Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Problemen bij gelaagd glas met pvb-folie kunnen beperkt worden

Problemen bij gelaagd glas met pvb-folie kunnen beperkt worden

Door het toenemende gebruik van gelaagd glas met een pvb-folie stijgt ook het aantal vragen over de witachtige verkleuring ervan en de vorming van een 'varenstructuur' aan de glasranden. Dit artikel bespreekt de vragen die het vaakst voorgelegd worden aan de ingenieurs van de afdeling Technisch Advies van het WTCB.

De witachtige verkleuring (zie afbeelding) is te wijten aan het feit dat pvb-folies ondoorzichtig worden wanneer ze in contact komen met vocht en/of bepaalde onverenigbare bestanddelen (zoals lijmen en/of kitten). Indien de verkleuring vochtgerelateerd is, is het fenomeen gewoonlijk deels omkeerbaar. Zo krijgt de beglazing tijdens het drogen vaak een groot deel van haar doorzichtigheid terug. Een ondoorzichtige zone tot op zo'n 25 mm van de glasrand is evenwel nooit uitgesloten en wordt in de regel aanvaard.

De vorming van een 'varenstructuur' aan de glasranden (zie afbeelding) is het gevolg van de onomkeerbare en onaanvaardbare delaminatie van de pvb-folie. Dit fenomeen kan te wijten zijn aan een langdurig contact met vocht of bepaalde onverenigbare bestanddelen. Het kan ook veroorzaakt worden door een differentiële beweging tussen de glasbladen, meestal toe te schrijven aan de niveauverschillen tussen de glasbladen en/of aan het gebrekkig opspannen van de beglazing.

Wanneer het gewicht van de beglazing niet gelijkmatig over de steunblokjes verdeeld is, zal het totale gewicht immers opgenomen worden door een of meerdere glasbladen, wat kan resulteren in een afschuiving aan één of meer pvb-folies. Dit probleem treft men voornamelijk aan bij zeer zware beglazingen zoals grote volumes kogelvrij glas die in een sponning geplaatst zijn.

Oplossingen

De witachtige verkleuring aan de glasranden kan beperkt worden door een goede afwatering en door ervoor te zorgen dat de pvb-folie niet in contact kan komen met onverenigbare kitten en/of lijmen (bv. zure siliconen). Een lichte verkleuring, zelfs bij gebruik van neutrale siliconen, valt nooit volledig uit te sluiten. Bij een gelaagde beglazing aan de buitenzijde van het gebouw (bv. als borstwering) verdient het aanbeveling om de bovenrand te beschermen met een profiel. Voor de zijranden en de onderrand is dit niet noodzakelijk, maar wanneer men het toch doet, moeten de profielen correct afgewaterd worden.

Ook bij glazen vloertegels als scheiding tussen de buiten- en de binnenomgeving is een witachtige verkleuring moeilijk te vermijden. De afwatering van de sponning kan immers enkel naar binnen toe gebeuren, wat verklaart waarom ze dikwijls niet uitgevoerd wordt. In dat geval stagneert het water aan de pvb-folie en dat maakt ze ondoorzichtig.

Om te vermijden dat er zich een 'varenstructuur' vormt, moet men de niveauverschillen aan de onderzijde van de glasbladen wegwerken. Indien er toleranties met betrekking tot de uitlijning van de randen van de verschillende glasbladen bestaan, stelt de TV 214 dat voor dikke (> 34 mm) of zware (> 100 kg) gelaagde beglazingen de rand waarop de plaatsing gebeurt afgeslepen moet zijn. Men moet ook steunblokjes uit kunststof met een toereikende hardheid gebruiken, waarvan de breedte minstens gelijk is aan de glasdikte en de lengte bepaald wordt volgens de TV 221 (met een minimum van 50 mm).

De besproken problemen kunnen dus aanzienlijk beperkt worden door te vermijden dat de randen direct blootgesteld worden aan vocht en dat de pvb-folies in contact komen met onverenigbare producten. Of hun producten al dan niet verenigbaar zijn met gelaagd glas, moeten de fabrikanten vermelden in de technische fiches. Indien die geen nadere informatie daarover geven, is het beter deze producten niet te gebruiken. Wanneer het gelaagd glas geplaatst wordt in een vochtige omgeving, is een zeer lichte verkleuring tot op een zekere afstand van de glasranden nooit volledig uit te sluiten.

Bron: het artikel 'Problemen bij gelaagd glas met een PVB-folie' van ing. Laurent Lassoie, adjunct-departementshoofd Communicatie en Beheer, en ing. Floris Caluwaerts, hoofdadviseur bij de afdeling Technisch Advies van het WTCB, in WTCB-Contact 2015/2. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt