Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regering investeert in duurzame energie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Regering investeert in duurzame energie

De omslag naar een koolstofvrije economie is een belangrijk aandachtspunt van de nieuwe federale regering. In de eerste plaats wordt ingezet op de ontwikkeling en uitbouw van hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder wind- en zonne-energie, en dit in het hele land. Hernieuwbare energie en efficiënter energiegebruik moeten geleidelijk aan vervuilende energiebronnen, met inbegrip van kernenergie, vervangen.
 

 

Naast gedragsverandering, wordt ook gerekend op innovatie en technologie om onze planeet te redden. Met dit doel wil de regering een transformatiefonds oprichten dat zal investeren in de nieuwe economie. Ecologie en economie staan niet tegenover elkaar, maar moeten elkaar net versterken. De ecologische transitie moet zorgen voor nieuwe jobs, een betere levenskwaliteit en meer innovatiekracht.
 
De regering wil fors investeren in onderzoeks- en researchcentra en hoopt dat daaruit spin-offs ontstaan die een gunstig effect zullen hebben op duurzame ontwikkeling: hernieuwbare energie, isolatie van gebouwen, klimaatvriendelijke technologieën, maar ook op het vlak van digitalisering en mobiliteit.

Zero-emissie auto’s

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto's.
 
Op termijn zal uitsluitend de verkoop van zero-emissiewagens worden toestaan, op voorwaarde dat er voldoende betaalbare wagens op de markt zijn en er analyses over de levenscyclus beschikbaar zijn. De regering zal ook rekening houden met de impact van deze transitie op de overheidsfinanciën, met name de weerslag op de accijnzen.
 
In samenspraak met de gewesten zal ook worden toegezien op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur en data-uitwisseling. Deze moet het tevens mogelijk maken om emissievrije voertuigen in te zetten in een flexibel elektriciteitsnet.
 
Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. In overleg met de deelstaten wordt bekeken hoe hetzelfde kan gelden voor de bussen voor het openbaar vervoer, taxi’s en wagens van de deelmobiliteitssector.
 
De regering zal een kader uitwerken waarbij ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen, een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun werkgever. Op die manier worden duurzame mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, fietsen, broeikasgasneutrale auto’s, enz.) evenals het dicht bij het werk (gaan) wonen gestimuleerd.

Offshore energie

In het Nationaal Energie- en Klimaatplan wordt een verdubbeling tot 4 GW voorzien tegen 2030. De productie van windenergie in de Noordzee wordt daarom verder uitgerold: de tweede zone van 2,2 GW die reeds beslist is, wordt zo snel mogelijk gerealiseerd.
Bijkomend aan de huidige geplande netversterking op land en op zee, wordt een aansluiting onderzocht en indien nodig gerealiseerd, uiterlijk in 2025-2026.
 
De regering onderzoekt of er nog bijkomende capaciteit kan gerealiseerd worden van offshore wind in de Belgische Noordzee, evenals buiten de territoriale wateren, in samenwerking met andere landen aan de Noordzee. Dat zal gebeuren door een actieve rol op te nemen in de North Seas Energy Cooperation.
 
Er is ook aandacht voor innovatieve hernieuwbare energie op zee, vergroening van gas, power-to-x, de productie van koolstofarme waterstof en de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2. De federale regering wil proefprojecten stimuleren en werkt een regelgevend kader uit om deze en andere innovaties te versnellen.
 
In lijn met de EU Green Deal zal tevens het wet- en regelgevende kader aangepast worden. Dat moet de uitbouw mogelijk maken van een backbone voor CO2  en waterstofgas, dit met maximaal hergebruik van de bestaande aardgasinfrastructuur.
 
Inzake energie zullen de investeringen vooral worden toegespitst op:
• Het energiezuinig maken van overheidsgebouwen;
• De ontwikkeling van grote infrastructuur voor elektrische flexibiliteit en een betere energieopslag;
• De gasnetwerken en de elektriciteitsnetwerken (Fluxys en Elia), in het bijzonder de interconnecties met de buurlanden en de productie van groene waterstof voor industrieën en vrachtvervoer waarvoor elektrificatie niet mogelijk is.
 
In samenwerking met de gewesten en met respect voor elkaars bevoegdheden, kunnen investeringen worden toegespitst op:
• Het energiezuinig maken van particuliere woningen;
• De ontwikkeling van het gebruik van accu’s en batterijen;
• De ontwikkeling van herbruikbare energiebronnen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VLAIO steunt 19 extra projecten inzake circulair bouwen

VLAIO steunt 19 extra projecten inzake circulair bouwen

Binnen de oproep 'Circulaire Bouweconomie' van Vlaanderen Circulair werden vorig jaar 75 projectvoorstellen ingediend, waarvan 29 een subsidie ontvingen. Er bleven echter nog heel wat goede projecten achter zonder steun. Voor 19 ervan[…]

Beddeleem krijgt certificaat als CO2-neutral company

Beddeleem krijgt certificaat als CO2-neutral company

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Meer artikels