Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plannen voor sluizencomplex Wijnegem

Het sluizencomplex in Wijnegem moet in de toekomst meer capaciteit bieden voor het vrachtvervoer over het Albertkanaal. Waterwegbeheerder De Scheepvaart laat een uitgebreide studie uitvoeren waarin verschillende mogelijkheden onderzocht worden om de capaciteit van het sluizencomplex in Wijnegem te verhogen. Ten vroegste begin volgend jaar zal een voorkeur aangeduid worden. Volgens de huidige planning starten de werken in 2020.

Er wordt van een blanco blad gestart, waarbij verschillende mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding worden onderzocht. Het studiebureau Technum werd aangesteld om het onderzoek uit te voeren. Dit leidde tot een aantal uiteenlopende alternatieven, die zowel rekening houden met de inpassing van het sluizencomplex als met de te herbouwen brug van de Turnhoutsebaan over het Albertkanaal. Mogelijk zal in de toekomst een tramtraject over deze brug lopen, wat invloed heeft op bv. de breedte en de hellingsgraad.

De onderzochte varianten voor het sluizencomplex gaan van een verbouwing van één van de bestaande drie sluizen tot het bouwen van een bijkomende vierde sluis en dit in combinatie met de herbouw van de brug. Op vraag van het gemeentebestuur werden verschillende brugalternatieven onderzocht, zowel inzake ligging als gebruikers.

Een keuze in het voordeel van één of ander oplossingsalternatief wordt pas mogelijk nadat het milieueffectenonderzoek (plan-mer) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) volledig afgerond zijn. Naar verwachting zal dat gebeuren tegen eind van dit jaar. De gemeente maakt deel uit van de stuurgroep die het onderzoek begeleidt. Bij aanvang van het onderzoek is een klankbordgroep opgericht, waarvan ook het buurtcomité, samen met andere betrokkenen deel uitmaakt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

De Europese Commissie heeft enkele weken geleden een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd die het mogelijk moeten maken om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. De voorstellen gaan voornamelijk over energie, transport, industrie[…]

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen