Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Scores op in bestek vermelde criteria correct afgewogen'

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse Gemeenschap schreef een overheidsopdracht uit voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake aanstelling van advocaten voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenregeling en dit via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De gunningsbeslissing werd in vraag gesteld, een van de inschrijvers vond immers dat de toegekende scores niet correct afgewogen werden.

Volgens de Raad van State viel de aanbestedende overheid echter weinig te verwijten. De gebruikelijke verplichtingen inzake de voorafgaande vermelding van de gunningscriteria en weging ervan gelden immers niet voor de gunning van opdrachten voor diensten bedoeld in bijlage II, B van de wet van 15 juni 2006. Uiteraard moet een overheid zich bij de beoordeling van de offertes wel houden aan de regels die in het eigen bestek staan.

Het is echter niet zo dat als de gunningscriteria in het bestek zijn opgesomd zonder vermelding van relatief gewicht van elk van hen, verondersteld mag worden dat deze noodzakelijk in dalende volgorde van belangrijkheid opgesomd waren. Evenmin mag in zo'n geval aangenomen worden dat elk gunningscriterium dezelfde gewogen waarde heeft. De Raad van State verwees daarbij naar het (arrest van 18 december 2014, met verwijzing naar HvJ' Commissie/Ierland', C-226/09 van 18 november 2010).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels