Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oost-Vlaanderen: de bouw in al zijn diversiteit

Oost-Vlaanderen:  de bouw in al zijn diversiteit

“Wat investeringen in gemeentelijke infrastructuur betreft zijn we duidelijk aan een inhaalbeweging toe”, menen Johan Wauman (l.) en Karel Derde (r.), respectievelijk directeur en voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. (foto’s PDC)

Met 3.000 vierkante kilometer is Oost-Vlaanderen een zeer uitgestrekte (bouw)provincie. De recent hertekende Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen heeft een zeer brede waaier aan kleine, (middel)grote tot zeer grote bouwbedrijven onder haar leden. Pijnpunt bij uitstek voor de bouwactiviteit is ongetwijfeld de complexe mobiliteit. Twee van de belangrijkste verkeersassen van het land, de E40 en de E17, kruisen mekaar op het grondgebied van de stad Gent.

Tot anderhalf jaar geleden was de werking van de Confederatie Bouw in de provincie gespreid over twee regio’s: Oost-Vlaanderen (Zwijnaarde bij Gent) en Waasland (Sint-Niklaas), respectievelijk goed voor ongeveer 2.100 en pakweg 750 leden. “Door de fusie-operatie behouden we met onze uitvalsbasis in Zwijnaarde één centraal punt, van waaruit we onze werking efficiënter kunnen aansturen en onze leden nog beter kunnen ondersteunen op het vlak van belangenbehartiging, opleidingen, enz. Naast Zwijnaarde zijn er nog twee dienstverleningspunten in Sint-Niklaas en in Aalst waar de leden ook met al hun vragen terecht kunnen. Bovendien hebben we uit respect voor de regio’s en hun specifieke kenmerken geopteerd voor de oprichting van regioplatforms in Gent, Sint-Niklaas en Aalst. Deze nieuwe structuur laat ons toe om onze organisatie meer te stroomlijnen, kostenefficiënter en laagdrempeliger te werken en de banden met onze leden strakker aan te halen. De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen heeft een zeer brede waaier aan bouwbedrijven onder haar leden: van de bouwvakman die zonder personeel werkt over grote bouwbedrijven gespecialiseerd in bv. het bouwen van tunnels tot een baggerbedrijf dat wereldwijd actief is”, aldus Karel Derde, sinds 23 april 2018 voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. Hij is gedelegeerd bestuurder van de firma Derde Construct uit Wichelen en is o.m. ook actief bij VlaWeBo, als nationaal voorzitter van BEVAD en als voorzitter van constructiv Oost-Vlaanderen.

Over de periode 2011-2016 merken we een stijging van het aantal omgevingsvergunningen voor flats, van 3.895 tot 5.543.

Woningbouw herneemt

Ook voor aannemers actief in de woningbouw waren de voorbije jaren niet evident. De vele bijkomende eisen op het vlak van energie, ventilatie, … zorgden voor duurdere woningen en jonge gezinnen hadden het moeilijk om een lening te verkrijgen. “Nu de economische conjunctuur herneemt, is er meer beschikbaar inkomen om te investeren in nieuwbouw of renovatie. Zo kan de woningbouw zich herpakken. Ook onze provincie zal in de periode 2020-2030 een bevolkingsgroei kennen, die gepaard gaat met maatschappelijke veranderingen (meer eenoudergezinnen bv.) en de evolutie naar kleinere bouwpercelen”, aldus Johan Wauman, directeur van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Renovatiewerkzaamheden zitten momenteel op een constant peil. Een groei wordt verwacht.

Flats in de lift

De tweejaarlijkse verstrenging van het E-peil heeft ook haar impact op het aantal uitgereikte omgevingsvergunningen. Bouwheren anticiperen op de verlaging van het E-peil door vroeger (dan noodzakelijk om de bouw te starten) omgevingsvergunningen aan te vragen en aldus op de bouwkost te kunnen besparen. “Wat het aantal uitgereikte omgevingsvergunningen in onze provincie betreft, wordt de algemene tendens - minder aanvragen voor woningen en meer voor appartementen - in Vlaanderen gevolgd. Zo bedroeg het aantal omgevingsvergunningen in 2011 voor woningen en appartementen respectievelijk 3.700 en 3.895. In 2016 merken we vooral een stijging van het aantal omgevingsvergunningen voor flats tot 5.543. Ook de kleinere bouwpercelen zorgen voor een toename van het aantal flats. Dit gebeurt niet langer in en rond de centrumsteden, maar ook in kleinere gemeenten”, aldus Karel Derde.

“Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zet een rem op bouwen in onbebouwde gebieden. In 2025 mag er nog slechts 3 ha/dag ruimtebeslag bijkomen (vandaag gebruiken we ongeveer 5 ha/dag). In de plaats zouden bijkomende woongelegenheden gerealiseerd moeten worden via stadsverdichtingsprojecten. De realisatie van deze meestal erg complexe projecten duurt vaak meer dan tien jaar. Zonder bijkomende maatregelen om stadsverdichtingsprojecten versneld te realiseren lopen we het risico dat onvoldoende grote projecten worden gerealiseerd om te bevolkingsgroei op te vangen”, luidt het.

In Oost-Vlaanderen is 17% van de totale oppervlakte bestemd voor wonen en 6% ervan voor bedrijven.

Niet-residentieel: pieken en dalen

Wat residentieel de verhouding nieuwbouw versus renovatie betreft, volgt Oost-Vlaanderen de algemene tendens in Vlaanderen. Renovatiewerkzaamheden zitten momenteel op een constant peil. Het klimaat is gunstig om hier een groei te verwachten. Hiervoor zijn de voornaamste instrumenten door de overheid en de bouwsector in de steigers gezet: het Renovatiepact (tegen 2050) en de Burgemeestersconvenanten in steden en gemeenten. “Het aantal (en het volume van) niet-residentiële gebouwen hangt nauw samen met de evolutie van het investeringsklimaat dat de voorbije jaren vaak minder gunstig was. Bovendien is dit vaak een kwestie van pieken en dalen. Een voorbeeld: bij grootschalige werkzaamheden aan de Waaslandhaven zal het desbetreffende volume fors toenemen. Met het huidige, vrij gunstige investeringsklimaat mag in de komende jaren een toename van 1 tot 2 procent van het volume aan niet-residentiële gebouwen worden verwacht. Ook het creëren van industriezones in een bepaalde regio kan een dergelijke dynamiek teweegbrengen, net als het ontwikkelen van brownfields”, oppert Johan Wauman.

Oost-Vlaanderen is een provincie met een uitgebreid waterwegennet. “De weg- en waterbouwactiviteiten in onze provincie hebben enkele moeilijke jaren achter de rug. Dit had o.m. te maken met aflopende meerjarenprojecten zoals de bouw van sluizen in de Antwerpse haven. Er zijn op termijn wel grootschalige investeringen voorzien aan het Denderbekken”, weet Karel Derde.

Met het vrij gunstige investeringsklimaat mag de komende jaren een toename met 1 tot 2% van het volume aan niet-residentiële gebouwen worden verwacht.

Op naar 14 oktober 2018

Op een zucht van de gemeenteraadsverkiezingen brengt de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen een aantal speerpunten onder de aandacht. “De gemeenten moeten in eerste instantie de nodige maatregelen nemen om de komende bevolkingsgroei op te vangen. Na het dieptepunt van de voorbije jaren is het tijd voor een relance van de gemeentelijke investeringen. In het kader van het BRV blijft ook stads- en dorpskernvernieuwing hoog op de agenda staan. Inzake vergunningenbeleid vragen we onze steden en gemeenten om op een transparante manier met de bouwsector te blijven samenwerken; denk bv. aan de administratieve vereenvoudiging rond de omgevingsvergunning. We hopen dat de goed werkende overlegmodellen in heel wat steden en gemeenten hun nut kunnen blijven bewijzen. Het investeren in nieuwe rioleringsstelsels blijft ook voor de volgende legislatuur een permanent aandachtspunt, net als het in de praktijk uitvoeren van de burgemeestersconvenanten. Samenvattend kunnen we stellen dat investeren in gemeentelijke infrastructuur - daar zijn we echt aan een inhaalbeweging toe - en in voldoende betaalbare woningen de topprioriteiten zijn”, aldus de voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

‘Gent: complete stad’

Voor het feit dat de stad Gent en omliggende gemeenten vaak een voortrekkersrol spelen op het vlak van nieuwe architectuur en alternatieve woonvormen ziet Karel Derde de volgende verklaring: “Gent is een vrij complete stad. In de eerste plaats is er de historische, sterk kunstgerelateerde stadskern. Andere elementen - de universiteit, de haven, de smeltkroes aan nationaliteiten… - spelen hierin eveneens een voorname rol. In een middelgrote stad stellen zich heel wat uitdagingen tegelijkertijd, wat impliceert dat er ook sneller oplossingen voor maatschappelijke problemen moeten worden gezocht. En de stedelijke administratie heeft daarvoor specialisten in huis die voor de nodige impulsen kunnen zorgen. In de binnenstad resulteert dit - onrechtstreeks - onder meer in alternatieve woon- en wijkprojecten. In de stadsrand wordt ruimte voor nieuwe investeringen gecreëerd; denk bv. aan de uitbreiding van het Technologiepark Zwijnaarde en het nieuwe industrieterrein Eiland Zwijnaarde.”

Enkele cijfers

Het aantal Oost-Vlaamse bouwvakarbeiders, dat tijdens de crisisjaren teruggevallen was tot een 25.000-tal, stijgt nu weer tot boven de 27.000 arbeiders. “Er is momenteel heel wat werkvolume. Onze leden werken graag met Belgische arbeiders, voor zover ze die nog kunnen vinden. Instroom van arbeidskrachten uit het buitenland is quasi onvermijdbaar. Nogal wat grote bouwbedrijven zijn gevestigd rond de grote verkeersassen in onze provincie; niet enkel in de Gentse regio, maar ook in kleinere centrumsteden zoals o.m. Aalter, Aalst, Eeklo, Oudenaarde en Temse. Het is vaak problematisch om in hun hinterland voldoende geschikte arbeidskrachten te vinden”, beseft Karel Derde.

Opleiding is een thema dat alle bouwbedrijven aanbelangt. “Pijnpunt blijft het bedrijvensegment met nul tot zeven medewerkers. Ze zijn overtuigd van het belang om aangesloten te zijn bij onze Confederatie Bouw, maar blijven moeilijker bereikbaar. Ook uit cijfers van Constructiv blijkt dat het aantal bedrijven in dit segment met een opleidingsplan zeer laag is. Bij bedrijven vanaf tien werknemers stelt dit probleem zich omzeggens niet meer”, besluit de voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. (PDC)

 

Mobiliteit: E17 is het pijnpunt

Pijnpunt voor de bouwactiviteit in deze provincie is ongetwijfeld de complexe mobiliteit. Twee van de belangrijkste verkeersassen van het land, de E40 en de E17, kruisen mekaar op het grondgebied van de stad Gent. Vooral op de E17 is er aanzienlijk vrachtverkeer richting Frankrijk, met zeer frequent zware verkeersongevallen tot gevolg. Enkele missing links op de R4 (Eeklo) konden inmiddels worden weggewerkt, zij het dat er ter hoogte van Wondelgem nog heel wat werk is op het vlak van verkeersveiligheid. (PDC)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen kan extra investeren in fietspaden

Oost-Vlaanderen kan extra investeren in fietspaden

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde op 10 november de aanpassing van het meerjarenplan goed. Daarmee werd het licht op groen gezet voor tal van extra investeringen in de provincie, o.m. voor de aanleg van fietspaden. Toen de nieuwe deputatie[…]

Fusie shm's en svk in Meetjesland

Fusie shm's en svk in Meetjesland

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Gent ondertekent Safety My Priority-charter

Gent ondertekent Safety My Priority-charter

Meer artikels