Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Milieu-efficiënt verwarmen is de uitdaging voor 2015

Gerelateerde onderwerpen :

Milieu-efficiënt verwarmen is de uitdaging voor 2015

Milieu-efficiënt verwarmen wordt dé ecologische en economische uitdaging voor 2015. ATTB, de Associatie voor Thermische Technieken van België, geeft een overzicht van de trends en uitdagingen in de sector van verwarmingsketels, hybride ketels, warmtepompen en zonneboilers. Nieuwe energielabels en de nakende invoering van Ecodesign zullen naar verwachting een nieuwe stimulans geven aan de markt van energieperformante verwarmingssystemen. Op het vlak van milieu-efficiëntie hinkt het Belgische beleid achterop tegenover de meeste andere landen uit de Europese Unie. ATTB vreest dat, indien de maatregelen achterwege blijven, de economische en ecologische schade niet te overzien zal zijn.

Voor het derde opeenvolgende jaar stelt de sector vast dat de verkoop van verwarmingsketels een dalende trend kent. Geschat wordt dat de verkoop opnieuw met 5% daalde en dat deze niet gecompenseerd wordt door een stijging van andere technologieën zoals warmtepompen. Dit betekent opnieuw dat de consument steeds langer de vervanging van zijn ketel uitstelt, met alle gevolgen vandien voor milieu, veiligheid en economie.

Bij veel consumenten weegt het terugverdieneffect op middellange termijn niet op tegen de investering die daarvoor onmiddellijk gemaakt moet worden. Hierdoor blijft het aandeel verouderde ketels in huishoudens stijgen. Deze situatie dreigt nog te verergeren. De Belgische consument moet zijn ketel wettelijk regelmatig laten nazien en onderhouden. In Vlaanderen is dat om de twee jaar voor gas en elk jaar voor een stookolie-installatie, in Brussel en Wallonië respectievelijk drie en twee jaar. In Vlaanderen heeft de regering plannen om de periode voor het onderhoud van gasketels ook tot drie jaar te verlengen waardoor technische fouten en inefficiënties later zullen worden vastgesteld. Eventuele vervangingen van ketels zullen eveneens worden uitgesteld.

Op het vlak van milieu-efficiëntie hinkt het Belgische beleid achterop tegenover de meeste andere landen uit de Europese Unie.

Terwijl nu al te veel consumenten deze wettelijke plicht negeren, zal deze situatie nog verslechteren door het wegvallen van de fiscale aftrek van de onderhoudsfactuur voor particulieren sinds het aanslagjaar 2014. Tot 2013 waren deze kosten (uitgaven tot 2012) nog voor 40% aftrekbaar. Het wegvallen van de fiscale stimuli voor het onderhoud van verwarmingsinstallaties komt bovenop het afschaffen van de belastingvoordelen voor het plaatsen van milieu-efficiënte ketels sinds 2011. Tot dat jaar kende de markt een vrij indrukwekkend groeiscenario en gebeurde de vervanging van ketels op een grotere schaal dan in de buurlanden.

Door het afschaffen van de maatregelen kwam een einde aan deze hausse. In moeilijke economische tijden betekent het ontbreken van fiscale stimuli voor vervanging en onderhoud dat de consument extra kosten zal moeten maken die eigenlijk te vermijden waren terwijl de nefaste gevolgen voor het klimaatbeleid waarvoor de verschillende overheden zich geëngageerd hebben duidelijk zijn.

In oktober vorig jaar beslisten de Europese regeringen dat de CO2-uitstoot tegen 2030 40% lager moet liggen dan in het referentiejaar 1990. Binnen deze maatregel stelt men dat tegen dat jaar deze doelstelling moet bereikt worden door het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energieconsumptie te verhogen tot 27% en de energie-efficiëntie met minstens 27% te verbeteren. Deze doelstellingen gelden als een tussenstap naar de ambitie om de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80% te verminderen en als een uitbreiding van de vermindering van de uitstoot tegen 2020 met 20%.

Volgens het jongste rapport van het Europese Milieuagentschap zitten een aantal landen waaronder België echter niet op het juiste spoor en is het meer dan twijfelachtig dat België de Europese doelstellingen zal halen. Het rapport wijst erop dat ons land vooral inzake energie-efficiëntie onvoldoende maatregelen neemt. Tussen 2005 en 2012 moest de energieconsumptie door de eindgebruiker (final energy consumption) jaarlijks met gemiddeld 0,86% verminderen. In realiteit bedroeg die gemiddelde jaarlijkse daling slechts 0,06%. Om de doelstellingen van 2020 te halen zou de gemiddelde daling in de periode 2013-2020 1,47% moeten bedragen. Een vermenigvuldiging met factor 25 dus.

Promotie

In het licht van deze cijfers dringen zich maatregelen op die de vernieuwing van het Belgische ketelpark opnieuw in een stroomversnelling brengen. Naast industriële activiteiten en mobiliteit is verwarming de belangrijkste bron van CO2-emissies. Behalve investeringen in isolatie en hernieuwbare energie moet daarom ingezet worden op de promotie van milieu-efficiënte technologieën. In het kader van de doelstellingen van Europa moeten strategieën ontwikkeld worden die consumenten ertoe aanzetten om hun verouderde verwarmingsinstallaties te vervangen door hoogrendementsketels, zonneboilers of warmtepompen.

In lage-energiewoningen is het aan te raden te opteren voor systemen op gas aangevuld met installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals thermische zonnecollectoren of warmtepompen, om een maximum wooncomfort te garanderen. Ook hybride modellen die klassieke verbranding combineren met hernieuwbare energie zijn een ideale oplossing. Ondanks de aardgasprijzen die momenteel tijdelijk dalen, zien we dat de energiekost een steeds groter aandeel van de koopkracht in beslag neemt. Zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt is de modernisering van het ketelpark een vereiste.

De Belgische sector van thermische technieken, verenigd in ATTB, heeft het voorbije decennium zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling en promotie van hoogpresterende verwarmingstechnieken en Ecodesign. De nieuwe generatie ketels anticipeerde op de strengere normen die Europa de volgende jaren zal invoeren. Vele leden van ATTB zetten die trend naar de verduurzaming van hun producten ook door naar andere aspecten van hun bedrijfsvoering en zijn op dat vlak pioniers.

Ondanks die investeringen wordt vastgesteld dat de negatieve trends van de voorbije jaren in de verkoop zich voortzetten. Enkel de verkoop van warmtepompen bleef in 2014 licht stijgen (+ 5%). In de segmenten van zonneboilers en verwarmingstoestellen op gas of olie zette de dalende trend van de voorbije jaren zich voort. De verkoop van zonneboilers daalde zelfs met 25%. Nochtans zijn zonneboilers de meest efficiënte toepassing van hernieuwbare energie.

Nieuw energielabel

De jarenlange investeringen in milieu-efficiënte technologie zorgen er ook voor dat de sector klaar is voor de wijzigingen die op til zijn naar aanleiding van de Europese richtlijnen met betrekking tot Ecodesign. Vanaf september 2015 wordt een nieuw energielabel ingevoerd. Voor nieuwe ketels en combiketels op gas of stookolie met een nominale warmteafgifte ' 70 kW geldt vanaf 26 september 2015 dat zij een energie-efficiëntie van minimum 86% moeten hebben. Dit betekent dus dat zij minstens een B-label moeten halen, een vereiste die overeenkomt met de prestaties van condensatieketels die dus de minimumnorm worden. De sector hoopt dat deze nieuwe normen op voldoende steun van de overheid zullen kunnen rekenen, zoniet zal de veroudering van het Belgische ketelpark zich voortzetten.

Vanaf september 2015 wordt een nieuw energielabel ingevoerd.

Om onze economie op tempo te houden en economische groei te garanderen, moeten we een economische transitie maken met de inzet van milieu-efficiënte technologie als een hoofdpijler. De sector stelt echter vast dat België op dat vlak achterop hinkt, zoals blijkt uit het rapport van het Europees Milieuagentschap. Ook de consument is momenteel te weinig doordrongen van de urgentie van het klimaatprobleem. Nochtans schuilen in elke crisis een opportuniteit en nieuwe economische kansen.

'Business as Usual' is momenteel geen optie, maar de omslag dient gemaakt te worden naar een economie die gewapend is voor een toekomst waar milieu-efficiëntie de norm is. De sector van thermische technologieën is voorbereid op een dergelijke transitie. Het is nu nog wachten op een politiek en economisch kader om deze transitie waar te maken. ATTB meent in deze context dat het debat moet heropend worden om te bekijken in welke mate de overheid de investeringen in energiezuinige technieken en installaties kan ondersteunen als onderdeel van een integraal klimaat- en economisch beleid.

De sector stelt vast dat de fiscale voordelen die tot 2011 golden een positief klimaat hebben gecreëerd voor energieperformante toepassingen, maar dat deze dynamiek sinds het wegvallen van deze stimuli deels is verdwenen. Precies daarom stelt ATTB haar hoop vooral op een weldoordacht epb-beleid waarin energiezuinige verwarmingstechnieken correct gevalideerd worden. ATTB is vragende partij om als sectorfederatie op een structurele manier nauwer betrokken te worden bij het beleidsvoorbereidende werk met betrekking tot het energiebeleid en is van haar kant bereid haar knowhow en ervaringen ter beschikking te stellen van de Vlaamse regering en overheidsdiensten.

ATTB profileert zich als informatie- en vertegenwoordigingsplatform voor haar sector bij de overheden en de bouwsector in het algemeen. Wetende dat centrale verwarming goed is voor bijna 40% van het energieverbruik van een gezin en dat een klassieke verwarmingsketel een levensduur heeft van ongeveer 20 jaar moedigt ATTB ten zeerste de overstap naar condensatieketels aan. De nieuwe technieken maken het immers mogelijk om op energie te bezuinigen en zo ook het milieu te sparen.

ATTB is een 'rondetafelforum' waar verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen, hun ervaringen kunnen delen, de evolutie van de markt kunnen becommentariëren en verkoopstatistieken kunnen verzamelen. De vereniging is ook een middel om de belangen van de sector bij de publieke en private overheden te verdedigen door haar leden te vertegenwoordigen bij nationale en regionale beslissingsnemers en energieleveranciers. ATTB doet lobbywerk voor haar sector en in het bijzonder voor de harmonisatie van certificaten en opleidingen in de verschillende Belgische gewesten. De associatie werd in 1973 opgericht, telt een vijftigtal leden en vertegenwoordigt meer dan 100 merken. De vereniging telt ongeveer 2.000 medewerkers en is goed voor een omzet van ongeveer 900 miljoen '. ATTB vertegenwoordigt in België 95% van de sector van verwarmingsketels, 85% van branders, 85% van geothermische warmtepompen en 80 % van de zonneboilers.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle gebouwen van de stad worden voortaan zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent dat gasketels worden[…]

27/06/2022 | nieuwbouwRenovatie
ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Meer artikels