Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minder loonkosten zijn cruciaal voor Belgische bouwbedrijven

Minder loonkosten zijn cruciaal voor Belgische bouwbedrijven

De openstelling van de Europese grenzen voor diensten van ondernemingen heeft tot oneerlijke concurrentie op de Belgische bouwmarkt geleid die twee vormen aanneemt: enerzijds zakken vele bouwbedrijven uit landen met lage sociale lasten af naar ons land, waar ze volkomen legaal heel wat lagere prijzen kunnen aanrekenen dan Belgische bedrijven; en anderzijds zorgen de talrijke illegale netwerken die tijdelijke werknemers of schijnzelfstandigen ter beschikking stellen voor sociale dumping die de markt structureel ontwricht. Beide oorzaken van oneerlijke concurrentie hebben een verschillende oorsprong en verschillende gevolgen en moeten dan ook worden aangepakt met verschillende specifieke maatregelen.

Sociale dumping is het gevolg van het niet nakomen van wettelijke verplichtingen, meer bepaald de verplichting om het minimumloon te betalen dat in de Belgische cao's staat en algemener het gevolg van diverse vormen van sociale fraude. Sociale dumping moet worden bestreden met gepaste maatregelen op nationaal en Europees niveau. De Confederatie Bouw en de sociale partners van de bouw hebben een strategisch plan goedgekeurd dat, samen met het actieplan voorgesteld door de Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, centraal stond tijdens de Rondetafel Bouw die op 11 februari van start ging. Aan deze rondetafel moesten de meest doeltreffende maatregelen worden bepaald die een onmiddellijk effect ressorteren en die snel ingevoerd kunnen worden.

Alleen socialelastenverlaging helpt tegen buitenlandse concurrentie. De concurrentie van buitenlandse bedrijven die in België werken volgens de Europese en nationale regels wordt oneerlijk bevonden tegenover nationale bedrijven telkens wanneer de lasten van deze bedrijven veel lager zijn dan die van onze bedrijven. Dat is het geval bij bedrijven uit verschillende EU-lidstaten.

De hoge Belgische loonkosten, die tot de hoogste behoren in Europa, zijn in grote mate te verklaren door de hoge sociale werkgeverslasten (rsz en sectoraal) en de algemene lasten die voortvloeien uit het tewerkstellen van werknemers (verzekeringen, mobiliteit, onrechtstreekse lonen, ...) die in de Belgische bouw een totaal van 100% van het brutoloon vertegenwoordigen. Daarnaast leidt ons fiscaal stelsel met torenhoge belastingen op inkomsten uit arbeid tot een hoog brutoloon, maar een relatief bescheiden nettoloon.

De loonkosten van bouwbedrijven vertegenwoordigen gemiddeld 40 tot 50% van de prijs voor bouw- of renovatiewerken. Dan is ook duidelijk waarom de loonkosten een doorslaggevend element zijn in de concurrentie en waarom ze een echte handicap vormen voor Belgische bouwbedrijven: zij kunnen hun prijzen onmogelijk laten zakken tot op het niveau van buitenlandse ondernemingen die legaal in België werken met 20 tot 35% lagere kosten.

De oneerlijke concurrentie van buitenlandse ondernemingen die volgens het boekje in België werken, kan dus alleen worden aangepakt door de loonkosten van Belgische bedrijven te verminderen. Hierdoor zullen onze bedrijven opnieuw beter kunnen concurreren met buitenlandse ondernemingen.

Regering moet bouw weer competitief maken

Het Planbureau heeft het effect van de beleidsmaatregelen van de regering op de werkgelegenheid opnieuw berekend. Het gaat uit van de creatie van 19.300 banen tegen 2020.

Het regeringsbeleid geeft volgens de Confederatie Bouw vandaag niet het vereiste antwoord om de concurrentiehandicap in de bouw en de krimpende werkgelegenheid als gevolg hiervan te stoppen. De voorziene enveloppes door de bijkomende inspanning om de lasten te verlagen, zijn slechts heel gedeeltelijk gericht op de bouw; de hoofdmoot gaat immers naar sectoren met lage lonen en sectoren die arbeid in opeenvolgende ploegen als werkmodus hanteren. Het effect ervan verbetert het concurrentievermogen voor de bouw met nauwelijks 0,5%.

Bovenop de 14.000 banen die sedert 2012 in de bouw verloren gingen, sneuvelen volgens de Confederatie Bouw opnieuw 6.000 banen tegen eind 2015. Een simulatie door de Confederatie Bouw gaat tegen dit tempo uit van een verlies van 40.000 banen tegen het einde van de regeerperiode (2019). Dit betekent voor de schatkist een verlies van ' 2,1 miljard (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rsz en btw).

We dreigen dus te evolueren naar een erg povere balans inzake jobcreatie tegen het einde van de regeerperiode, tenzij de noodzakelijke aanvullende maatregelen worden genomen. Daarbij zal de regering onvermijdelijk aandacht moeten besteden aan de situatie van de bouwsector, nog altijd de grootste werkgever van het land.

De lastenverlaging moet voldoende groot zijn om een hefboomeffect te creëren voor het concurrentievermogen van onze bedrijven, ook al omdat de Belgische lasten onmogelijk kunnen zakken tot op het niveau van de lageloonlanden. In deze context lijkt een vermindering met 13% van de Belgische loonkosten die verband houden met de loonmassa van de bouwvakarbeiders een minimale grondslag om dit hefboomeffect kansen op slagen te geven, samen met andere acties die moeten worden gevoerd door bedrijven om hun productiviteit en de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Deze vermindering veronderstelt dat een noodzakelijk budget van ongeveer ' 400 miljoen moet worden vrijgemaakt voor de financiering ervan.

De Confederatie Bouw stelde staatssecretaris Tommelein en de sociale partners van de sector voor om over deze lastenvermindering voor de bouw en de financiering ervan te praten tijdens de rondetafel. Een aantal denksporen kunnen tegelijk worden gevolgd: een herschikking van de aanvullende financiering van de regelingen voor lastenverlagingen moet van kracht worden in 2016; een te bepalen bedrag onttrokken aan het financiële resultaat van de tax shift die de regering dit jaar wil doorvoeren, moet bestemd worden voor de financiering van de bouwregeling; en de sector moet een inspanning leveren om de lasten te verlagen.

'Onze leden-bouwbedrijven willen weten of het nog mogelijk is om met eigen mensen te werken. Het is een kwestie van overleven. Als we de transportsector bis worden, zal dit echter consequenties hebben op economisch, sociaal en budgettair vlak', beseft Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt