Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe normen gevaarlijke stoffen van kracht

Gerelateerde onderwerpen :

Sinds eind 2015 zijn er nieuwe en aangepaste milieukwaliteitsnormen van kracht voor een lijst van prioritaire stoffen in oppervlaktewater. Bedrijven hebben tot 1 juni de tijd om indien nodig hun vergunning aan te passen. Eind 2013 werd reeds een Europese richtlijn gepubliceerd met een bijgewerkte lijst van prioritaire stoffen en bijbehorende milieukwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater (Richtlijn 2013/39/EU). Daarbij werden ook een aantal bestaande Europese normen aangescherpt. Deze richtlijn is nu omgezet in Vlaamse wetgeving. Ook op Vlaams niveau zijn een aantal nieuwe stoffen toegevoegd en normen aangepast.

Alle nieuwe en herziene stoffen werden met hun normen en bijhorend indelingscriterium toegevoegd aan de Vlaamse lijst van milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.3.1 van Vlarem II). Als een bedrijf voortaan één of meer van deze stoffen loost boven het indelingscriterium, wordt dat beschouwd als een lozing van 'bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen'.

Sinds december 2015 gelden herziene milieukwaliteitsnormen voor antraceen, gebromeerde difenylethers, fluoranteen, lood- en loodverbindingen, naftaleen, nikkel en nikkelverbindingen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's). Op Vlaams initiatief werden ook de normen voor vluchtige verbindingen (1,2-dibroomethaan; 2,4-dichloorfenol; 1,1,1-trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan) herzien en aangepast aan de normen van onze buurlanden en gewesten.

Vanaf 22 december 2018 gelden normen voor de nieuwe prioritaire stoffen: dicofol, PFOS, quinoxyfen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, aclonifen, bifenox, cybutryne, cypermethrine, dichloorvos, hexabroomcyclododecaan, heptachloor, heptachloorepoxide en terbutryne. Vlaanderen leidde ook nog zelf een norm af voor diflufenican en flufenacet. Dat zijn twee pesticiden die veel voorkomen in onze oppervlaktewateren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port starten een haalbaarheidsstudie voor het project Ghent Carbon Hub, een opslag- en vloeibaarmakingshub voor CO2 met open toegang in het Gentse deel van North Sea Port. Naast het gebruik van[…]

25/08/2022 | ProjectenInfrastructuur
Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Meer artikels