Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Project ‘De Zigeuner’ levert Limburgs ‘Beste Bouwteam’

Project ‘De Zigeuner’ levert Limburgs ‘Beste Bouwteam’

Het bouwteam van De Zigeuner werd uitgeroepen tot Beste Bouwteam 2018…

Het bouwteam dat het kantoorgebouw van reisorganisatie ‘De Zigeuner’ in Diepenbeek realiseerde werd op 13 juni in eigen huis gelauwerd als Beste Bouwteam 2018.

Bouwunie Limburg organiseert jaarlijks samen met een aantal toonaangevende partners in de bouwsector een wedstrijd voor 'Het Beste Bouwteam'. Hierbij bekroont het een team van bouwpartners die uitblinken door hun unieke samenwerking en zo een meerwaarde creëerden voor de bouwsector. Bij de beoordeling van de deelnemende teams liet juryvoorzitter Tom Preuveneers, tevens ondervoorzitter van de Orde van Architecten Limburg, zich bijstaan door vertegenwoordigers van Bouwunie, de ingenieursvereniging ie-net, de Contactvereniging voor Veiligheidscoördinatoren in de Bouwsector VC-CS, de Nationale Architectenvereniging Provincie Limburg, Bouw­innovatie, Bouwkroniek, Palindroom, RiskSolutions, ADMB, Knauf, Konvert Konstrukt en Syntra Limburg.

Deze jury ging op zoek naar een bouwteam met minimum vijf personen die samengewerkt hebben aan een project dat maximum vijf jaar oud was en in de provincie Limburg werd gebouwd. Hierbij moest de samenwerking tussen de teamleden gekenmerkt worden door een voortstuwende dynamiek, een vlotte communicatie tussen en een actieve inbreng van de teampartners en voldoende flexibiliteit. Het team moest bestaan uit echte teamspelers die ook oog hadden voor gemeenschappelijke kostencalculatie en milieuvriendelijkheid.

Op 22 mei maakte de jury de drie laureaten voor ‘Het Beste Bouwteam 2018’ bekend. Het bouwteam van het project ‘Park Leopold’ in Sint-Truiden, met nv Leopold (Bouwbedrijf Dethier & Vestio) als bouwheer en Bouwbedrijf Dethier als hoofdaannemer, realiseerde een residentieel project met 79 hedendaagse luxeappartementen en enkele kantoor- of handelsruimtes.

Het bouwteam van het project ‘Nieuwbouw crematorium Stuifduin’ in Lommel, met bouwheer Pontes en hoofdaannemer Vanhout nv, bouwde een crematorium met aula’s en ruimte voor koffietafels; het voorzag ook een voor de internationale uitvaartsector unieke waterpartij die een waterspiegel creëert waarop een kist kan staan voor buitendiensten.

En het bouwteam van het project ‘De Zigeuner’ in Diepenbeek, met bouwheer Jaripa bvba en verschillende nevenaannemers, deed de volledige verbouwing van het kantoorgebouw van de gelijknamige reisorganisatie.

“Een goede samenwerking tussen de bouwheer, de architect, ingenieurs en aannemers is van cruciaal belang in de bouwsector. Werken in teamverband leidt tot een beter voorbereide uitvoering en dus minder faalkansen. De uiteenlopende expertise van de verschillende partijen komt het eindresultaat ten goede. Bouwunie Limburg wil met deze wedstrijd vooral een positief signaal geven aan de Limburgse bouwsector en het werken in bouwteam promoten. Hierbij gingen we op zoek naar een verantwoordelijk team met inzicht, kwaliteit en talenten en met een groot wederzijds respect en vertrouwen onder de partners. Dat zijn belangrijke voorwaarden om als bouwteam succesrijk te zijn”, stelt Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg.

Juryvoorzitter Tom Preuveneers benadrukt dat Bouwunie Limburg met deze prijs de bouwsector in het algemeen in de spots wil zetten, maar ook en vooral het belang van teamwerk (met het begrip ‘team’ in zeer ruime zin) wil illustreren.

“De tijd van de piramidestructuur is voorbij. De architect of bouwdirectie hebben niet langer alleen alle wijsheid in pacht en dirigeren niet meer vanuit een ivoren toren de uitvoerders. Bouwen is ondertussen veelal zeer complex geworden omdat er tegenwoordig veel meer partijen actief betrokken zijn bij dit proces en in alle fasen. Er zijn immers zoveel facetten waarmee rekening gehouden moet worden: in functie van de conceptie het eisenpakket van de bouwheer, allerhande reglementeringen in functie van de uiteindelijke bestemming (gebruikers/uitbaters/personeel), de richtlijnen van subsidiërende overheden, de brandveiligheid, nutsvoorzieningen/waterhuishouding, duurzaamheid/epb en stabiliteit/technieken; en in functie van de uitvoering de uitvoerbaarheid, de werfcontext, de veiligheid, timing en termijnen en het budget. Wanneer we daar nog eens de snelle evolutie van materialen en uitvoeringstechnieken, de overlappende uitvoeringen, de onvoorziene omstandigheden/wijzigingen, eventuele tegenslagen, enz. bijnemen, dan spreekt het voor zich dat eigenschappen als engagement, flexibiliteit, een constructieve houding, probleemoplossend denken, anticiperen en collegialiteit sleutelelementen zijn om een goed resultaat te bekomen. Al deze aspecten kunnen niet meer los van elkaar gezien worden en de ervaring leert dat hoe vroeger de juiste mensen bij elkaar aan tafel zitten hoe vlotter de bouwwerf verloopt en dus hoe beter de controle is over timing en budget. Bouwen is geen exacte wetenschap en is het dan ook van cruciaal belang dat deze samenwerking en dialoog ook tijdens de werken op een constructieve manier voortgezet wordt. Dit vraagt vaak van de teamleden toegevingen, extra inspanningen (al dan niet op financieel vlak) en ‘out of the box’ denken. Partijen moeten bereid zijn om al eens uit hun comfortzone te treden, wat niet altijd voor iedereen even voor de hand ligt”, beseft de juryvoorzitter.

Team

Mooie voorbeelden hiervan zijn volgens hem o.a. Design & Build-projecten, maar ook de evolutie van BIMmen waarbij men verplicht wordt om reeds in de conceptuele fase doordacht met de uitvoering/uitvoerbaarheid rekening te houden. “Om een dergelijk teamwerk in de bloemetjes te zetten is de wedstrijd voor ‘het Beste Bouwteam’ in het leven geroepen. ‘TEAM’ is immers niet voor niets het acroniem van ‘Together Everyone Achieves More’. Het maakt niet uit of je de ruwbouwaannemer bent met 40% van het bouwbudget op het contract of de vloerder, schilder of tuinaannemer; het eindresultaat is er pas als iedereen zijn ding heeft kunnen doen”, weet de architect.

Hij beklemtoont dat het hier geen architectuurwedstrijd betreft, maar een award voor het beste bouwteam. In die zin is de jury heterogeen samengesteld, waarbij eenieder vanuit zijn eigen achtergrond de projecten bekijkt en hierover vervolgens in dialoog gaat.

“De wedstrijd bestaat uit drie fases. In eerste instantie moeten de inschrijvers door een selectieronde waarbij de volgende criteria van toepassing zijn: het project moet gelegen zijn in Limburg, mag maximum vijf jaar oud zijn en moet opgeleverd zijn op het moment van de prijsuitreiking en het bouwteam moet minstens vijf teamleden tellen. In een tweede fase worden de projecten inhoudelijk bekeken aan de hand van het deelnemingsformulier, waarbij toelichting gegeven wordt over o.a. de aard en complexiteit van het project, de samenstelling van het team, de hiërarchie/relatie tussen de teamleden, de taakverdeling, het verloop van de bouwwerf en de uitvoeringstermijn en budgetbeheersing. Hieruit werden drie laureaten geselecteerd voor de derde ronde, waarbij ze uitgenodigd werden om hun project persoonlijk te komen toelichten. Tijdens deze fase konden de juryleden vragen stellen om een beter inzicht te krijgen in de werking van het “team”: wie had de leiding, hoe verliep de communicatie, welke inbreng was er van wie, waren er problemen of incidenten en zo ja,  hoe werd hiermee omgegaan? In welke mate vormden zij m.a.w. als “team” een meerwaarde voor de realisatie van het project? Vervolgens debatteerden de juryleden hierover en gaf ieder jurylid een persoonlijke beoordeling. Anders dan vorige jaren is er ditmaal ook een publieksprijs waarbij de laureaten via social media mensen konden motiveren om een online stem uit te brengen. Deze stem telde voor 30% mee. Na een nek-aan-nekrace in de vakjury en de mathematische verrekening van de resultaten van de online stemming kwam het bouwteam van ‘De Zigeuner’ uit de bus”, verklaart Tom Preuveneers.

Hij merkt op dat alle drie vermelde projecten hun eigen uitdagingen, kwaliteiten, complexiteiten en charmes hadden en waardige mededingers waren. “Los van het niet-evidente vergunningentraject onderscheidde het winnende project ‘De Zigeuner’ zich o.a. door de locatie of beter de situatie. Het betrof hier immers een uitbreiding en verbouwing van bestaande gebouwen terwijl de activiteiten gewoon doorgingen. In deze context werden dus onrechtstreeks niet alleen de bouwheer, maar ook het personeel en het cliënteel bij het bouwteam betrokken. De algemene leiding van het project lag in handen van de architect, maar reeds in een prille fase werden uitvoerders mee betrokken in het proces door o.a. BIM voor de technieken. Een uitgebreide techniekenstudie heeft geresulteerd in een bijna-energieneutraal gebouw, wat initieel niet voorzien was en dus ook een bijkomende investering en overtuiging van de bouwheer vroeg”, motiveert hij.

Flexibiliteit en inzet

Bart Preuveneers merkt op dat een goede teamwerking vooral blijkt wanneer alles niet loopt zoals voorzien. “In dit dossier werden zowel kort vóór aanvang als meermaals tijdens de werken verschillende wijzigingen doorgevoerd en dienden ‘en cours de route’ nog keuzes gemaakt te worden. Soms was de timing zeer krap, maar soms dienden ook zaken weer afgebroken te worden, om nog maar te zwijgen over het al dan niet verrekenbaar zijn van de aanpassingen. Wanneer in dergelijke omstandigheden verschillende aannemers gelijktijdig op de bouwwerf aanwezig zijn, brengt dat stress met zich. Al deze aanpassingen tijdens de uitvoering vragen veel begrip, flexibiliteit en inzet van de aannemers. Iedereen was evenwel uiterst gemotiveerd, overuren werden niet geschuwd en aannemers hielpen elkaar, zelfs buiten hun eigen vakgebied. De continue dialoog vóór en tijdens de werken, de constructieve instelling en de vlotte samenwerking tussen de partijen hebben ervoor gezorgd dat de werkzaamheden verlopen zijn zonder noemenswaardige incidenten en ruim binnen de vooropgestelde termijn”, looft hij het winnende bouwteam.

De leden van dit triomferende bouwteam zijn bouwheer Jaripa bvba/De Zigeuner, architect Iglesias Leenders Bylois Architecten Bv bvba (ILB Architecten), de hoofdaannemer (in gesplitste aanneming), ingenieursbureau B.T.A. Ingenieurs en veiligheidscoördinator STETO Engineering Solutions. Aan dit project werkten de volgende aannemers en onderaannemers mee: Jacobs i3 & BG Construct (ruwbouw), David Jonkmans (grondwerken en buitenaanleg), Peters Leon dakwerken (dak- en gevelwerken), GW ramen en deuren (buitenschrijnwerk), All Lift Engineering bvba (lift), Huyghen & Van Ende bvba (sanitair), Deltha Engineering cvba (technieken), VGELEC bvba (elektriciteit), Schoeffaerts Afwerking & Interieur/Artur Interieur bvba/Schouteden (binnenafwerking), JOJO Systems bvba (beveiliging), Colorsense/Vak en Deco (schilderwerken), Neven Geert/Monochappe (vloeren en tegels/uitvullagen), T&S Dumont (binnendeuren), Gebrola nv (trappen) en STETO Engineering Solutions (epb-verslaggeving en veiligheid). Coördinerende bouwheren waren Jan Vanheusden, Monique Verlinden en Theo Wauters i.o.v. Jaripa bvba.

Leon Peters, voorzitter van Bouwunie Limburg, stipt aan dat de drie genomineerde teams aan elkaar gewaagd waren. “We hebben dit jaar best wat inschrijvingen ontvangen met heel wat diversiteit in de projecten en bouwteams. Dit is voor ons een teken dat een team in het bouwproces steeds belangrijker is geworden. Daarom zet Bouwunie zich hard in om dit in de belangstelling te plaatsen en de sector en het beroep zo in positieve zin te promoten”, oppert hij.

Michel Bylois, architect en ruimtelijk planner bij ILB Architecten, herinnert zich dat De Zigeuner hem zeven jaar geleden vervoerde tijdens zijn trouwdag. Hij bedankt tevens Bouwunie Limburg voor deze wedstrijd, voor haar engagement en vooral voor de kansen die ze met dit initiatief voor bouwteams creëert, evenals de andere genomineerden die door hun inspanningen van deze wedstrijd mee een geslaagd evenement hebben gemaakt. “In naam van ons bouwteam wil ik tevens de achterliggende gedachte achter deze wedstrijd oprecht toejuichen. Deze wedstrijd stelt immers de essentie van het bouwen en niet louter het fysiek waarneembare eindresultaat voorop en deze prijs brengt in belangrijke mate het menselijke aspect van bouwen onder de aandacht. Deze prijs gaat over mensen. In de aanloop naar het jurymoment werden we plots verplicht om het verleden opnieuw te memoriseren: was het afgelegde traject dan zo evident? Tijdens deze nabesprekingen ontstond plots zelfs een gelukzalige bewustwording gecombineerd met overvloedig optimisme. Er werd op getoost, maar er werd ook levenswijsheid onder elkaar gedeeld: bouwen is communiceren (B to C) en communiceren is bouwen (C to B). Deze prijs van ‘Beste Bouwteam’ is voor ons een bewijs dat vandaag, tijdens de hoogdagen van de digitale communicatie, open en oprechte persoonlijke communicatie belangrijke ingrediënten zijn voor het welslagen van een bouwteam. Een ‘beste bouwteam’ is als een busreis: je weet waar je vertrekt en waar de reis naartoe gaat, maar je moet je ervan bewust zijn dat zich op het traject verrassingen kunnen voordoen”, besluit hij met een mooie vergelijking.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwunie hekelt ‘nestbevuiling’ in de bouwsector

Bouwunie hekelt ‘nestbevuiling’ in de bouwsector

De sectororganisatie Bouwunie is verbolgen over uitspraken van de vakbonden die in enkele media verklaarden dat ‘de bouw aan het verrotten is’. Bouwunie vraagt zich af in welke mate de huidige imagocampagne ‘De Bouw Kijkt[…]

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Meer artikels