Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Bouwunie-top werkt aan loyalty en exposure

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe Bouwunie-top werkt aan loyalty en exposure

“Het is nergens nog gemakkelijk om het ledenaantal op peil te houden. Daarom moeten we trachten onze leden een soort clubgevoel te doen ervaren en de banden met hen aanhalen”, beseffen Jean-Pierre Waeytens (l.) en Bart Verstraete (r.).

Bouwunie is na 13 jaar gedelegeerd bestuurderschap van Hilde Masschelein een nieuw tijdperk in haar bijna zestigjarige bestaan ingetreden. Gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens en secretaris-generaal Bart Verstraete zetten immers voortaan als nieuwe sterke figuren de lijnen uit, waarbij dit duo in het managementteam een visienota en memorandum lanceerde en een nieuwe invulling wil geven aan het lidmaatschap.

“Bouwunie telt vandaag tussen 7.000 en 8.000 leden, maar het is tegenwoordig net als bij andere organisaties niet makkelijk om het ledenaantal op hetzelfde peil te houden. De verbondenheid met onze leden is misschien wel groot, maar ons doelpubliek probeert ook via andere kanalen informatie te vinden”, stelt Jean-Pierre Waeytens vast. “We moeten inderdaad elk jaar steeds meer inspanningen doen om nieuw bloed aan te trekken, maar toch lukt dit nog aardig. Ons aantal leden daalt immers niet”, vult secretaris-generaal Bart Verstraete aan.

Aangesloten bouwbedrijven kunnen een beroep doen op Bouwunie voor zowat alles waarmee ze te maken krijgen: rechtstreeks advies dat soms verder gaat dan eerstelijnsadvies (op juridisch en sociaal-rechtelijk gebied en op het vlak van verzekeringen, fiscaliteit, btw en contracten), tools (op de website), allerlei opleidingen en infosessies, netwerking, belangenbehartiging en lobbying.

Volgend jaar bestaat Bouwunie reeds zestig jaar. “Aan deze verjaardag zullen we zeker uitgebreid aandacht besteden, maar we gaan hieraan geen afzonderlijk evenement wijden. Zo zullen bij de uitreiking van de Gouden Baksteen alvast een aantal verwijzingen naar deze zestigste verjaardag zitten”, belooft de nieuwe secretaris-generaal.

De wissel aan de top werd grondig voorbereid. “We hebben een tweetal jaar geleden een managementteam opgericht met toenmalig gedelegeerd bestuurder Hilde Masschelein, voorzitter Filip Verkest, Bart Verstraete en ik. Dat vormde de kiem voor de huidige configuratie, waarbij nog altijd hetzelfde managementteam operationeel is maar dan zonder Hilde Masschelein. Dat is enerzijds gebeurd op aangeven van Hilde zelf, die meer she-time voor zichzelf wilde en als adviseur-generaal voortaan een aantal juridische dossiers zal opvolgen en zich wil toeleggen op erkenningen en bedrijfsinterne ‘in house’ opleidingen. Hilde heeft trouwens als gedelegeerd bestuurder uitstekend werk geleverd: ze heeft een Bouwunie gecreëerd die stevig in de markt is blijven staan en heeft een netwerk voor de organisatie uitgebouwd. Bovendien heeft ze een financieel gezonde organisatie doorgegeven”, benadrukt Jean-Pierre Waeytens.

De nieuwe gedelegeerde bestuurder van Bouwunie studeerde af als licentiaat Handelswetenschappen met optie Fiscaliteit, een vierjarige opleiding aan de toenmalige EHSAL in Brussel. Na een passage bij het sociaal secretariaat ADMB (vandaag Liantis) fungeerde hij van 1 november 1999 tot 2006 als sociaal-fiscaal adviseur bij Bouwunie, waarna hij er benoemd werd tot secretaris-generaal. “Ik had uitgebreide bevoegdheden tegenover externe gesprekspartners en organen en nam samen met Hilde Masschelein en erevoorzitter van Bouwunie Johan Debuf, soms aangevuld met Peter Suys, ook deel aan de sectorale onderhandelingen. Recenter werd ik woordvoerder voor Bouwunie in het PC Bouw en in Constructiv”, licht hij toe.

Brusselaar Jean-Pierre Waeytens, die tot 15 augustus als secretaris-generaal van Bouwunie fungeerde, woont in Huldenberg met zijn partner en drie kinderen. In het verleden heeft hij nog gefietst en vandaag houdt hij van (vooral berg)wandelingen en paardrijden.

Bart Verstraete van zijn kant volgde in Kortrijk een opleiding tot sociaal assistent en bekwaamde zich in maatschappelijk werk toegespitst op personeelsbeleid. Hij was eerst lokaal bij Unizo in Roeselare en Tielt actief, werkte gedurende negen jaar bij Bouwunies voorloper Nacebo en was vervolgens gedurende zowat negen jaar directeur van NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie (vandaag Netwerk Architecten Vlaanderen). Daarna stuurde hij gedurende drie jaar bij Unizo de communicatie en de marketingdienst aan. Op 1 februari 2016 keerde hij terug naar Bouwunie. “Volgend jaar zit ik 25 jaar bij de Unizo-zuil. In mijn vrije tijd tracht ik Unizo lokaal in Roeselare en omgeving te ondersteunen. Daarnaast ben ik gebeten door de luchtvaartmicrobe en meer specifiek helikopters”, verklapt hij.

Visienota

Samen met Bart Verstraete werd alvast een visienota opgesteld met de doelstellingen van Bouwunie op lange termijn. Daarnaast lanceerde Bouwunie haar memorandum voor de federale, regionale en Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar dat vijf speerpunten bevat: kmo-vriendelijk ondernemen, een halt toeroepen aan de overregulering, streven naar betaalbaar wonen en renoveren, een eerlijk speelveld realiseren en de bouwwerf van de toekomst uittekenen. Met deze niet-exhaustieve wenslijst wil Bouwunie alvast de aandacht trekken van de politici. In de aanloop naar de voorbije gemeenteraadsverkiezingen gaf Bouwunie tevens haar input aan het memorandum dat Unizo opstelde.

“Op de raad van bestuur van 12 juni is onze kandidatuur voorgesteld en aanvaard. Op 25 juni hebben we onze kandidatuur toegelicht en zijn we op basis van onze visienota door de algemene vergadering geaccepteerd”, melden Jean-Pierre Waeytens en Bart Verstraete.

Hun visienota vertrekt van twee pijlers: een interne pijler over de Bouwunie-medewerkers en het financiële en operationele luik; en een externe pijler die zich meer toespitst op wat ze zullen doen: belangenbehartiging en informatieverlening, de  tools en processen die ze naar voor willen schuiven, netwerking, de organisatie van infosessies, het mikken op doelgroepen, evenals de manier waarop ze zich in de markt willen zetten en zich aanbieden aan bouwbedrijven (loyalty & exposure).

“In het kader van onze belangenbehartiging willen we ervoor zorgen dat elk bedrijf een stem krijgt, zowel kmo’s als zelfstandigen. We concentreren ons ook nog altijd op familiale bedrijven en willen onze core business, advies- en informatieverstrekking, nog versterken en mee laten evolueren met de nieuwe tendensen. Bouwunie besteedt aandacht aan diensten, producten en tools. Een organisatie als de onze moet ook sterk evolueren op communicatievlak, door in te zetten op social media e.d.. Zo zijn we dit jaar gestart met succesvolle webinars, die een paar honderd volgers aantrokken; we hebben er al drie achter de rug en dit jaar zijn er nog drie gepland. Volgend jaar willen we dat aantal nog opdrijven. We volgen ook aandachtig hoe organisaties in het buitenland (Nederland, Scandinavië, …) omgaan met hun leden, zodat we ons hier goed kunnen positioneren. We blijven de nadruk leggen op de sectoren en de provincies, maar observeren ook andere levensfases en levensvormen en bundelen bv. groeiende bedrijven of ondernemingen met aandacht voor ecologisch bouwen in een afzonderlijke groep. We zoeken ook andere benaderingswijzen en kijken hoe mensen samenwerken en informatie krijgen. Daarnaast hebben we oog voor loyalty: we gaan inspanningen leveren om mensen een soort clubgevoel te doen ervaren bij hun lidmaatschap en de banden aanhalen. Ook in het buitenland steekt dat clubgevoel overigens de kop op”, stelt Bart Verstraete.

Verenigingsmanagement

Jean-Pierre Waeytens en Bart Verstraete willen tevens nog meer voordelen voor het wagenpark en inzake software aanbieden aan Bouwunie-leden. Aannemers moeten immers lid zijn of worden van Bouwunie omwille van heel wat meer facetten dan vroeger; daarom triggert ze hen via een zeer ruim aanbod met zoveel mogelijk tentakels, zodat iedereen altijd wel iets naar zijn gading vindt. Hierin is het verenigingsmanagement belangrijk geworden.

“Verenigingen krijgen een andere invulling in de 21ste eeuw. We proberen dan ook een antwoord te bieden op deze evolutie en willen het Bouwunie-lidmaatschap een totaal andere invulling geven dan vandaag. Hierbij moeten leden meer waar krijgen voor hun geld en moet het basislidmaatschap een gevoel van verbondenheid creëren. Hoewel men op politiek niveau steeds meer de indruk geeft dat het middenveld en de syndicale wereld geen gewaardeerde partner is, willen we een belangrijk aanspreekpunt zijn voor politici”, poneren de twee nieuwe sterkhouders.

Wat de bevoegdheden in de organisatie betreft, hebben ze een soort opsplitsing gemaakt tussen het syndicale en het behartigingsdomein enerzijds en de operationele domeinen anderzijds. Jean-Pierre Waeytens behartigt het eerste luik en de relaties met de pers; hij vertegenwoordigt Bouwunie ook in organen zoals het WTCB en de  borgstelling (PC 126 en 124), neemt deel aan de sectorale onderhandelingen en verzorgt de rechtstreekse aansturing van de studie- en adviesdienst. Hij draagt de juridische verantwoordelijkheid en is de woordvoerder en het gezicht van Bouwunie. Bart Verstraete spitst zich vooral toe op de operationele zaken (de Bouwunie-activiteiten in de regio’s, de provincies en de sectoren) en bekommert zich om de budgetten voor sponsoring en communicatie. “We proberen onze activiteiten af te stemmen op elkaar en bekijken beiden hoe we dat kunnen uitdragen naar onze leden. We proberen daarover een strategie te vormen. Het meer algemene luik doen we in onderling overleg samen en dat wordt afgetoetst door de raad van bestuur. Ook het personeelsbeleid, de financiën en de begroting behartigen we allebei”, stellen ze.

Ze zien ook de bouw zelf vandaag sterk evolueren. “Enerzijds is het geruststellend dat het op korte termijn economisch goed blijft gaan in de sector, een hausse die waarschijnlijk nog een half tot anderhalf jaar zal aanhouden. Anderzijds stellen we echter een onrustwekkend veel te kleine instroom van gekwalificeerd personeel vast, waardoor de sector veel personeel uit het buitenland importeert. Die mensen werken echter niet altijd even degelijk en correct. De bouw is bovendien een cyclische sector en bij een volgende economische dip, zoals we er eentje meegemaakt hebben in de periode 2012-’16, lopen we het risico dat men makkelijker buitenlandse bedrijven behoudt dan het eigen personeel. Daarom moeten we de samenwerking met onze mensen misschien op een andere manier invullen en willen we de freelancer in de bouw meer in de belangstelling plaatsen: een zelfstandige die niet de bedoeling heeft om een onderneming in de bouw te runnen en met wie op vrij zelfstandige en onafhankelijke basis kan worden samengewerkt”, oppert Jean-Pierre Waeytens.

3D-printing en prefab

Ook de digitalisering van de bouw verandert de manier van samenwerken. “Nieuwe technieken zoals 3D-printing zien het licht”, weet Bart Verstraete. “Daarnaast zorgt de industrialisering van de bouw, met veel prefab waarbij grote onderdelen in de fabriek worden geproduceerd en ter plaatse gemonteerd, ervoor dat sneller kan worden gebouwd. Zo worden in hotels hele badkamermodules ingepast”, signaleren hij en Jean-Pierre Waeytens.

Volgens Bart Verstraete gaapt tevens een grote kloof tussen renovatie en nieuwbouw met zijn strenge energie-eisen. “Met EPB 2.0 willen we een input geven aan de overheid om een gelijke schaal te creëren voor renovatie en nieuwbouw, maar tevens om te vereenvoudigen”, verklaart Jean-Pierre Waeytens.

Energie, milieu en duurzaamheid worden steeds belangrijker. “Hierbij moeten we streven naar een kostenoptimale oplossing. De overheid moet een langetermijnvisie hebben”, merkt Bart Verstraete op. Volgens Jean-Pierre Waeytens komt de strengheid de efficiëntie evenwel soms niet ten goede.

Bart Verstraete van zijn kant stipt nog aan dat de betonstop ons moet doen nadenken over inbreiding, dorpskernen en stedenbouw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De professionele beurzen Installpro en Probuild zijn terug

Publireportage

De professionele beurzen Installpro en Probuild zijn terug

Na een jaar in gezondheidscrisis, is het tijd voor bedrijven om terug contact te maken met hun klanten! De organisator van Batibouw heeft dit jaar de vakbeurzen Installpro en Probuild verplaatst naar 3 en 4 juni 2021. Het is namelijk zowel voor[…]

Vivian Lausier is nieuwe FABA-voorzitter

Vivian Lausier is nieuwe FABA-voorzitter

Alexander De Croo wint de Gouden Baksteen

Alexander De Croo wint de Gouden Baksteen

Nelectra en Techlink: kmo's worden uitgesloten van openbare aanbesteding

Nelectra en Techlink: kmo's worden uitgesloten van openbare aanbesteding

Meer artikels