Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Oosterweelwerken krijgen groen licht

De pas opgezette Commissie Grondverzet geeft aan dat de Oosterweelwerken kunnen verdergaan zonder dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Wel zijn er een reeks aanbevelingen.
De Commissie Grondverzet werd opgericht op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op de PFOS-problemen op de Oosterweelwerf te onderzoeken. (zie https://www.bouwkroniek.be/article/geen-werken-in-vervuilde-grond-tot-experten-groen-licht-geven.41184) De expertengroep staat onder leiding Karl Vrancken. Gisteren was het eerste rapport van de Commissie ter inzage.
 
“Door het aanstellen van een panel experten hebben we het debat geobjectiveerd en een antwoord kunnen formuleren op mijn vraag of de werken al dan niet risico’s inhouden voor de omwonenden. Deze transparantie en duidelijkheid inzake volksgezondheid was heel belangrijk. Met dit rapport kan Lantis als bouwheer aan de slag”, zegt minister Peeters.
 
Het onderzoek van de ‘Commissie Grondverzet’ focust op de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en dat vooral voor de projectzone Linkeroever.  Anderzijds hielden de experten ook de huidige gehanteerde normen en het toetsingskader tegen het licht en werd onderzocht of er gewerkt wordt binnen een correct kader.
 
Samen met minister Peeters maakt prof. Karl Vrancken de aanbevelingen bekend. Vrancken zal op 16 juli in de parlementaire onderzoekscommissie duiding geven over het rapport aan de parlementsleden.
 
Belangrijk in het rapport is volgens Peeters dat er vertrokken wordt van het ‘stand still-principe', waarbij er alles aan gedaan wordt om in geval van een aangetroffen verontreiniging de situatie niet erger te maken. Met andere woorden bij het grondverzet mag er geen bijkomend risico ontstaan voor de omgeving en het grondwater. De Commissie Grondverzet focust zich daarbij op drie domeinen: stof, bodem en grondverzet en grond- en oppervlaktewater. Peeters benadrukt nogmaals dat de saneringsverplichting niet op Lantis rust, maar bij 3M ligt.
 
Het rapport van de experten stelt vast dat Lantis als een goede huisvader reeds de veiligheidsprincipes voor het grondverzet toepast en komt met een aantal bijkomende aanbevelingen om de risico's voor de omwonenden verder te beperken en te zorgen voor transparantie en communicatie.
 
Aanbevelingen
 
Onderstaande aanbevelingen gaan in op enkele onderdelen of facetten van de werfzone op Linkeroever:
 
Opwaaiend stof
 
Er is nood aan regelmatige metingen van het opwaaiende stof op en rond het terrein zodat dit beter in kaart gebracht kan worden;
De toplagen van bermen die dicht bij bewoning gesitueerd zijn, dienen enkel uit zuivere grond te bestaan;
Een meetcampagne moet zowel op de site als in de omliggende omgeving worden uitgerold, samen met de omwonenden;
Een interactief communicatieplan voor de buurtbewoners – met onder meer een meldpunt – is nodig.
 
Grondverzet
 
De bouwwerf moet ingedeeld worden in verschillende zones op basis van het gemeten PFOS-gehalte zodat de bodem niet kan worden aangevuld met grond met een hogere PFOS-concentratie;
Het verwijderen van de aangebrachte toplagen waarin grond met meer dan 70 µg/kg droge stof werd gebruikt;
Het beperken van het uitdiepen van de Palingbeek om meer grondwatervervuiling tegen te gaan en maximaal deze gronden in de eerste plaats gebruikt kan worden voor de 3M-berm
Een bijkomend onderzoek door geotechnische experten inzake de levensduur van de afdeklaag.
 
Grond – en oppervlaktewater
 
Opvolgen van het waterpeil en de waterkwaliteit;
Het vermijden van nieuwe grondwaterstromingen is essentieel (vooral Palingbeek);
Langdurig monitoringplan voor grondwater met een duidelijk communicatieplan
 
Communicatie en participatie
 
Een actieve en vooral ook interactieve communicatie voeren met de omwonenden en burgers;
Het opzetten van een meldpunt voor bewoners.
 
“Ik ben tevreden dat uit het rapport blijkt dat de technieken en maatregelen, die Lantis vandaag als bouwheer van Oosterweel hanteert, als gunstig worden beoordeeld door de commissie. Voorts staan in het rapport een reeks aanbevelingen. Daar moet Lantis consequent naar handelen en gevolg aan geven. Dit zal bijkomend studiewerk en nadere herinrichting van de kadastrale werfzone vereisen. Het rapport van de commissie geeft wel aan dat de Oosterweelwerken kunnen verdergaan zonder dat er een gevaar is voor de volksgezondheid”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.
 
“De expertencommissie formuleert twee hoofdaanbevelingen om maximaal risicobeheersend te werken. Dat is enerzijds een herzonering van de werf, waarbij het gebied nauwgezet wordt heringedeeld volgens de gemeten verontreiniging. Dat laat toe om het standstill-principe zeer doelgericht toe te passen en de bodem enkel aan te vullen met grond met dezelfde of een lagere PFOS-waarde. Een tweede belangrijke aanbeveling is om de zwaarst vervuilde grond, met waardes van meer dan 70µg/kg ds, te concentreren in één berm (die op het bedrijfsterrein van 3M wordt aangelegd) en waarbij deze grond boven en onder wordt afgedekt zodat deze geen impact heeft op de aanwezige bodem”, besluit Karl Vrancken.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022 |
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Meer artikels