Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek naar transformatie Brussels randgebied

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Onderzoek naar transformatie Brussels randgebied

Foto: Team Vlaams Bouwmeester – Séverin Malaud

Labo Ruimte (het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester) wil in samenwerking met het Brusselse Gewest (perspective.brussels en de Brusselse bouwmeester) een analytisch en prospectief onderzoekstraject starten naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het twintigste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vóór 10 oktober via vlaamsbouwmeester.be.

Hiervoor wil men een verkenningsteam aanstellen dat in een eerste fase een diagnose opmaakt van het ruimtelijk functioneren en de uitdagingen voor dit gebied, inclusief een atlas en sleutelkwesties voor verder ontwerpend onderzoek. In een tweede fase zal het verkenningsteam instaan voor de coördinatie van ontwerpend onderzoek op een aantal cases, uitgevoerd door andere ontwerpteams. In een derde fase maakt het team een synthese van de bevindingen uit die casestudies en formuleert het transformatiestrategieën waarmee de opdrachtgevers aan de slag kunnen.
 
Het twintigste-eeuwse randgebied van en rond Brussel kent heel wat stedenbouwkundige en maatschappelijke opgaven, onder meer inzake mobiliteit, milieu en gezondheid en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Twee gewesten zijn hier met elkaar vervlochten, maar gaan op een totaal andere manier om met de verstedelijkingsdruk. De partners gaan op zoek naar mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor de transformatie van deze autogerichte, suburbane wijken in en rond Brussel naar meer duurzame en kwaliteitsvolle wijken. Zij willen nagaan hoe dit gebied vandaag functioneert en hoe we in de toekomst op een robuuste manier kunnen omgaan met de uitdagingen die op ons afkomen.
 
De woonwijken en economische zones die ingericht werden in de tweede helft van de twintigste eeuw, zijn bedacht op maat van de auto. Wanneer we dit gewestgrensoverschrijdende gebied op een duurzame manier willen transformeren, zal een ‘business as usual’-scenario niet volstaan. De verschillende functies en voorzieningen liggen vaak ver van elkaar, het openbaar vervoer laat te wensen over en er is geen of een onvoldoende uitgebouwd netwerk van fiets- en voetpaden. 
 
De oorspronkelijke dichtheid van bewoners en gebruikers was zeer laag, maar onder de demografische druk groeit de bevolking snel aan en staan verschillende herontwikkelingsprojecten en verdichtingsinitiatieven op de agenda. Vaak worden ze gedreven door vastgoedkansen en doorgaans niet vanuit een planologische en stedenbouwkundige visie op de gewenste ontwikkeling van de wijk en het verstedelijkte gebied. 
 
Meestal leveren ze ook architecturaal weinig kwaliteitsvolle resultaten op. Bovendien speelt in die twintigste-eeuwse gordel veel meer dan louter het verdichtingsvraagstuk, maar zijn er ook heel wat andere kwesties verbonden aan de kwaliteitsvolle transformatie van de bebouwde omgeving: de diversiteit en kwaliteit van (betaalbare) woonomgevingen, vergroening, de vermindering van het hitte-eiland-effect, ruimte voor water, het organiseren van een modal shift, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het ontwikkelen rond knooppunten of het creëren van lokale centra en recreatie over de grenzen heen,…
 
Voor de vernieuwing van de historische stad of de negentiende-euwse gordel zijn de voorbije jaren al heel wat nieuwe ontwerpstrategieën en instrumenten ontwikkeld, voor de transformatie van de twintigste-eeuwse gordel is dit tot dusver veel minder het geval. In andere Belgische steden werden reeds onderzoeken gelanceerd om de specificiteit van dit gebied beter in de vingers te krijgen. De complexiteit van het twintigste-eeuwse randgebied van en rond Brussel en de verschillen aan beide kanten van de gewestgrens wordt nog onvoldoende begrepen.
 
In een eerste fase willen de opdrachtgevers een atlas laten opmaken waarin het ruimtelijk functioneren van het gebied in kaart gebracht wordt. Deze atlas geeft eveneens een aantal sleutelkwesties (gekoppeld aan specifieke deelgebieden of aan typegebieden) aan die in een vervolgfase verder zullen uitgediept worden via ontwerpend onderzoek. De opdracht omvat de aanstelling van een verkenningsteam dat een groot deel van deze analytische en prospectieve onderzoeksopdracht op zich zal nemen. 
 
Het verkenningsteam vervult in de drie fasen van de opdracht een verschillende rol:
Fase 1 - Diagnose: opmaak GIS-databank, opmaak van een atlas en formuleren van een longlist van onderzoeksvragen in de vorm van gemotiveerde sleutelkwesties en cases.
Fase 2 - Coördinatie: begeleiding van diverse ontwerpende onderzoeken die de geselecteerde sleutelkwesties en cases uitdiepen en ontwerpend onderzoeken op hun transformatie- en transitiepotentieel. Deze ontwerpende onderzoeken verlopen via afzonderlijke aanbestedingen.
Fase 3 – Synthese: samenvatten van de inzichten en het formuleren van operationele transformatiestrategieën.
 
Competenties
 
De minimumvaardigheden die voor deze opdracht moeten worden aangetoond, zijn ervaring met het verwerken van kengetallen en GIS-data tot een databank, ervaring in de ontwikkeling van heldere cartografie en beeldvorming op regionale schaal, ervaring met Vlaamse en Brusselse ruimtelijke planningsinstrumenten, ervaring met ontwerpend onderzoek en beeldvorming op regionale schaal en tweetaligheid (Nederlands/Frans).
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ondernemersvertrouwen in de bouwsector tuimelt naar beneden

Ondernemersvertrouwen in de bouwsector tuimelt naar beneden

De Bouwbarometer, of de driemaandelijkse conjunctuurindicator voor de bouwsector, strandt op 95,9 punten, meer dan een punt lager dan de vorige meting. 100 punten is de gezonde grens. Enkel in maart 2020, het begin van de coronacrisis, zakte de[…]

03/10/2022 | OndernemingenActueel
Bouwunie relatief tevreden over Septemberverklaring

Bouwunie relatief tevreden over Septemberverklaring

Helft van de bouwbedrijven maakt geen winst meer

Helft van de bouwbedrijven maakt geen winst meer

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Meer artikels