Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijk uitvoeringsplan op komst voor Portus-site Gent

Ruimtelijk uitvoeringsplan op komst voor Portus-site Gent

©

De stad Gent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op om de Portus-site, het gebied rond het vroegere Belgacomgebouw in de Keizer Karelstraat, volledig te kunnen herontwikkelen.

Voor het ontwerp van dit rup loopt tot en met 2 maart een openbaar onderzoek. De site sluit aan bij het project ‘heropening van de Nederschelde’ en wordt hierop afgestemd. Tevens is een betere koppeling met de omliggende woonbuurten nodig.

De gebouwen op de Portus-site zijn opgetrokken in de jaren ‘70 van de vorige eeuw als kantoorgebouw en technische ruimte met zendposten voor de toenmalige RTT, het latere Belgacom, vandaag Proximus. Het telefoonbedrijf verliet de kantoren in 2008 en bracht ook zijn technische ruimte elders onder. De stad Gent huurt nog altijd kantoorruimte van de nieuwe privé-eigenaar, maar binnenkort verhuizen ook de stadsdiensten uit dit gebouwencomplex.

Het voormalige Belgacomgebouw ligt nu in het Bijzonder Plan van Aanleg (bpa) 121 ‘Binnenstad deel Zuid’. Door de voorschriften in dit bpa zijn er slechts beperkte verbouwingsmogelijkheden voor het kantoorgebouw. Om het gebouw ingrijpend te wijzigen en een reconversie van de site mogelijk maken, is een bestemmingswijziging nodig. Daarom stelt de stad het rup 152 Portus-site op.

Het plangebied van dit rup bevindt zich in de oksel van de samenvloeiing van de Leie en Schelde en omvat in hoofdzaak het voormalige Belgacom-gebouw, nu het Portusgebouw. Het rup onderzoekt de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het Portusgebouw zelf en het technische bijgebouw. Ook de omliggende ruimte ligt binnen het plangebied. Het gebied wordt begrensd door: de Keizer Karelstraat, de Gebroeders Van Eyckstraat, de Doornsteeg, de Pieter de Keyserestraat, het Veermanplein en de Nieuwbrugkaai. In totaal gaat het om een gebied van 1,5 ha.

Nieuwe bebouwing is mogelijk maar enkel als bestaande volumes worden afgebroken en de ‘densiteit’ dus niet verhoogt. De bestaande structuur van het kantoorgebouw blijft behouden en krijgt een duurzame invulling. De overige constructies op de Portus-site verdwijnen. Nieuwbouw moet op schaal zijn van de omliggende woonwijken. Er komt een nieuwe kaai met hoogstammig groen aan de recent opengelegde Nederschelde.

Het Veermanpark wordt groter en er wordt aan aangenaam plein aangelegd vóór het kantoorgebouw aan de kant van de Nederschelde. Tussen de nieuwe kaai en de Doornsteeg komt een extra doorgang, aan de kant van de Doornsteeg worden nieuwe woningen gerealiseerd. Door de goede ligging aan de Nederschelde en Portus Ganda is een gemengde stedelijke ontwikkeling mogelijk, gaande van woningen, over kantoren tot winkels en terrasjes.

Het plangebied omvat in hoofdzaak het voormalige Belgacom-gebouw. Dit rup voor de Portussite maakt een herontwikkeling en ingrijpende verbouwing mogelijk van wat wel eens het lelijkste gebouw van Gent werd genoemd. Het maakt ook plaats voor bijkomend waardevol publiek domein. Zo wordt het Veermanplein verruimd met een bijkomend park van meer dan 2.000 m² langs de Nederschelde”, aldus Sven Taeldeman, de Gentse schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen.

Lange procedure

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het college van burgemeester en schepenen keurde het concept goed op 5 juli 2012, maar pas in de loop van 2014 ontstond meer duidelijkheid over het engagement van de privé-eigenaars. Zo is de privé-ontwikkelaar eigenaar geworden van de volledige site en zijn duidelijke termijnen bepaald wanneer de site vrijgemaakt zal worden door de bestaande (telecom)gebruikers. Dit gebeurt ten laatste in 2020.

Om een hoogwaardig stedenbouwkundig en architecturaal project te kunnen realiseren organiseerde de privé-ontwikkelaar, in overleg met de stad Gent een architectuurwedstrijd. Om deze wedstrijd uit te werken werd bureau BUUR als externe organisator aangetrokken om de wedstrijd concreet uit te werken, samen met de diensten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Architectuur en Beleidsparticipatie. In overleg met de wijkregisseur werd een participatieproject uitgezet. De details van deze architectuurwedstrijd zijn uitgewerkt in de projectdefinitie. In september 2015 waren de resultaten van de wedstrijd bekend en werd overlegd met de buurt.

De impact van het concept-rup op de omgeving werd via een mer-screening (milieu, mobiliteit, bodem, mens, …) onderzocht. De Vlaamse Dienst Mer concludeerde op 26 september 2016 op basis van deze screening, dat de opmaak van een plan-mer voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan niet nodig is. Vervolgens maakten de stadsdiensten een voorontwerp van rup op dat op 20 oktober 2016 werd goedgekeurd door het schepencollege.

Eind november van dat jaar werd beslist om in het onderdeel ‘Wettelijk kader en toetsing mer-plicht’ van de mer-screeningsnota een vmeer sluitende juridische motivering toe te voegen. Om die reden werd besloten de procedure van plan-mer screening te hernemen. Het voorontwerp an sich zoals het op 20 oktober 2016 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, werd in deze fase niet meer gewijzigd.

De impact van het concept-rup op de omgeving werd opnieuw via een mer-screening onderzocht, wat op 10 april 2017 dezelfde conclusie opleverde als een jaar eerder: een plan-mer is voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan niet nodig. Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp van het rup opnieuw goed op 1 juni 2017. Daarna vroegen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een advies over het plan, onder andere aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro), aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

 De stadsdiensten maakten het ontwerp op, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad van december 2017. Nu volgt het openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt, van 2 januari tot en met 2 maart. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. De gecoro zal alle opmerkingen en bezwaren behandelen en hierover nogmaals het stadsbestuur adviseren. De stadsdiensten maken daarna het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Nadat de goedkeuring wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en kunnen vergunningen op basis van dit rup worden afgeleverd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

De oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken heeft in totaal 23 kandidaten opgeleverd. Dertien gebiedscoalities dienden een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, tien andere hebben ambitie om[…]

Bouw fietstunnel Bilzersteenweg in Tongeren start volgend jaar

Bouw fietstunnel Bilzersteenweg in Tongeren start volgend jaar

Startnota voor herinrichting vier knooppunten Brusselse Ring

Startnota voor herinrichting vier knooppunten Brusselse Ring

Witte rook voor project Noord-Zuid Limburg

Witte rook voor project Noord-Zuid Limburg

Meer artikels