Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe beroepsvereniging voor asbestspecialisten

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe beroepsvereniging voor asbestspecialisten

Een aantal in België erkende asbestlaboratoria hebben de beroepsvereniging Fedasbest opgericht. De vzw Fedasbest vertegenwoordigt niet enkel de asbestlaboratoria maar verenigt ook de asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.
De oprichting is volgens Fedasbest erg belangrijk omdat de nieuwe vereniging voor OVAM het aanspreekpunt zal zijn bij de voorbereiding en de uitrol van de asbestinventarisatieplicht in Vlaanderen.
 
Naast het bewaken van de belangen van haar leden wil Fedasbest vanuit de expertise en ervaring van haar leden ook uitdrukkelijk een maatschappelijke rol opnemen op het vlak van voorlichting, bewustmaking en ondersteuning met betrekking tot de asbestproblematiek.
 
In dit verband werden binnen Fedasbest enkele werkgroepen opgericht die kennis en ervaring samenbrengen om zo onderbouwde standpunten en informatie-instrumenten voor te bereiden. De vijf werkgroepen zijn:
* Luchtmetingen
Luchtmetingen hebben tot doel de vrijzetting van asbest in de atmosfeer te beoordelen. In functie van het kader waarbinnen deze metingen worden uitgevoerd zal door de deskundige geopteerd worden voor een bepaald type van meet- en analysemethode.
De werkgroep wisselt ervaringen uit omtrent de diverse meet- en analysetechnieken en formuleert standpunten en adviezen ten aanzien van de wetgevende overheden en andere betrokkenen.
 
* Asbestidentificatie
Een betrouwbare identificatie va n asbest in materialen kan enkel met behulp van microscopische technieken. Klassiek gebeurt de identificatie van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie (plm). De gevoeligheid van plm is evenwel beperkt. Wanneer slechts sporen asbest aanwezig zijn in een materiaal of de asbestvezels zijn sterk verdeeld, slaagt men er soms niet in deze te identificeren met plm.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van electronenmicroscopie (tem of sem), maar deze technieken kennen dan weer andere beperkingen. In het kader van het beoordelen van potentiële besmettingen van ruimtes wordt gebruik gemaakt van kleefstalen die nadien microscopisch worden geanalyseerd. 
 
* Werkgroep Tracimat
Bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan vormt het identificeren van asbesthoudende materialen een essentieel onderdeel.  Verontreiniging van afbraakmaterialen door asbest tijdens de sloop leidt immers tot ernstige problemen bij het hergebruik van puinfracties.
Het doel van de werkgroep is in eerste instantie het formuleren en verdedigen van de standpunten van de erkende asbestlaboratoria en asbestdeskundigen bij de bevoegde overheid, de sloopbeheersorgansiatie(s) en andere betrokken organisaties met betrekking tot de opmaak en de inhoud van het sloopopvolgingsplan en met betrekking tot de uitvoering van de sloopopvolging door een sloopdeskundige (controlebezoek en controleverslag)  overeenkomstig de bepalingen van het Materialendecreet en het Vlarema.
 
* Asbestdeskundige en –inventarisatie
In het kader van het afbouwbeleid asbest zal Vlaanderen de woningpas en het bijhorend asbestattest introduceren. Dit asbestattest zal afgeleverd worden door een asbestdeskundige die hierbij gebruik maakt van een rapporteringstool vastgelegd door OVAM.
Zowel de erkenningsvoorwaarden voor de asbestdeskundige als de rapporteringstool zijn momenteel in ontwikkeling binnen OVAM. OVAM treedt hierbij in dialoog met diverse betrokkenen. In dit verband ontbreekt momenteel een formele vertegenwoordiging vanuit de sector van erkende asbestlaboratoria en -deskundigen. Fedasbest neemt met deze werkgroep die rol op.
 
* Opleidingen
De huidige federale wetgeving legt geen voorwaarden op aan personen of bedrijven die asbestinventarissen opstellen. Er gelden geen voorwaarden op het vlak van technische bekwaamheid, noch op het vlak van onafhankelijkheid. In het Brusselse Gewest kan een asbestinventaris in het kader van een sloop of renovatie weliswaar niet opgesteld worden door de uitvoerende aannemer, doch ook hier gelden geen bekwaamheidsvereisten.
Het sloopopvolgingsplan in Vlaanderen dient opgesteld te worden door een Tracimat-deskundige. In de opleiding als Tracimat-deskundige komt asbest aan bod. OVAM werkt momenteel de voorstellen uit omtrent de opleiding en certificatie van asbestdeskundigen in Vlaanderen. Fedasbest werpt zich hierbij op als gesprekspartner en adviseur. 

Oprichters

Fedasbest is een nationale beroepsvereniging met aandacht voor de noden van haar regionale leden en met een vertegenwoordiging op de diverse beleidsniveaus. Aart Vandebroek (Abesco) treedt op als voorzitter van de nieuwe vereniging. Ingrid Chalmet (A&S Stonefish) is secretaris en Paul Caers (SGS Belgium) is penningmeester van de vzw Fedasbest.
De officiële oprichting van de vzw gebeurde door een tiental vertegenwoordigers van erkende laboratoria voor asbestanalyses en/of luchtmetingen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en Sociaal Overleg (WASO).
Naast Ingrid Chalmet, Aart Vandebroek en Paul Caers waren dat Cindy Delens (ABL Asbestlabo), Raoel Peeters (Asper), Bernard Hermans (A-ULAB), Bavo Bakelants (BE-Consult), Alain Jeger (Fibrecount), Jan Van Bouwel (IBEVE) en Tino Braeckman (Translab).
 
www.fedasbest.be

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS organiseerde op woensdag 6 oktober in samenwerking met Starring Jane een inspiratiediner met als thema de digitale transformatie in de bouw. Onder de genodigden tal van bekende gezichten die de bouwsector in België mee vorm geven. Doel[…]

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Meer artikels