Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prijsonderzoek moet zorgvuldig gebeuren

Gerelateerde onderwerpen :

Een aanbestedende overheid wees de prijsverantwoording van één van de indieners af. Daarin werd volgens haar immers hoofdzakelijk verwezen naar voor andere opdrachten ingediende werken, zonder nader in te gaan op mogelijke verschillen in bestekvoorwaarden noch met de totaal verschillende geografische ligging. Voorts zou de prijsverantwoording bestaan uit enkele algemeenheden inzake afschrijvingen en werken in eigen beheer. De aanbestedende overheid verweet de inschrijver niet in detail te becijferen in welke mate de aangehaalde elementen de ingediende prijs beïnvloedden. De inschrijver in kwestie vond die kritiek niet terecht, en werd daarin gevolgd door de Raad van State.

Het bleek immers dat de inschrijver in kwestie in zijn prijsverantwoording heel duidelijk aangaf dat hij de onderhoudswerken van de opdracht waarvoor hij inschreef zeer goed kende. In het verleden had hij immers reeds heel wat van die werken uitgevoerd in dezelfde regio, weliswaar als onderaannemer voor een andere firma. In dat kader had hij de werken uitgevoerd aan prijzen die volledig in lijn lagen met de nu ingediende prijs. Hij had dit in de prijsverantwoording geïllustreerd aan de hand van facturen die hij in het kader van die eerdere opdrachten gestuurd had aan de hoofdaannemer-inschrijver.

Volgens de Raad van State kon dat soort prijsverantwoording niet afgedaan worden als 'niet gebaseerd op objectieve elementen' en 'enkel verwijzend naar reeds uitgevoerde projecten waarmee de inschrijver het vermoeden van abnormale prijzen niet zou kunnen weerleggen'. Het aangebrachte verantwoordingselement had duidelijk wél betrekking op de concrete toe te wijzen opdracht, de bijgebrachte factuur die de inschrijver destijds als onderaannemer in een andere opdracht had opgesteld, leek dan ook effectief relevant. De repliek van de aanbestedende overheid in het gunningsverslag leek dan ook niet pertinent noch proportioneel. De aanbestedende overheid had niet zonder meer voorbij kunnen gaan aan die bijgebrachte verantwoordingselementen en zich concreet en expliciet moeten uitspreken over de waarde die zij hechtte aan de verklaring omtrent de uitvoering in onderaanneming in het verleden.

Alles wees m.a.w. op een onzorgvuldig gevoerd prijsonderzoek, waardoor een schorsing van de gunningsbeslissing zich opdrong (arresten van 16 december 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels