Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Overheid moet voorbeeld geven voor behoud grondwatervoorraad'

Gerelateerde onderwerpen :

'Overheid moet voorbeeld geven voor behoud grondwatervoorraad'

In het Vlaamse parlement heeft het Rekenhof een rapport voorgesteld dat duidelijk stelt dat Vlaanderen kampt met waterschaarste in de ondergrondse waterlagen, waardoor bv. de drinkwatervoorziening in het gedrang kan komen. Vlaams minister Joke Schauvliege belooft een aantal vooral administratieve vereenvoudigingen en verschuivingen die het probleem mee moeten milderen. De industrie en verschillende belangengroepen hebben elk hun oplossing klaar.

Zo is de waterschaarste in de ondergrond reeds jaren een hoofdthema in verschillende Vlario-werkgroepen. 'Voor de Vlaamse rioleringssector was het al snel duidelijk dat we met het scheiden van onze riolen twee belangrijke doelstellingen moeten bereiken: het voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water voor het afvalwater en het beter beheersen en benutten van het hemelwater. Reeds verschillende jaren heeft Vlario daarom aandacht gevraagd voor infiltratie van het hemelwater aan de bron, omdat met deze vaak eenvoudige oplossing het probleem wordt aangepakt daar waar het ontstaat', stelt Vlario-directeur Wendy Francken.

Vlario heeft bereikt dat infiltratie van hemelwater, na hergebruik, als topprioriteit wordt gesteld. Tevens heeft de aandacht van Vlario er toe geleid dat bij het opstellen van de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater de voorwaarden voor een verplichte infiltratie zijn opgenomen. Bij de Vlario-opleidingen voor afkoppelingsadviseurs, die ervoor moeten zorgen dat in bestaande woningen een scheiding van de waterstromen wordt bereikt, is opvangen en infiltreren van het hemelwater een hoofddoelstelling.

'Het voeden van onze grondwaterlagen door infiltratie is één van de oplossingen om het dreigende tekort van water te voorkomen. Het zijn soms heel eenvoudige oplossingen, maar voorlopig ontbreekt het besef bij de burger dat deze ingrepen heel noodzakelijk zijn. Een duidelijke sensibiliseringscampagne moet de burger duidelijk maken dat iedereen mee moet nadenken en dat brongerichte maatregelen onontbeerlijk zijn om ons huidig comfort inzake watervoorziening te behouden. Bovendien stelt Vlario vast dat het belang van de controle en de handhaving op het toepassen van infiltratie onderschat wordt. Wij stellen voor om de voorwaarden die opgelegd zijn via de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater beter te controleren. Het ligt voor hand deze op te nemen in de verplichte keuring van de private riolering', vraagt de Vlario-directeur.

Voorlopig ontbreekt het besef bij de burger. De overheid moet volgens Vlario bij het toepassen van infiltratie van hemelwater het voorbeeld geven. 'Alle middelen en de kennis zijn beschikbaar. Het gaat hierbij zeker niet om meer geld, zelfs omgekeerd, maar zoals steeds, om het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Na wat we hebben gehoord van minister Schauvlieghe, moet er snel gehandeld worden', besluit Francken.

'Bij de commotie over een mogelijke waterblackout wordt vooral gefocust op grondwater terwijl de kostprijs, lozingsnormen en een integrale benadering van de waterproblematiek even belangrijk zijn', meldt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). 'Vlaanderen blijven voorzien van voldoende water van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs, met respect voor natuur en drinkwatervoorziening, is een belangrijke uitdaging. De sleutel tot succes is een optimale samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekers en overheid. Vermits in Vlaanderen één op de zes werknemers actief is in één van de twaalf meest waterverbruikende sectoren is het socio-economische belang heel groot', waarschuwt Vlakwa.

Niet alleen vergunningen en heffingen zijn van belang, ook de flankerende maatregelen, begeleiding en nieuwe technologieën zijn noodzakelijk. Een mentaliteitswijzing naar rationeel watergebruik is volgens Vlakwa nodig bij de burger en bij alle andere watergebruikers. De industrie heeft reeds heel wat inspanning geleverd. Via demonstratieprojecten zijn optimalisatiemogelijkheden getoond. 'Met de steun van de Vlaamse overheid is Vlakwa hierin een drijvende kracht. In een door Vlakwa georganiseerd studiebezoek voor de Europese Commissie op 20 januari aan waterhergebruiksites in Vlaanderen waren de vertegenwoordigers van de EU onder de indruk van de Vlaamse realisaties', meldt afgevaardigd bestuurder. Dirk Van der Stede van Vlakwa.

De Federatie van de Betonindustrie (Febe) reikt dan weer waterdoorlatende verharding aan als antwoord bieden op de problematiek van het dalende waterpeil. 'De grote toename van verharde oppervlakken werd in de recente nieuwsberichten als één van de oorzaken genoemd waarom het hemelwater niet voldoende in de ondergrond kan dringen. De infiltratie van regenwater via waterdoorlatende verhardingen van parkeerterreinen, rijwegen met beperkt verkeer en fietspaden komt deels tegemoet aan deze waterproblematiek', klinkt het bij de Febe.

Waterdoorlatende betonstraatstenen hebben een poreuze structuur of voorzien openingen in hun vormgeving. Zo laten zij het hemelwater ter plaatse in de ondergrond dringen. Indien nodig wordt het water in de structuur gebufferd en vervolgens pas geïnfiltreerd. Dit systeem houdt de dalende grondwaterstand mee op peil, wat de beschikbare drinkwatervoorraad ten goede komt. Bedrijven als Colruyt en Decathlon gebruikten dit type van bestrating al voor de verharding van hun parkeer- en bedrijventerreinen. Een algemeen gebruik ervan, ook bij openbare werken, kan een groot verschil maken voor het probleem van het waterpeil. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en Belgische fabrikanten hebben in het hele concept van waterdoorlatende stenen wereldwijd een voortrekkersrol gespeeld.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels