Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prijsverantwoording ontoereikend, offerte toch niet geweerd

Gerelateerde onderwerpen :

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd: een aanbestedende overheid die een prijsverantwoording vraagt, tot de conclusie komt dat de gegeven uitleg ontoereikend is maar de offerte toch niet weert. Het kan echter wel degelijk wettelijk verantwoord zijn, zo blijkt.

Uit het administratief dossier bleek immers dat er prijstabellen werden opgesteld maar dat nergens uitdrukkelijk geconcludeerd werd dat de prijzen van de inschrijver in kwestie 'vermoedelijk abnormaal' waren. Er werd in het kader van het gevoerde prijzenonderzoek wel opgemerkt dat er voor bepaalde posten een 'sterk afwijkende' prijs ingediend werd. Volgens de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken was het echter aannemelijk dat het een materiële verschrijving betrof. ATO adviseerde de aanbestedende overheid dan ook om daaromtrent om een 'precisering' van de prijs te verzoeken. Uit de door de inschrijver verstrekte uitleg bleek het geen materiële verschrijving te zijn, maar gaf de inschrijver juist toe dat hij bij de kostprijsberekening blijkbaar een aantal essentiële aspecten van het werk over het hoofd had gezien. De projectingenieur informeerde daarop bij ATO of die kon instemmen met de conclusie dat, omdat de posten in de totale inschrijving zodanig beperkt is, dit geen aanleiding is de offerte te weren. ATO trad die conclusie bij.

De Raad van State ging mee in de redenering. De vraag om verantwoording van de prijs steunde niet op artikel 21, §3 van het kb van 15.07.2011. Er leek ook nooit geoordeeld te zijn dat de offerte voor voldoende belangrijke posten vermoedelijk abnormale prijzen bevatte die, indien niet correct verantwoord, zouden leiden tot het weren van de offerte. In die optiek kon de aanbestedende overheid dan ook niet verweten worden om de offerte niet aan de kant te hebben geschoven (arrest van 16 december 2014).

In het kader van diezelfde aanbestedingsprocedure wees ATO er voorts op dat gelet op de dringendheid van de gunningsprocedure, naast een onderzoek naar abnormaal lage prijzen ook stappen moesten worden gezet in het onderzoek naar onaanvaardbaar hoge prijzen. Ook daar blijkt de woordkeuze niet zonder belang. Een onaanvaardbare offerte ' wegens onaanvaardbaar hoge prijzen ' houdt niet noodzakelijk in dat de offerte onregelmatig is wegens vermoedelijk abnormaal hoge prijzen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het[…]

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Meer artikels