Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw ziekenhuis Tienen komt aan Feed Food Health-campus

Nieuw ziekenhuis Tienen komt aan Feed Food Health-campus

De site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health-campus, is de beste locatie voor de bouw van het nieuwe Regionaal Ziekenhuis Tienen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen en het RZ Tienen. De locaties van beide bestaande ziekenhuiscampussen (Sint-Jan en Mariëndal) beantwoorden immers niet langer aan de vereisten.

 “De huidige locaties voldoen niet langer aan de voorwaarden om het beoogde programma van kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en financieel haalbare wijze op te zetten”, stelt algemeen directeur Hans Struyven van het RZ Heilig Hart Tienen. Daarom werd in 2017 opdracht gegeven om vier locaties te onderzoeken: een site aan de Westelijke Ring, ten zuidwesten van het centrum; de site van de huidige campus Sint-Jan, langs de Vesten; de site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health-campus; en een site aan de stationsomgeving, ten zuiden van de sporen. Om deze vier locaties op een goede manier te kunnen afwegen ten opzichte van elkaar voerde studiebureau Buur op een doorgedreven manier een ontwerpend onderzoek met aandacht voor de ruimtelijke haalbaarheid van het hele project.

“Behalve de noden en randvoorwaarden van het ziekenhuis werd de inplanting van het ziekenhuis binnen de stedelijke context volledig onder de loep genomen. Daarnaast werd eveneens de relatie met de omgeving onderzocht en werd bepaald of er een duurzame basis aanwezig is om het ziekenhuis te kunnen ontwikkelen”, stelt schepen Mombaers van de stad Tienen.

Voorkeurslocatie

De voorkeurslocatie werd zopas bekendgemaakt. Op basis van de studie werd de site ten oosten van de Vesten en de boomgaard, onmiddellijk grenzend aan de Feed Food Health-campus, door stad, provincie en ziekenhuis aangeduid als meest gunstige locatie voor de inplanting van de nieuwe ziekenhuiscampus. Deze site is de voorkeurslocatie, maar het onderzoek wijst ook uit dat er valabele alternatieven zijn.

De gekozen site scoort gunstig op alle criteria zoals die tijdens het onderzoek door de overheden en het RZ Heilig Hart Tienen naar voren werden geschoven.

De inplanting van het ziekenhuis op deze site combineert een strategische ligging langs de nieuwe groene Oost-West-as van de stadskernversterking van Tienen met de aanwezigheid van een prachtige ‘healing environment’ door de ligging onmiddellijk langs de groene omgeving van Viander en de boomgaard. Het ziekenhuis kan hierbij uitgebouwd worden als een stapsteen tussen de stadskern van Tienen en de Feed Food Health-campus.

Mobiliteit

“Het proces eindigt hier zeker niet. In het vervolgtraject zullen de ontwikkelingskansen van de voorkeurslocatie voort onderzocht worden. Het vervolgtraject moet het planningsproces en alle stakeholders in kaart brengen en concrete stappen zetten om de ontwikkeling van het ziekenhuis daadwerkelijk mogelijk te maken”, stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. Binnenkort zal overleg gestart worden met alle partijen. Onder andere de financiële haalbaarheid en de mobiliteit zullen hierbij bekeken worden.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

De voorbije weken werd verder gediscussieerd over de bouwshift, vooral dan over de cijfers van kleine en grote stukken grond.  Gemeenten willen overbodige bouwgrond schrappen. Dat daarbij wordt gefocust op de grote gebieden lijkt de[…]

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Meer artikels