Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw onteigeningsdecreet zorgt voor meer rechtszekerheid

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van onteigeningsdecreet voor een tweede maal principieel goedgekeurd. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen in Vlaanderen voorop. Er komt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure. Die laat de overheid toe om projecten van algemeen belang te realiseren en biedt de burger rechtszekerheid en een optimale rechtsbescherming. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Met de zesde staatshervorming kregen de gemeenschappen en de gewesten meer instrumenten in handen om een eigen beleid inzake patrimoniumbeheer te voeren. Onteigeningen werden als een materiële bevoegdheid aan de gewesten overgedragen. Dit voorontwerp van decreet bevat de langverwachte uniformisering van het onteigeningsrecht, ter vervanging van de oude wetten van 1835, 1870, 1926 en 1962 die vroeger de onteigeningen regelden.

De verplichting voor de gemeenschappen en de gewesten om de federale gerechtelijke procedure in acht te nemen werd door de bijzondere wetgever afgeschaft. Deze bevoegdheidsoverdracht vormt dan ook de ideale gelegenheid om het onteigeningsrecht in het Vlaamse Gewest te herbekijken en waar mogelijk te vereenvoudigen. Het nieuwe decreet regelt op een heldere en uniforme manier alle onteigeningsprocedures in Vlaanderen. Voortaan worden onderhandelingen met de eigenaars en een openbaar onderzoek verplicht gemaakt. Ook hoeven gemeenten en provincies niet langer een machtiging bij de Vlaamse regering aan te vragen vooraleer tot onteigening over te gaan.

'Er was een nieuw decreet nodig met eenvoudigere en rechtszekere procedures, met oog voor de belangen van zowel de onteigende overheden als de onteigenden. Met wat nu op tafel ligt, zorgen we ervoor dat de lokale en regionale besturen voortaan kunnen rekenen op duidelijke onteigeningsprocedures en minder administratieve last. Zo vervalt de voorafgaande machtiging bij onteigening, maar steeds met garanties op voldoende rechtsbescherming voor alle betrokkenen', verklaart Vlaams minister-president Geert Bourgeois (NV-A).

Er komt één enkele administratieve procedure voor alle onteigenende instanties gebaseerd op een duidelijk onteigeningsbesluit, een onteigeningsplan en een projectnota. De procedure laat ook toe dat eigenaars een verzoek tot zelfrealisatie kunnen indienen voor het project dat de overheid voor ogen had op hun eigendom.

Het voorontwerp van decreet werd positief onthaald

Nieuw is ook de uitwerking van een volledige gerechtelijke fase die naadloos aansluit op de administratieve fase. De vrederechter wordt hierin de bevoegde rechter. De belanghebbende krijgt ook de mogelijkheid om het definitieve onteigeningsbesluit te bestrijden voor een Vlaams bestuursrechtscollege.

Het voorontwerp van decreet werd voor advies voorgelegd aan de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening ' Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Woonraad, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse Onderwijsraad, de Mobiliteitsraad Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad, de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en de Havencommissie.

Het voorontwerp van decreet werd positief onthaald, gelet op de eenduidige procedure, de naadloze aansluiting tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke fase en de gelijke procespositie van de onteigende en de overheid. In het nieuwe ontwerp werden wel een aantal technische opmerkingen toegevoegd. In een volgende stap wordt het advies van de Raad van State gevraagd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen