Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prijsverantwoording niet aanvaard, offerte automatisch nietig'

Gerelateerde onderwerpen :

Een aanbestedende overheid vroeg een prijsverantwoording omdat ze er tijdens een prijsonderzoek op uitgekomen was dat bepaalde prijzen mogelijk abnormaal waren. De vraag is wat de gevolgen zijn als die overheid nadien de prijsverantwoording niet aanvaardt. De Raad van State verduidelijkte het onlangs nog maar eens.

De overheid in de zaak in kwestie had laten verstaan dat ze de prijsverantwoording niet aanvaardde maar schoof de offerte niet aan de kant. Volgens haar ging het immers om een 'relatieve' nietigheid. Omdat de kwaliteit en de veiligheid van de uitvoering afdoende beschreven waren en de financiële impact van de betrokken eenheidsprijzen op te totaalprijs beperkt was, kon de offerte haar inziens toch verder in de beoordeling betrokken blijven.

De Raad van State floot de aanbestedende overheid terug. Wanneer de aanbestedende overheid na ontvangst van de prijsverantwoording het abnormaal karakter bevestigt, dan is ze verplicht om de offerte in kwestie als 'substantieel onregelmatig' en dus nietig te beschouwen. Een overheid heeft in dat geval dus geen beoordelingsvrijheid! Elke abnormaal bevonden eenheidsprijs, ongeacht het relatief belang ervan, geeft aanleiding tot een substantiële onregelmatigheid.

Toch wil dat niet zeggen dat het zich niet kunnen vinden in de prijsverantwoording automatisch tot de nietigheid van de offerte moet leiden. Om een offerte toch verder te kunnen betrekken in de beoordeling kan een overheid haar initiële beslissing, nl. om een prijsverantwoording te vragen wegens een schijnbaar abnormaal karakter, heroverwegen. Een overheid zou dus, op basis van informatie in de prijsverantwoording en/of op basis van andere informatie, achteraf anders kunnen oordelen, nl. dat de prijzen in kwestie ten onrechte als 'schijnbaar abnormaal' werden bestempeld.

Is het laatste woord over die kwestie daarmee gezegd' Ja en neen, zo geeft de Raad van State aan. In het kader van een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wellicht wel, ten gronde zijn er echter wel degelijk nog een aantal juridische kwesties die nader onderzocht zullen moeten worden, meer bepaald of dat 'automatisme' tussen de bevestiging van het abnormaal karakter van bepaalde eenheidsprijzen en het onregelmatig moeten verklaren van de offerte in kwestie juridisch over de ganse lijn te verantwoorden is. Zo kan men zich de vraag stellen of het verzoek om een prijsverantwoording wel het karakter heeft van een beslissing met onmiddellijke rechtsgevolgen en of dat automatisme wel te rijmen valt met de principes van behoorlijk bestuur, het zuinigheids-, redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel, enz. Wellicht zal ook het Grondwettelijk Hof zich vroeg of laat over die kwestie moeten uitspreken, zo 'voorspelt' de Raad van State (arrest van 30 april 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

In onze vorige bijdrage gingen wij nader in op de civielrechtelijke as-pecten van deze casus. Wij namen het voorbeeld van een bestaand kantoorgebouw waarop door partij X een erfpachtrecht werd toegekend aan partij Y en waarbij X nu aan Z een[…]

11/10/2021 | Wetgeving
Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Meer artikels