Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpteam gezocht voor ontwikkeling dorpskern Ottenburg

Ontwerpteam gezocht voor ontwikkeling dorpskern Ottenburg

Foto: Michiel De Cleene / Team Vlaams Bouwmeester

De gemeente Huldenberg in Vlaams-Brabant wil een ontwerpteam aanstellen dat in nauw overleg met de bewoners een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de dorpskern van de deelgemeente Ottenburg uitwerkt. De volledige studieopdracht voor de herinrichting van het dorpshart kan een eerste stap zijn in de concretisering van dit masterplan. Geïnteresseerde ontwerpers kunnen zich via het formulier op vlaamsbouwmeester.be melden tot maandag 7 maart om 12 uur.
Ottenburg is een deelgemeente van Huldenberg. Het is een landelijk kerkdorp met 2.300 inwoners midden in de verstedelijkte driehoek Brussel-Leuven-Waver. Het is een groene plek, rustig maar niet saai, vol leven maar niet druk en een paradijs voor wandelaars, fietsers, kinderen en jongeren. Een weldoordachte toekomstvisie en een slimme ontwikkelingsstrategie moeten de troeven van Ottenburg samenbrengen in een samenhangend en uitvoerbaar masterplan.

De focus van het onderzoek ligt op de zone die wordt omsloten door de Schoolstraat, de Pompstraat en delen van de Tommestraat, de Florivalstraat en de Terlanenstraat. Ook ‘den Dries’ maakt deel uit van het studiegebied, samen met de verbindingen via de trage wegen in de buurt. In deze zone markeren drie centrale bomen evenveel plekken die elk op zich een flinke opwaardering verdienen:
• De lindeboom, waar je de feestzaal met tuin vindt en ook de pastorij, het oude gemeentehuis, het frietkraam en de kerk. Hier staat ook het monument voor Paul Splingaerd, een vondeling die mandarijn werd in de late Qing-regering.
• De Kastanje, waar nu nog gevoetbald wordt. Deze plek komt in de nabije toekomst vrij.
• Basisschool de Letterboom. Hier groeit en rijpt de volgende generatie.
 
Alle voorzieningen bevinden zich op wandel- of fietsafstand. Een goede ruimtelijke verbinding tussen deze plekken kan bijdragen aan de leesbaarheid en identiteit van het dorp. Straks vind je er ook de bus, een deelwagen en een goed uitgeruste fietsparking.
 
Projectgebied

Het projectgebied wordt doorsneden door de Leuvensebaan, een gemeenteweg die gebruikt wordt als sluiproute naar Brussel, Leuven en het nabijgelegen farmaceutisch bedrijf GSK (industriezone Wavre-Nord), met meer dan 9.000 werknemers één van de grootste bedrijven in Wallonië.

Het drukke autoverkeer en het gebrek aan oversteekplaatsen zorgen voor een onveilige situatie. Een mobiliteitstransitie naar een eigentijds snelheidsregime en parkeerstrategie in het dorp, een helder circulatieplan en de aanleg van een autoluwe publieke ruimte op maat van voetgangers en fietsers is dan ook dringend.

Centraal in het projectgebied bevinden zich nog een aantal bouwpercelen, en ook de gemeente bezit hier nog enkele gronden. Kernversterking is mogelijk, maar moet steeds gebeuren op maat van het dorp. In het masterplan wordt de preferentiële invulling van deze percelen opgenomen.

Er is nood aan extra ruimte waar de schoolkinderen kunnen turnen en aan lokalen voor de jeugdbeweging. Daarnaast zijn er ook een aantal ontbrekende publieke functies. Om die noden te lenigen, vormen opwaardering en maximaal hergebruik van het publieke patrimonium het uitgangspunt. Het gaat dan om de kerk, de pastorij, het oude gemeentehuis, de feestzaal, het paviljoentje van de technische dienst, de voetbalkantine, de school, kapelletjes,…

De gemeente Huldenberg is op zoek naar een ontwerpteam dat in nauw overleg met de bewoners een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de dorpskern uitwerkt. De visie moet een kader scheppen voor de ontwikkeling van een leesbare, aangename en veilige publieke ruimte. De voetganger en de fietser zijn maatvoerend. De inrichting van het openbaar domein is klimaatadaptief, met veel ruimte voor functioneel groen en water.

Tegelijk moet de visie de gemeente toelaten om in te zetten op een kwalitatieve stedenbouwkundige sturing in lijn met de aanbevelingen uit de Bouwmeester Scan (2019). Van het ontwerpteam wordt verwacht dat het de gemeente adviseert over de creatie van eventuele financiële meerwaarde.

De eerste toepassing van het masterplan kan de autoluwe herinrichting behelzen van de Kerkstraat, de Pastorijstraat en het plein aan de Leuvensebaan. Er wordt in overleg onderzocht wat haalbaar is rekening houdend met eventuele subsidies en wenselijke vastgoedvalorisatie op maat van het dorp. De gemeente heeft middelen ter beschikking om op kortere termijn al enkele quick wins uit te voeren, die de transitie naar een leefbuurt ruimtelijk vertalen en tastbaar maken.

Van de ontwerpers wordt verwacht dat zij ervaring hebben in de publieke ruimte en in dialoog gaan met de betrokkenen, eigenaars en bewoners om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare visie. Dit veronderstelt dat er binnen het ontwerpteam een partner aanwezig is die over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal samen met de externe deskundigen (mobiliteit, landschap en participatie) deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. Na de gunning zal het ontwerpteam de gemeente verder ondersteunen bij de uitvoering van het project. De projectregisseur en de experten zetten de kwaliteitsbewaking verder in de vorm van een adviesverlenende rol. In deze fase zal ook de Stuurgroep Leefbuurten nog enkele keren samenkomen om de uitvoering op te volgen in functie van het Leertraject.

Timing

• Aanmelding geïnteresseerde ontwerpers: tot 7 maart om 12 uur.
• Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: vrijdagnamiddag 1 april 2022.
• Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 20 mei om 12 uur.
• Presentatie van de offertes: 2 juni vanaf 9.30 uur (onder voorbehoud).
• Start van de opdracht: juli 2022.
• Voorlopige raming van het investeringsbudget: 750.000 € (zonder btw en ereloon).
Foto: Michiel De Cleene / Team Vlaams Bouwmeester
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Meer artikels