Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe normen gevaarlijke stoffen van kracht

Gerelateerde onderwerpen :

Sinds eind 2015 zijn er nieuwe en aangepaste milieukwaliteitsnormen van kracht voor een lijst van prioritaire stoffen in oppervlaktewater. Bedrijven hebben tot 1 juni de tijd om indien nodig hun vergunning aan te passen. Eind 2013 werd reeds een Europese richtlijn gepubliceerd met een bijgewerkte lijst van prioritaire stoffen en bijbehorende milieukwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater (Richtlijn 2013/39/EU). Daarbij werden ook een aantal bestaande Europese normen aangescherpt. Deze richtlijn is nu omgezet in Vlaamse wetgeving. Ook op Vlaams niveau zijn een aantal nieuwe stoffen toegevoegd en normen aangepast.

Alle nieuwe en herziene stoffen werden met hun normen en bijhorend indelingscriterium toegevoegd aan de Vlaamse lijst van milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.3.1 van Vlarem II). Als een bedrijf voortaan één of meer van deze stoffen loost boven het indelingscriterium, wordt dat beschouwd als een lozing van 'bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen'.

Sinds december 2015 gelden herziene milieukwaliteitsnormen voor antraceen, gebromeerde difenylethers, fluoranteen, lood- en loodverbindingen, naftaleen, nikkel en nikkelverbindingen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's). Op Vlaams initiatief werden ook de normen voor vluchtige verbindingen (1,2-dibroomethaan; 2,4-dichloorfenol; 1,1,1-trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan) herzien en aangepast aan de normen van onze buurlanden en gewesten.

Vanaf 22 december 2018 gelden normen voor de nieuwe prioritaire stoffen: dicofol, PFOS, quinoxyfen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, aclonifen, bifenox, cybutryne, cypermethrine, dichloorvos, hexabroomcyclododecaan, heptachloor, heptachloorepoxide en terbutryne. Vlaanderen leidde ook nog zelf een norm af voor diflufenican en flufenacet. Dat zijn twee pesticiden die veel voorkomen in onze oppervlaktewateren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Aanvragers van grondstofverklaringen zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer zelf analyseresultaten kunnen opladen in het webloket van de Vlaamse overheid. Vanaf dan kan dat enkel door erkende laboratoria gebeuren. Dat besliste de Vlaamse[…]

16/07/2021 | ActueelZuhal Demir
Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Meer artikels