Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Offerte toespitsen op eisen in bestek

Gerelateerde onderwerpen :

Een inschrijver die naast een opdracht met betrekking tot het uitvoeren van een implementatie van een in hoofdzaak visualisatiesoftware, meende dat hij ten onrechte lage scores kreeg op het gunningscriterium kwaliteit. Had de overheid om precisering en/of toelichting gevraagd vooraleer een beslissing over de gunning te nemen, dan had men duidelijk kunnen maken dat wel degelijk een kwalitatief hoogstaande oplossing aangeboden werd.

Het probleem lag hoofdzakelijk bij de scores op het subsubcriterium 'gebruiksvriendelijkheid-gebruiker' en het subcriterium 'gebruiksvriendelijkheid-beheerder'. Het bestek vereiste daarvoor dat de inschrijvers overzichtstabellen zouden opmaken. Ter verduidelijking van de wijze van opmaak van zo'n overzichtstabel gaf het bestek zelfs een detailvoorbeeld.

De lage score van de inschrijver die zich ten onrechte gepasseerd voelde, was blijkbaar geënt op de vaststelling dat de overheid zich op basis van de offerte maar moeilijk een beeld konden vormen van de verschillende onderdelen van de software, de bediening en weergave, noch van hoe bepaalde taken konden uitgevoerd worden. Een belangrijke reden daarvoor was dat de offerte van de inschrijver in kwestie geen overzichtstabellen bevatte die strookten met die gevraagd in het bestek.

De inschrijver meende dat de overheid hem de kans had moeten bieden om zijn offerte op dat punt te verduidelijken. Ten onrechte, oordeelde de Raad van State. Een eventuele vraag om verduidelijking zou in dat geval immers aanleiding hebben gegeven tot het wegwerken ' na de opening van de offertes ' van onzorgvuldigheden en onvolledigheden in de initiële offerte en dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Een offerte moet immers worden beoordeeld zoals ze wordt ingediend. Elke inschrijver moet zijn offerte dan ook met zorgvuldigheid en respect voor de bestekbepalingen opstellen. In de gegeven omstandigheden mocht de inschrijver de overheid dan ook niet verwijten geen verzoek tot verduidelijking te hebben gelanceerd (arrest van 25 september 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels