Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nek aan nek, maar net verloren

Gerelateerde onderwerpen :

Bij heel wat aanbestedingen blijkt het vaak een nek aan nek-race te zijn tussen een beperkt aantal inschrijvers. Als in zo'n geval bv. de motivatie van de puntentoekenning zwak uitvalt, is het vaak de moeite om er een zaak van te maken. De kans is in zo'n geval immers reëel dat de gunningsbeslissing geschorst wordt en er voor u zelfs heel wat meer inzit.

Uit het nazicht van het administratief dossier kan dan immers blijken dat de offerte van de gekozen inschrijver niet correct getekend werd, maar dat de aanbestedende overheid dat over het hoofd had gezien. In zo'n geval dwingt u via zo'n procedure voor de Raad van State de aanbestedende overheid tot een nieuwe beoordeling en motivatie van haar beslissing, maar ook dat diezelfde overheid de offerte van uw grootste concurrent moet weren.

Alert zijn is dus de boodschap. Dat is uiteraard zo in het kader van zo'n juridische procedure in verband met de offerte van concurrenten, maar eveneens voor de eigen offerte!

Daarbij valt op te merken dat de algemene directie van een vzw als dusdanig niet bevoegd is om de offerte te tekenen. Van belang is dus wat in de statuten van de inschrijver/vzw staat. Mogelijk is daarin immers een handtekeningsbevoegdheid voorzien. Is daarbij expliciet vermeld dat die niet geldt voor het tekenen van een notariële akte, dan wil dat niet noodzakelijk zeggen dat die voor de rest van de te ondertekenen documenten e.d. wél geldt. Geldt die handtekeningsbevoegdheid enkel voor zaken die kaderen binnen het dagelijks bestuur, dan geldt ook voor vzw's dat het tekenen van een offerte in het kader van een overheidsopdracht niet daaronder valt (arrest van 16 oktober 2014). Een gelijkaardige problematiek als bij een gedelegeerd bestuurder van een nv dus... Een mogelijke oplossing is te werken met een specifieke volmacht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels