Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking

Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de bouw-, milieu- en verkavelingsvergunning als afzonderlijke instrumenten en komt er zoals bekend één procedure voor dergelijke aanvragen. Het uitvoeringsbesluit over de omgevingsvergunning werd op 23 februari gepubliceerd in een afzonderlijk nummer van het Belgisch Staatsblad. Het besluit telt liefst 799 artikels en negentien bijlagen; samen met de toelichting en de Franse vertaling gaat het in totaal om 700 pagina's tekst. Met de publicatie van het uitvoeringsbesluit is het wetgevende werk eindelijk grotendeels af. Eén jaar na deze publicatie treedt de omgevingsvergunning in werking.

De inwerkingtreding veronderstelt echter ook dat de nodige software tijdig af geraakt. Het hele proces zal immers digitaal verlopen, ook voor de dossiers die op papier worden ingediend. Omdat de Vlaamse regering in 2015 dacht dat het allemaal sneller kon, moest de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toen al haar standpunt herhalen dat een overgangstermijn van een jaar zeker niet te lang is. Ook de Vlaamse overheid was op dat moment nog niet klaar.

Een overgangsperiode van één jaar lijkt lang, maar er moet nog heel wat gebeuren, vooral omdat de omgevingsvergunning voortaan digitaal moet worden behandeld. Het Omgevingsloket is immers nog niet af. De VVSG dringt er bij de Vlaamse overheid op aan om dat loket snel te realiseren. Zo kunnen gemeenten op hun beurt hun software aanpassen en warmdraaien voor het digitaal afhandelen van de omgevingsvergunning. De VVSG vreest echter dat Vlaanderen nog veel tijd nodig zal hebben om het loket klaar te hebben, terwijl ze ondertussen wel al het aftelmechanisme in gang heeft gezet. Daardoor dreigen gemeenten maar weinig tijd over te houden om zichzelf voor te bereiden.

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Men zocht hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de al bekende procedures voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Waar deze van elkaar afweken, werd een keuze gemaakt voor de regels uit de ene of de andere sector. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure, met of zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke regels blijven voor beide sectoren afzonderlijk geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (Dabm) en Vlarem II. Het milieuvergunningsdecreet en Vlarem I bevatten bijna uitsluitend procedurele regels en verdwijnen met de komst van de omgevingsvergunning. Enkele belangrijke bepalingen die zijn opgenomen in het decreet omgevingsvergunning zijn:

De bevoegdheidsverdeling inzake vergunningverlening. De gemeente is in principe de vergunningverlenende overheid.

Uitzonderingen hierop zijn:

omwille van hun stedenbouwkundige impact: de zgn. Vlaamse en provinciale projecten (besluit van 13 februari 2015);

omwille van hun milieu-impact: klasse 1-inrichtingen worden vergund door de provincie, ook wat hun stedenbouwkundig aspect betreft. De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is, wel de impact van de aanvraag op de omgeving. Een gemeente kan dus (net als de provincie en de Vlaamse overheid) een vergunning aan zichzelf afleveren.

De meer ingewikkelde aanvragen waarbij het college beslist, moeten voor advies naar de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). In deze commissie worden de sectorale adviezen van verschillende Vlaamse buitendiensten samengebracht. De gemeente zetelt hierin met raadgevende stem.

Bestaande of afgeleverde vergunningen blijven gewoon geldig, ze moeten door de komst van de omgevingsvergunning niet opnieuw aangevraagd worden.

Parallelle werven

Parallel met de omgevingsvergunning wordt ook gewerkt aan volgende initiatieven:

1. Handhaving ruimtelijke ordening

Met de komst van de omgevingsvergunning worden de handhavingsregels voor ruimte en milieu niet volledig eengemaakt, maar wel meer op elkaar afgestemd. Het zgn. decreet handhaving omgevingsvergunning hervormt de handhavingsregels ruimtelijke ordening (titel 6 van de Vcro) naar het voorbeeld van wat al bij milieu mogelijk is.

2. Complexe projecten

De Vlaamse regering wil de doorlooptijd van grotere projecten verkorten. Dit moet mogelijk worden dankzij het decreet complexe projecten. Als voor een project een bestemmingswijziging nodig is, dan kan, zodra een project als 'complex' is verklaard, in één beweging een ruimtelijk plan worden aangepast én kunnen de nodige vergunningen worden behandeld.

3. Permanente milieuvergunning en evaluaties

Milieuvergunningen worden tot nog toe voor maximum twintig jaar afgeleverd. De omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting zal in de regel geen einddatum meer bevatten, dit is de zgn. permanente vergunning. Het zal voor de overheid bijzonder moeilijk zijn om een reeds afgeleverde vergunning te doen eindigen.

In ruil voor de permanente vergunning moet de overheid (de gemeente bij klasse 2-inrichtingen) wel regelmatig de bedrijven bezoeken om te zien of de voorwaarden moeten geactualiseerd worden ('evalueren' en ev. 'bijstellen' van de voorwaarden).

Werklastmeting

Ter voorbereiding van de omgevingsvergunning heeft de Vlaamse overheid een 'werklastmeting' uitgevoerd. Die meting moest in kaart brengen welke overheid méér of minder werk zou hebben door de komst van de omgevingsvergunning. De uitkomst van deze studie was dat er vooral werk bijkomt:

voor gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren: de afschaffing van de 'bijzondere procedure';

voor gemeentelijke milieuambtenaren: de evaluaties voor klasse 2-bedrijven.

Verspreid over alle Vlaamse gemeenten zouden een relatief beperkt aantal extra aanwervingen moeten gebeuren. Omdat het uitvoeringsbesluit er ten tijde van deze werklastmeting nog niet was, kon de impact op de verschillende overheden echter niet altijd goed worden ingeschat. De VVSG pleitte begin dit jaar reeds voor een hernieuwde werklastmeting.

De Vlaamse regering maakte ook een Actieplan lokale besturen. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe de Vlaamse overheid de gemeenten wil bijstaan bij de overgang naar de omgevingsvergunning.

Het elektronische systeem om vergunningen aan te vragen biedt tal van voordelen. Het is snel en flexibel en met behulp van een internetverbinding, een eID-kaartlezer of een token is het mogelijk om op elk gewenst moment van de dag een aanvraagdossier samen te stellen en in te dienen.

Besluitvorming

De VVSG is voorstander van de omgevingsvergunning omdat die een betere integrale afweging van 'gemengde' vergunningsaanvragen mogelijk maakt. Voor aanvragen waaraan zowel een milieu- als een stedenbouwkundig aspect zijn verbonden, kan de overheid tot betere besluitvorming komen omdat beide aspecten tegelijkertijd in de besluitvorming kunnen worden meegenomen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen