Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe acties voor renovatieplan Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe acties voor renovatieplan Vlaanderen

© tatsushi - stock.adobe.com

De plenaire vergadering van het Vlaamse parlement keurde op 24 april een resolutie van de meerderheid goed over acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen. “De renovatie van het Vlaamse woningpatrimonium speelt een cruciale rol in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. De CO2-uitstoot moet dringend teruggedrongen worden en dus is er nood aan bijkomende acties om de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V), die samen met Andries Gryffroy (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) deze resolutie indiende.

Volgens het jongste voortgangsrapport van het Vlaamse Mitigatieplan zijn gebouwen goed voor 31% van de Vlaamse non-ETS-broeikasgasuitstoot. Het is dus niet verwonderlijk dat de aanpak van het verouderde Vlaamse (woon)patrimonium terug te vinden is in heel wat plannen. Het Renovatiepact van de Vlaamse regering van 16 december 2014 is er daar één van. Het doel van dit pact is de renovatiegraad van het Vlaamse woningpatrimonium sterk te verhogen en de energieprestatie ervan te verbeteren.

“Het Renovatiepact bracht alle actoren samen rond de tafel. Met de uitwerking van de Woningpas, de hervorming van het epc en de invoering van een totaalrenovatiebonus zijn stappen in de goeie richting gezet”, zegt Willem-Frederik Schiltz.
Jammer genoeg heeft de renovatiegraad sinds de ondertekening van het Renovatiepact nog niet het gewenste ritme bereikt. Daarom doen de indieners van deze resolutie een aantal voorstellen die tot doel hebben de renovatiegraad een versnelling hoger te schakelen. Een hogere renovatiegraad zal immers niet alleen het wooncomfort en het energieverbruik in de woning verbeteren, wat vooral ten goede komt van de bewoner en zijn portemonnee, maar het zal ook de CO2-uitstoot van de woning verbeteren, wat een positief effect zal hebben op het klimaat. De stijging van het aantal renovatieopdrachten zal volgens de indieners bovendien de werkgelegenheid in Vlaanderen stimuleren.

De resolutie pleit voor meer onderzoek naar hoe mensen financieel of fiscaal ondersteund kunnen worden bij de renovatie van hun woning. “We moeten de omslag maken naar een eenvoudige en toegankelijke renovatiepremie, dit om de versnippering aan renovatie- en reg-premies tegen te gaan. Deze herwerkte renovatiepremie willen we ook openstellen voor eigenaars-verhuurders, om hen aan te zetten oudere huurwoningen te renoveren”, zegt  Andries Gryffroy. “Deze regering voerde een premie van 7.500 € in om afbraak en vernieuwbouw te stimuleren, ook buiten de centrumsteden waar de 6% btw-regeling van toepassing is. We moeten deze premie evalueren en bekijken of er budgettaire ruimte beschikbaar is om de premie aan te houden”, vult Valerie Taeldeman aan.

Hindernissen

Daarnaast is het volgens de indieners belangrijk dat bepaalde hindernissen (bv. onvoldoende technische kennis, te weinig zicht op wie hen kan bijstaan in het renovatieproces of financiële belemmeringen) worden weggenomen waardoor gezinnen toch niet overgaan tot renovatie, terwijl hun woning die echt wel nodig heeft. “Wij stellen voor dat het Vlaams EnergieAgentschap en Wonen-Vlaanderen onderzoeken hoe het nieuwe epc uitgebreid kan worden met informatie over de woonkwaliteit zodat het epc-attest een totaalbeeld geeft van de toestand van de woning en hoe deze op peil te brengen. Ook moeten alle Vlamingen in hun gemeente advies en, indien nodig, ondersteuning kunnen vragen bij een ontzorgingsinitiatief”, besluit Valerie Taeldeman.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

De overheid en nutsbedrijven moeten de komende jaren fors investeren in warmtenetten als we de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen onder controle willen houden en tegelijk de CO2-uitstoot voor verwarming met ruim driekwart willen verminderen.[…]

28/10/2021 | Arcadisverwarming
Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Meer artikels