Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projecten gezocht voor Prijs Wivina Demeester 2016

Gerelateerde onderwerpen :

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De Prijs Wivina Demeester benadrukt het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject. Voorheen werd deze prijs benoemd als de Prijs Bouwheer en de Prijs Bouwmeester.

In de beoordeling van de projecten gaat de aandacht vooral naar de bouwheer en het voorbeeldige traject dat die heeft doorlopen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen drie categorieën, ingedeeld volgens de schaal van het project. Zowel masterplannen, architectuuropdrachten als kunst in opdracht komen in aanmerking.

Een voorbeeldig project heeft een uitstekende ontwerper nodig, maar vooral ook een goede opdrachtgever. Die formuleert een heldere opdracht en opent een creatieve dialoog met alle betrokkenen. Hij staat open voor experimenten en gaat op zoek naar geschikte partners. Een goede ontwerper zoekt oplossingen die tegemoetkomen aan de ambitie en de verwachting van de opdrachtgever én van de eindgebruikers. Uit de magie van die interactie groeit een uniek project. De Prijs Wivina Demeester bekroont een opdrachtgever niet alleen voor zijn realisatie, maar ook voor het moedige en vaak complexe proces dat eraan voorafging.

Drie categorieën

De categorie 'Architectuuropdracht' omvat opgeleverde gebouwen die niet alleen van een bijzondere kwaliteit getuigen, maar tevens een aantoonbare en substantiële meerwaarde voor de onmiddellijke buurt of context betekenen. Zowel hergebruik, herbestemming als nieuwbouwprojecten komen in aanmerking.

De categorie 'Masterplan' omvat visiedocumenten die een globale strategie uitzetten voor de ontwikkeling van een projectgebied. Verschillende types van documenten komen in aanmerking, van beeldkwaliteitsplan tot een plan voor gebiedsontwikkeling. Ze gaan via ontwerpend onderzoek in op de ruimtelijke kwaliteit die wordt vooropgesteld bij de uitvoering van eventuele deelprojecten, op de inrichting van de openbare ruimte, en op de fasering en procesorganisatie voor de uitvoering van het plan.

De prijs bekroont opdrachtgevers die tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

De categorie ‘Kunst in opdracht’ ten slotte, omvat publieke bouwopdrachten waarbij de bouwheer op een bijzondere manier ruimte geeft aan kunst. De samenspraak tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar zorgt daarbij voor een maatschappelijk gedragen project dat op een wezenlijke manier een verschil maakt op een publieke plek.

Opdrachtgevers

Zowel publieke als semipublieke overheden kunnen hun kandidatuur indienen. Iedereen, ook een partner (bv. de ontwerper) kan op eigen initiatief, maar met akkoord van de opdrachtgever, een project indienen. Publieke opdrachtgevers zijn de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse provincies, steden en gemeenten, OCMW's en diensten van de federale overheden, voor zover het project in Vlaanderen is gerealiseerd.

Met semipublieke opdrachtgevers worden bedoeld de provinciebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen, de erkende erediensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs en andere instanties die in Vlaanderen opleidingen aanbieden, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en alle andere overheden die een 'Vlaamse' projectsubsidie van minstens 60% genieten.

Zowel grootschalige als kleinschalige projecten komen voor de prijs in aanmerking. De projecten moeten gesitueerd zijn in Vlaanderen of in het Brusselse Gewest. De uitvoering werd beëindigd in de periode tussen 1 juni 2013 en 1 juni 2016 of de werkzaamheden zijn al zo ver gevorderd dat de jury het te verwachten eindresultaat kan beoordelen. De masterplannen moeten daadwerkelijk in realisatie zijn, m.a.w.: een eerste fase moet in uitvoering of uitgevoerd zijn.

De jury bestaat uit een voorzitter en drie leden. Voor elk van de drie categorieën kunnen verschillende genomineerden en één laureaat worden voorgedragen. De jury heeft aandacht voor verschillende aspecten (opdrachtformulering, procesgerichtheid en -bereidheid en kwaliteitsbewaking van het resultaat), die samen de voorwaarden vormen voor een geslaagd project. De manier waarop een opdracht wordt geformuleerd en gegund, zegt veel over de ambities van de opdrachtgever.

Overheidsopdrachten winnen pas aan algemeen belang als ze worden gedragen door het beleid én door de maatschappij. Een goede opdrachtgever heeft van bij de aanvang al oog voor de kwaliteit van het project, de toe-eigening, het gebruik en het beheer op korte en lange termijn. Met het resultaat wordt duidelijk in welke mate er tijdens het proces aan kwaliteitsbewaking werd gedaan.

Projecten kunnen worden ingediend tot 30 mei 2016 om 12 u. via bouwmeester@vlaanderen.be. In oktober 2016 maken Wivina Demeester en de Vlaamse bouwmeester de laureaten bekend tijdens een feestelijke prijsuitreiking. Het Team Vlaams Bouwmeester brengt de Prijs Wivina Demeester en de winnende projecten onder de aandacht. De genomineerde opdrachtgevers worden uitgenodigd voor een buitenlandse studiereis in het voorjaar van 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

In de stad Torhout wordt door de lokale politie Kouter een nieuw politiegebouw met een honderdtal werkplekken gerealiseerd. Het ontwerp is van META architectuurbureau uit Antwerpen. Voor iedere stap in het ontwerpproces werd nauw samengewerkt[…]

13/05/2022 | Projectennieuwbouw
Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

MAXXI in Rome gaat uitbreiden en wordt dubbel zo groot

MAXXI in Rome gaat uitbreiden en wordt dubbel zo groot

Nieuwbouw voor academie en harmonie van Nazareth

Nieuwbouw voor academie en harmonie van Nazareth

Meer artikels