Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe cao voor metaal-, machine- en elektrische bouw

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe cao voor metaal-, machine- en elektrische bouw

© ©meailleluc.com - stock.adobe.com

De technologiefederatie Agoria en de vakbonden van de metaal-, machine- en elektrische bouw hebben een nieuw sectorakkoord gesloten. Het akkoord bevat afspraken voor 2019 en 2020 voor 5.776 werkgevers en 116.287 arbeiders (cijfers van 2018). Het omvat vier luiken: de loonvorming, de harmonisering arbeiders/bedienden, de loopbaanontwikkeling en het sociaal overleg (binnen het paritair comité 111).

Het akkoord geeft een volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1%, waarbij ondernemingen die dit willen dit op een bedrijfsspecifieke manier kunnen invullen. De loonmarge van 1,1% wordt via een enveloppe op ondernemingsvlak in paritair overleg vóór 30 september ingevuld. Mocht hierover geen akkoord komen, dan worden de lonen met 1,1% verhoogd.

De inwerkingtreding van deze enveloppe of loonsverhoging is voorzien op 1 juli. Er is een aanbeveling voorzien om bij de invulling van de enveloppe absolute voorrang te geven aan de harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de arbeiders en de bedienden. Ook het minimumloon wordt op 1 juli met 1,1% verhoogd.

Arbeiders en bedienden

Naast de aanbeveling om op bedrijfsvlak de loonenveloppe bij voorrang aan te wenden voor de harmonisering van arbeiders en bedienden worden de lopende sectorale besprekingen om de diverse cao-bepalingen arbeiders en bedienden op elkaar af te stemmen voortgezet.

Dit heeft onder meer betrekking op de regelingen voor de eindejaarspremie. Tevens worden de tussenkomsten in het woon-werkverkeer vereenvoudigd en meer georiënteerd op duurzame mobiliteit.

Loopbaanontwikkeling

Er is afgesproken om een gemeenschappelijk sectoraal project duurzame inzetbaarheid op te zetten dat tot doel heeft het inhoudelijk en financieel ondersteunen van werkgevers en werknemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen. Het reeds eerder afgesproken groeipad naar gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar vanaf 2020 werd herbevestigd. Het jaarlijks aantal opleidingsuren per persoon wordt uitgebreid van 8 uur naar 16 uur met het oog op het verwerven van de nodige toekomstgerichte competenties.

Inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), landingsbanen en tijdskrediet wordt uitvoering gegeven aan alle mogelijkheden die (nog) worden geboden door de recente afspraken op interprofessioneel vlak voor de periode 2019-2020. Ten slotte zal een paritaire werkgroep zich buigen over een sectoraal kader voor loopbaansparen vanaf 2020.

Sociaal overleg

Er werden duidelijkere afspraken gemaakt over de manier om de correcte naleving van de sociale vrede te bevorderen. Tevens werd afgesproken om een paritaire reflectie op te starten om te komen tot een gemeenschappelijke visie op het sociaal overleg van en voor de toekomst. Tevens zal vanuit de sector een paritaire verklaring inzake non-discriminatie worden onderschreven.

De teksten werden intussen overgemaakt aan de diensten van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (fod WASO). Deze cao's zullen zo snel mogelijk algemeen verbindend verklaard worden en opgenomen in de databank van de fod WASO en vervolgens ook gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse ouderen blijven langer in eigen huis wonen

Publireportage

Vlaamse ouderen blijven langer in eigen huis wonen

Statistiek Vlaanderen houdt de ontwikkeling van de vergrijzing in Vlaanderen bij. Volgens de voorspelling telt het Vlaamse gewest in 2027 zo’n 1,8 miljoen 65-plussers. Dat zijn er ongeveer 288.000 meer dan in 2017. Het aantal ouderen groeit maar[…]

02/12/2021 |
Kiwa neemt sectorgenoot Vinçotte over

Kiwa neemt sectorgenoot Vinçotte over

Elia ontwikkelt mee autonome inspectie-robots

Elia ontwikkelt mee autonome inspectie-robots

Vanhout stapt met BuildUp in geavanceerde modulaire bouw

Vanhout stapt met BuildUp in geavanceerde modulaire bouw

Meer artikels