijvers vond immers dat de toegekende scores niet correct afgewogen werden.

Volgens de Raad van State viel de aanbestedende overheid echter weinig te verwijten. De gebruikelijke verplichtingen inzake de voorafgaande vermelding van de gunningscriteria en weging ervan gelden immers niet voor de gunning van opdrachten voor diensten bedoeld in bijlage II, B van de wet van 15 juni 2006. Uiteraard moet een overheid zich bij de beoordeling van de offertes wel houden aan de regels die in het eigen bestek staan.

Het is echter niet zo dat als de gunningscriteria in het bestek zijn opgesomd zonder vermelding van relatief gewicht van elk van hen, verondersteld mag worden dat deze noodzakelijk in dalende volgorde van belangrijkheid opgesomd waren. Evenmin mag in zo'n geval aangenomen worden dat elk gunningscriterium dezelfde gewogen waarde heeft. De Raad van State verwees daarbij naar het (arrest van 18 december 2014, met verwijzing naar HvJ' Commissie/Ierland', C-226/09 van 18 november 2010).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels