Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ratificatie verdrag veiligheid en gezondheid op komst

Ratificatie verdrag veiligheid en gezondheid op komst

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de federale ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd over de veiligheid en gezondheid in de bouwnijverheid. Het gaat om het zogenaamde verdrag nr. 167, aangevuld met de aanbeveiling nr. 175. Deze twee internationale instrumenten werden reeds in 1988 eenparig goedgekeurd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De Nationale Arbeidsraad pleit al sinds 1989 voor de ratificatie van het verdrag door België, maar dat gebeurde tot nog toe niet. Een twintigtal andere landen deed dat wel. België heeft zijn intern recht aangepast aan het verdrag nr. 167 van de IAO alvorens dit verdrag te ratificeren. Dat heeft jaren in beslag genomen, maar die praktijk werd niet betwist door de IAO.

Nu is de ratificatie van het verdrag nr. 167 door België eindelijk uitvoerbaar. Concreet gaat het om een herziening van het verdrag nr. 62 van de IAO over de veiligheidsvoorschriften in de bouw dat werd goedgekeurd in 1937 en dat niet meer aangepast is aan de realiteit inzake risico's in de bouwnijverheid en meer bepaald de technologische vooruitgang. Verdrag nr. 167 heeft een breder toepassingsveld. Het beoogt alle activiteiten van de bouwnijverheid (bouwwerken en verscheidene werken van burgerlijke bouwkunde) en is van toepassing op werkgevers, werknemers en zelfstandige werknemers.

Het verdrag wil elke actor in de bouwnijverheid, zowel op nationaal vlak en binnen de onderneming als op de bouwplaats, ertoe aansporen om het arbeidsmilieu veiliger en gezonder te maken voor de personen die er werken en daardoor arbeidsongevallen en beroepsziekten vermijden of ten minste verminderen. Verdrag nr. 167 voorziet rechten en plichten voor alle betrokkenen en bevat de beginselen en maatregelen inzake preventie die moeten worden toegepast.

Volgende zaken maken deel uit van de nieuwigheden die werden ingevoerd in het verdrag nr.167 van 1988:

het principe van de integratie van de veiligheid en de gezondheid vanaf het ontwerp van een bouwproject;

de verplichting inzake coördinatie op het vlak van veiligheid en gezondheid, wanneer verscheidene aannemers gelijktijdig werken uitvoeren op dezelfde bouwplaats;

verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid ten laste van de zelfstandige werknemers;

het recht van de werknemers om zich op basis van een aantal voorwaarden te verwijderen van een dreigend en ernstig gevaar voor hun veiligheid en gezondheid.

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, waaronder het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, komen tegemoet aan de nieuwe principes die zijn opgenomen in het verdrag nr. 167.

Binnen de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid de opdracht deze reglementering voor te bereiden en te ijveren voor de bevordering en de verbetering ervan, terwijl de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk de opdracht heeft de toepassing ervan na te gaan en te stimuleren aan de hand van inspecties. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten