Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Over de gevels en daken van Mariagaard

Over de gevels en daken van Mariagaard

De site 'Mariagaard' in Wetteren heeft een onderwijstraditie van bijna 100 jaar. Behalve zijn specifieke ligging en bouwstijl heeft de school een bouwhistoriek om u tegen te zeggen. De eerste gebouwen dateren uit de jaren '20 van vorige eeuw. In de tweede helft van de vorige eeuw werden in diverse fases gebouwen toegevoegd. In 2010 werd een nieuw didactisch restaurant gerealiseerd. Tectum Constructors is er sinds meer dan 30 jaar aannemer aan huis voor grote en kleine renovatiewerkzaamheden aan gevels en daken.

Aanvankelijk betrof het een landbouw- en huishoudschool, waarvan de gebouwen gekocht werden door de Zusters van Liefde die er vanaf 1946 de middelbare school 'Mariagaard' opstartten. Mariagaard telt ongeveer 1.100 leerlingen, waarvan er een 120-tal internaat volgen. Er worden tso-richtingen, met focus op zorg, wetenschappen en sport aangeboden.

De school maakt deel uit van de Taborgroep, een overkoepelende organisatie waar ook zorginstellingen deel van uitmaken. De gebouwen bevinden zich op de lijst van Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, maar zijn niet beschermd. De volledige site heeft een oppervlakte van ongeveer 11 ha, waarvan de kloostergemeenschap Mariagaard - die over een gebouw achteraan de site beschikt - een 8-tal ha in erfpacht gaf aan de school.

Eigen bushaltes

In de jaren '70 en '80 van vorige eeuw werden bijkomende gebouwen gerealiseerd en vier jaar geleden werd een nieuw didactisch restaurant met keuken in hedendaagse stijl in het geheel geïntegreerd. Wegens de frequente onderhoudswerkzaamheden aan het uitgebreide gebouwenpatrimonium werd een eigen technische dienst opgericht.

Deze wordt sinds 1996 geleid door Luc Cocquyt en telt inmiddels vijf medewerkers. Mariagaard is de enige school in Vlaanderen die over eigen bushaltes op het terrein beschikt, goed voor het dagelijks vervoer van ongeveer 700 leerlingen! Deze bushaltes zijn een gevolg van een samenloop van omstandigheden - o.m. de ligging van de site tussen de E40, een spoorweg en een industrieterrein.

Complexe bouwstijl

Enkele jaren geleden werd door de inrichtende macht een masterplan opgesteld, waarbij alle gevels en daken van de gebouwen uit de jaren '20 gefaseerd zouden worden gerenoveerd. Zo werd de kopgevel van het schoolgebouw, rechts vooraan op de site, begin jaren 2000 reeds gerenoveerd door het toenmalige Herreman & Lippens - nu Tectum Constructors (Melle).

De vrij complexe bouwstijl - vooral de combinatie van het mansardedak en de houten ramen - werd nauwkeurig bestudeerd. Pas na een proefopstelling werd gestart met de werken. De expertise en de ervaring van de uitvoering van deze eerste fase bleken recent zeer nuttig bij de renovatie van (een deel van) de achterliggende schoolgebouwen, waarin klaslokalen en een deel van het internaat zijn ondergebracht. Daarom ook schakelde Tectum Constructors voor deze werf opnieuw dezelfde ploegbaas - Herwin Bultinck - in. Het ontwerp voor dit renovatieproject is van De Vloed Architectenburo uit Laarne.

Gefaseerd

In de meeste Mariagaard-gebouwen bevinden zich op het gelijkvloers klaslokalen en op de eerste verdieping kamers van het internaat. In het pas gerenoveerde gebouw - ongeveer 60 m breed - is dit enigszins anders. Aan de voorzijde bevinden zich, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping, klaslokalen. Aan de achterzijde zijn er op de verdieping slaapkamers van het internaat.

De aannemer moest gefaseerd te werk gaan. Telkens werden enkele kamers vrijgemaakt en leerlingen tijdelijk in een andere kamer gehuisvest, zodat de werkzaamheden vlot konden georganiseerd worden. De werkzaamheden werden aangevat begin november 2014 en beëindigd medio maart van dit jaar.

Extra geïsoleerd

Tom Landuyt van Tectum Constructors, projectleider voor de Mariagaard-renovatie, geeft tekst en uitleg: 'De dakbedekking, met daaronder de oude potgewelfstructuur, werd op de metalen spanten na volledig gedemonteerd. Op de bestaande gording werd een nieuwe keperstructuur aangebracht. Met daarop de klassieke opbouw met onderdak, tengellat, panlat en stormpannen. Op het mansardedak werden de bestaande tegelpannen verwijderd en vervangen door Koramic-tegelpannen van het type 301 Rustiek. Op het hellend gedeelte werden de oude stormpannen vervangen door nieuwe stormpannen type 44 Rustiek. Enkel aan het stuk mansardedak - waaronder zich slaapkamers bevinden - werden extra isolatiewerkzaamheden uitgevoerd. Op de meeste plaatsen met Rockwool-isolatie van 8 cm dik, op andere plaatsen (onder het hellend vlak en omwille van verspringingen hier en daar) van tweemaal 8 cm dik.'

Aluminium ramen

In het gebouw werden de houten ramen (met enkelvoudige beglazing) vervangen door aluminium ramen met dubbele beglazing. Het nieuwe aluminium schrijnwerk werd uitgevoerd in de (RAL-)kleur 'duivenblauw'. Voor het correct plaatsen van de nieuwe ramen werd grondig overlegd met constructeur Van Trappen uit Oosterzele, ook bij vorige renovatieprojecten op Mariagaard één van de vaste projectpartners. Aan de binnenzijde van het gebouw werden de omkastingen en de raamkozijnen in de ruimtes mee vernieuwd en geïsoleerd.

Bijgebouw met trappenhal

Het aansluiten van de voorgevel en de achtergevel van het bijgebouw met de 'trappenhal' - dat zich ongeveer midden het gerenoveerde schoolgebouw bevindt - was een heikel punt. Om stabiliteitsproblemen te voorkomen, moesten aan de achterzijde verankeringen worden aangebracht. De dekstenen konden worden behouden.

Ook de puntgevel werd opnieuw bekleed met nieuwe Eternit-leien, zij het nu met afgeschuinde, in plaats van rechte, hoeken. Deze werden in dubbele dekking geplaatst. Opmerkelijk zijn ook de twee nieuwe, geavanceerde Velux-dakvensters 1400/18 GGU, achteraan het bijgebouw met de trappenhal geplaatst als rookluiken. In het kader van de brandbeveiliging moet een trappenhuis namelijk voorzien zijn van rookluiken die - ook bij stroomuitval - geopend kunnen worden door de brandweer. Daarom worden ze aangesloten op een noodbatterij.

Onderhoudsvrije bakgoot

De bakgootconstructie van het gebouw werd volledig hertimmerd, en afgewerkt met een Eternit Operal in haaigrijs. Door de nieuwe structuur komt het dak iets hoger te liggen, en liggen de stormpannen bijgevolg iets meer naar buiten. De nieuwe koperen bakgoten werden op de bouwplaats afgemeten, besteld en geplooid bij een zusterbedrijf uit de Tectum Group, gespecialiseerd in de distributie van dakmaterialen. Aan de voor- en de achterzijde werd voor om en bij de 70 lopende meter aan koperen bakgoten aangebracht.

Twee knelpunten

Volgens projectleider Tom Landuyt waren er twee specifieke knelpunten bij dit renovatieproject. 'Enerzijds was er het ophogen van de dakstructuur aan de achterzijde, zodat het bestaande niveauverschil tussen voor- en achterzijde kon worden weggewerkt. Het advies van een stabiliteitsingenieur werd ingewonnen om de nokpannen en de twee ruiters op hetzelfde niveau te brengen. Wat aansluitingen betreft, gaf het niveauverschil op korte termijn geen problemen, maar op langere termijn kon dit niet uitgesloten worden. De pannen en de koperen slaper sluiten op hetzelfde niveau aan, zonder gebruik van tussenstukken.'

Op stapel

Op deze bouwplaats was Tectum Constructors met een bezetting variërend van vijf tot twaalf man aan de slag. De uitgestrekte site biedt de gelegenheid om op een veilige en vlotte manier renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Met het gebouwenblok waarin zich de hoofdingang bevindt, staat al een volgend renovatieproject op stapel.

'Hier zullen in een eerste fase enkel de houten ramen op de eerste verdieping worden vervangen. Proefondervindelijk zullen eerst de drie ramen boven de hoofdingang worden vervangen om na te gaan welke renovatieproblemen zich stellen en welke oplossing zich aandient. Blijkt dat de houten ramen destijds, bij het opbouwen van de gevel, zonder lateien erboven, werden geplaatst. Uit dit proefproject kan de technische kennis gehaald worden vooraleer alle overige ramen van deze vleugel aangepakt worden. Bij gebrek aan (wegens door de jaren heen doorgevoerde wijzigingen) bijgewerkte plannen is dit de meest aangewezen manier van werken. Belangrijk bij dergelijke renovatieprojecten is ook dat de betrokken partner-bedrijven op dezelfde golflengte zitten en eventuele probleemsituaties meteen kunnen oplossen', aldus Luc Cocquyt van Mariagaard.

Inspectie en onderhoud

Tectum Constructors voert sinds enkele decennia het jaarlijks onderhoud en de inspectie van de daken (middels fotoreportages en auditrapporten) uit voor de Taborgroep. 'Behalve visuele inspectie worden eventuele kleine herstellingen onmiddellijk uitgevoerd. De planning van de onderhoudswerkzaamheden wordt door Tabor, de overkoepelende vzw, nauwgezet opgevolgd en in overleg met ons gepland, dit om de levensduur van de gevels en de daken te verlengen', aldus Wim Beck, regiomanager van Tectum Constructors. ' PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette