Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oproep voor groene stadsvernieuwingsprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Oproep voor groene stadsvernieuwingsprojecten

Vanaf dit jaar subsidieert Vlaanderen stadsvernieuwingsprojecten met als thema ‘Groen in de stad’. Wie werkt aan een project dat de stad moet vergroenen kan vóór 18 september een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, team Stedenbeleid. Het investeren in kwaliteitsvolle stads-ontwikkeling groeide de jongste jaren uit tot een cruciaal instrument van het Vlaamse Stedenbeleid dat wordt ingezet voor de stedelijke vernieuwing van 34 Vlaamse steden.

De Vlaamse regering stelt jaarlijks een subsidiebedrag van 1,2 miljoen € ter beschikking voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Een project kan gesubsidieerd worden met maximum 500.000 €. Een goedgekeurd project moet door de stad binnen de drie jaar gerealiseerd worden. Om een project binnen de drie jaar af te ronden moeten de steden beschikken over een goede projectorganisatie, een goede planning en een goed onderbouwd financieel plan.

Vanaf dit jaar lanceert minister Homans in het kader van stadsvernieuwing een thematische oproep waarmee ze mikt op kleinschalige en vernieuwende stadsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen. Het is de bedoeling om vlot in te spelen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop nog geen afdoend antwoord wordt gegeven. Met het thema ‘Groen in de Stad’ wil de minister inzetten op de leefbaarheid en de duurzaamheid van de Vlaamse steden.

De compacte stad

De thematische oproep 2017 geeft de steden de kans hun stad te vergroenen om zo de fysieke uitstraling van de stad te verbeteren. Gezien de beperkte vrije ruimte in onze steden wordt gezocht naar innovatieve projecten die vanuit het gegeven van de compacte stad creatieve oplossingen aanreiken en inspelen op verschillende aspecten van duurzaamheid en leefbaarheid.

Hoewel de projecten kleinschaliger zijn, blijven een aantal essentiële stadsvernieuwingscriteria van kracht. Zo moeten thematische projecten ingebed zijn in de lokale beleidsvisie op stadsontwikkeling, een duidelijke verbetering voor stadsbewoners en gebruikers voor ogen hebben en inzetten op de coproductie van burgers, organisaties, private partners en overheid. Sterker dan bij de ‘grote’ stadsvernieuwingsprojecten legt de thematische projectoproep de  nadruk op het innovatieve karakter.

Een vernieuwend project draagt bij tot de praktijk van stadsvernieuwing in de stad en in Vlaanderen, is zichtbaar en heeft de intentie zich te manifesteren als best practice, probeert een voorbeeldfunctie uit te dragen naar andere Vlaamse steden en speelt thematisch in op integrale duurzaamheid, want het heeft oog voor ecologische duurzaamheid en voor een intelligente omgang met schaarse middelen, maar ook voor sociale leefbaarheid.

De stadsvernieuwingsprojecten investeerden tot nu toe vooral in bebouwing, verbouwingen en verharde publieke ruimte. In de binnenstad rest vaak maar weinig ruimte voor de inplanting van klassieke groenvoorzieningen, zoals stadsparken. Groene elementen in de stad zorgen nochtans voor meetbare positieve effecten en bieden mee een antwoord op een aantal cruciale uitdagingen van de hedendaagse samenleving.

Ze hebben een positief effect op de belevingswaarde van een stad, zorgen mee voor een gezondere leefomgeving, vormen een essentiële hefboom in de strijd tegen de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming, dragen bij tot de sociale cohesie en maken de stad aantrekkelijker voor recreatie, toerisme en bedrijvigheid. Daarom wil Vlaanderen met het nieuwe thema steden de kans geven te ‘vergroenen’ om zo zowel de fysieke uitstraling, de leefbaarheid als de ecologische duurzaamheid van de stad te verbeteren.

De uiterste indieningsdatum voor de thematische projectoproep is 18 september. Subsidieaanvragen kan je indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, team Stedenbeleid via thierry.goossens@kb.vlaanderen.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels