Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overzicht activiteiten 2014 in jaarverslag

Overzicht activiteiten 2014 in jaarverslag

'Zeker in de bouwsector volgen de ontwikkelingen zich in sneltempo op. Het is de taak van het WTCB om op alle vlakken actief te blijven. Alleen zo kan het Centrum de bouwbedrijven op een efficiënte wijze bijstaan.' Dat schrijven voorzitter ir. Jacques Gheysens en directeur-generaal ir. Jan Venstermans in hun voorwoord bij het jaarverslag 2014. Bovendien krijgt het begeleiden van ondernemingen bij het WTCB steeds vaker een preventief karakter. 'Het volstaat niet langer om aannemers te helpen met het oplossen van problemen op de bouwplaats: het WTCB wil anticiperen op mogelijke nieuwe problemen door tijdig aanbevelingen te formuleren waardoor men deze kan vermijden.'

Een van de belangrijkste uitdagingen is ongetwijfeld de energie-efficiëntie van nieuwe en bestaande gebouwen te verbeteren en hun milieu-impact te beperken. Een belangrijk onderzoeksthema vorig jaar was de luchtdichtheid. Dankzij het project 'Luchtdicht bouwen van A tot Z' werden een twintigtal ondernemers en architecten persoonlijk begeleid bij het integreren van luchtdicht bouwen in hun bouwproces. Het in 2014 afgeronde project 'Dream' spitste de aandacht toe op de prestaties van de luchtdichtheid en van de duurzaamheid van de materialen en aansluitingen.

Tegen 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Het WTCB helpt de Gewesten om algemene rekenprocedures op te stellen. Op hun vraag onderzoekt een epb-consortium hoe ze de epb-regelgeving coherenter kunnen maken. Het WTCB werkt ook mee aan het Europese EPBD CA3-project om de Europese energieprestatierichtlijn voor gebouwen te herzien. Vorig jaar ging tevens het Europees onderzoeksproject QualiChEck van start, dat moet leiden tot correct opgestelde prestatiecertificaten, inzonderheid wat luchtdichtheid en ventilatie van gebouwen betreft.

Technische Voorlichtingen

In 2014 werd het prenormatieve onderzoek 'Evaluatie van de prestaties en duurzaamheid van hoogperformante vensters en hun aansluiting op de ruwbouw' voortgezet. Aan bepaalde details werd een afzonderlijk onderzoek gewijd, zoals aan de isolatie van dakraamkaders. Dit onderzoek bevestigt dat het noodzakelijk is om de omtrek van dakramen te isoleren.

Wat de bestaande gebouwen betreft zoekt het Renofase-project naar oplossingen om de technische installaties te integreren in de bouwschil. Met proeven op ware grootte wordt onderzoek verricht naar de isolatietechniek langs de binnenzijde van bestaande muren en naar de evolutie van het hygrothermische gedrag van langs de binnenzijde geïsoleerde metselwerkmuren. Via de proeftuin Woning-Renovatie volgt het WTCB een aantal renovatieprojecten in Vlaanderen op die reproduceerbaar, betaalbaar en op grote schaal toepasbaar zijn.

In 2014 verschenen twee Technische Voorlichtingen over het isoleren van daken: de TV 251 over de thermische isolatie van hellende daken en de TV 253 over het uitvoeren van parkeerdaken. In 2015 mag de TV over de luchtdichtheid van gebouwen verwacht worden, waarvan de voorbereiding vorig jaar werd afgerond.

In december 2014 publiceerde de fod Economie de door het WTCB uitgewerkte Technische Specificatie STS-P 71-3 over het uitvoeren van pressurisatieproeven, met de mogelijkheid van een kwaliteitssysteem. Het Centrum werkte vorig jaar ook aan de STS 71-2 over de buitenisolatie van gevels en aan een Technische Specificatie over de prestaties van ventilatiesystemen.

Het beoordelingssysteem ID Innovation maakt een technische evaluatie mogelijk van materialen, technieken en duurzame, innovatieve bouwconcepten, die vaak een gunstig effect hebben op de energieprestaties of op het binnenklimaat van gebouwen. Het WTCB rondde ook het Perfect-project af over het in situ beoordelen van de reële energieprestaties van de gebouwschil en startte het Measure-onderzoek op om de werkelijke prestaties van energiebesparende gebouwen en de tevredenheid van hun bewoners na te gaan.

Milieu

Het WTCB zag nauwlettend toe op de wetgevende initiatieven voor een federale EPD-databank en voor het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten.

Het project LC Build kadert binnen het strategisch platform Brussels Retrofit XL en onderzoekt zowel de milieugerelateerde als de sociale aspecten van woningrenovaties vanuit het perspectief van levenscyclusdenken. In dit kader onderzocht het WTCB de milieu-impact van een innovatief lichtgewicht vloersysteem, het gebruik van prefab renovatieoplossingen en nieuwe buitenisolatietoepassingen. Het Centrum was ook actief in het Europese Interreg-project CEAMaS dat de toepassing van mariene sedimenten in de bouw in kaart tracht te brengen, in samenwerking met een aantal Franse, Ierse, Nederlandse en Belgische partners.

Het MIP-project Greenash is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de industrie en verschillende onderzoekscentra. Het wil een behandelingsproces ontwikkelen dat een hoogwaardige valorisering van bodemassen mogelijk maakt, zowel op het vlak van materiaal als van energie.

Technische bijstand voor aannemers

De ingenieurs van de afdeling Technisch Advies (ATA) hebben in 2014 meer dan 11.000 vragen beantwoord tijdens de telefonische permanentie en meer dan 10.000 e-mails ontvangen. Daarnaast was er in bijna 1.000 gevallen een bijkomend plaatsbezoek nodig voor vaststellingen en/of het uitvoeren van proeven in situ. Deze mondelinge en schriftelijke contacten zijn ook een belangrijke bron van feedback. Daaruit kan het Centrum immers niet alleen afleiden met welke problemen de sector het vaakst geconfronteerd wordt, maar ook waar de beschikbare informatie en technieken nog lacunes vertonen. De afdeling Interface en Consultancy (ICO) gebruikt die inlichtingen dan ook intensief om de kwaliteit van zijn tussenkomsten te verbeteren.

Naar een nieuwe versie van C PRO

De door de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken ontwikkelde didactische module C PRO (gratis te downloaden via de website www.wtcb.be/go/cpro), waarmee de theorie in verband met bedrijfsbeheer gemakkelijk in de praktijk omgezet kan worden, werd ook in 2014 veelvuldig gebruikt door de kmo-bouwbedrijven. Na een grondige analyse van de feedback die daaruit voortkwam, werd beslist een verbeterde versie van C PRO te ontwikkelen met een volledig nieuwe look en enkele bijkomende functies. Deze nieuwe versie werkt vanuit de cloud en is bijgevolg beschikbaar voor alle besturingssystemen. Men heeft enkel een computer met internetverbinding nodig om ze te kunnen gebruiken. De lancering ervan wordt medio 2015 verwacht, na een uitgebreide testperiode.

De medewerkers van deze afdeling namen meer dan 150 individuele bedrijfsbegeleidingen voor hun rekening en organiseerden meer dan 200 opleidingssessies. De thema's die hierbij vooral in de kijker stonden, waren kostprijsberekening, de financiële analyse van de bouwonderneming en het belang van planning en resourceplanning.

Bron: Jaarverslag 2014 van het WTCB. Er mag alleen verwezen worden naar het jaarverslag zelf, te downloaden van www.wtcb.be, doorklikken naar Voorstelling en doelstellingen onderaan de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette