Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Gerelateerde onderwerpen :

Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Heeft u in 2012 of 2013 bij de omzetting van de aandelen aan toonder van uw nv of comm.va een omzettingstaks betaald, dan kunt u die nu terugvorderen. Het Grondwettelijk Hof kwam immers op 5 februari met goed nieuws!

Sinds 1 januari 2008 geldt er, zoals u weet, een verbod om nieuwe aandelen aan toonder uit te geven. Bovendien moesten ook reeds bestaande aandelen aan toonder uiterlijk op 31.12.2013 omgezet zijn in aandelen op naam of in zgn. gedematerialiseerde aandelen, lees: u plaatst de aandelen op een effectenrekening bij een bank.

Werkte u destijds dus via een nv of comm.va waarvan de aandelen aan toonder waren, dan heeft ook u in principe vóór 31.12.2013 actie ondernomen... Afhankelijk van het tijdstip waarop die aandelen omgezet werden, heeft u echter ' naast de gewone kosten hiervoor ' ook nog een omzettingstaks betaald.

De vorige regering heeft op die omzetting ook nog een zgn. omzettingstaks ingevoerd. Dat betekende dat een omzetting van uw aandelen die niet rond was vóór 01.01.2012 plots onderworpen werd aan een belasting. Voor een omzetting in 2012 moest u 1% betalen op de waarde van de aandelen, een omzetting in 2013 kostte u 2%.

U kunt die nu terugvorderen, de omzettingstaks is immers strijdig met Europees recht. In het kader van een vernietigingsberoep tegen deze taks werd door het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Dat Hof oordeelde eind vorig jaar dat die omzettingstaks in strijd is met de zgn. kapitaalbelastingrichtlijn (richtlijn 200/7/EG, 12.02.2008; HvJ, 09.10.2014, C-299/13, Gielen) .

Na de uitspraak van het Hof van Justitie lag de bal terug in het kamp van het Grondwettelijk Hof. Dat kon echter niks anders doen dan rekening houden met het arrest van het Hof van Justitie. Recentelijk heeft het Grondwettelijk Hof dan ook gesteld dat de bepalingen tot invoering van de taks op aandelen aan toonder vernietigd moeten worden (GwH, 05.02.2015).

Dat is zonder meer goed nieuws, want dat betekent dat u die omzettingstaks ten onrechte betaald heeft. U kunt die 1 of 2% dus nu (laten) terugvorderen.

Wie kan die taks terugvragen' De terugbetaling van de taks gebeurt aan de 'persoon die de taks gekweten heeft', lees: doorgestort heeft aan de schatkist. Concreet is dat m.a.w. uw bank zo u ervoor gekozen heeft om uw aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen, ofwel uw vennootschap zo de aandelen op naam gezet werden.

U moet dan wel bezwaar indienen. Dat moet gebeuren bij de gewestelijke directeur van de btw, registratie en domeinen te Brussel (art. 223bis uitvoeringsbesluit Wb. Diverse rechten en taksen) .

In principe is een vordering tot terugbetaling van de taks op effecten aan toonder mogelijk tot twee jaar na de dag waarop de vordering is ontstaan, d.w.z. de dag van betaling van de heffing. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt er echter een nieuwe termijn van zes maanden geopend om uw bezwaar in te dienen. Concreet moet uw bezwaar dus uiterlijk op 05.08.2015 ingediend zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels