Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Met de juiste bouwtechnieken kan je verdichten in watergevoelig gebied

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Met de juiste bouwtechnieken kan je verdichten in watergevoelig gebied

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ligt meer dan 32.000 ha aan harde bestemmingen in overstromingsgevoelig gebied. Dat is bijna 12% van de totale watergevoelige oppervlakte, die wordt geraamd wordt op ongeveer 277.000 ha. Het gaat om bestaande bebouwing, werkplekken en wegen, en om niet-bebouwde percelen met een harde bestemming.
Kaartmateriaal toont aan dat heel wat centra en kernen of delen ervan in watergevoelige zones liggen. Aangezien doorgedreven verdichting een speerpunt is van de aangekondigde bouwshift, vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw aan de vergunningverlenende overheden om nog steeds elk afzonderlijk project te onderwerpen aan de watertoets en om de toegevoegde waarde van waterrobuuste maatregelen adequaat te beoordelen.
 
Een algemene bouwstop is volgens de VCB af te raden omdat die een halt toe roept aan verdichting in heel wat watergevoelige centra. “Zonder versnelde, doorgedreven verdichting waar mogelijk en waar waterveilig, brengen de ruimtelijke plannen betaalbaar wonen bovendien verder in het gedrang. Het is niet nodig om met één pennenstreek bouwprojecten in watergevoelige zones van tafel vegen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).
 
Sinds kort komen er heel wat protestacties tegen bouwprojecten in watergevoelige zones in de media. Die bekommernis van buurtbewoners is begrijpelijk gezien de zware gevolgen van de hevige wateroverlast die we recent hebben gezien. Vandaag gaat er evenwel een complex vergunningstraject vooraf aan de bouwfase van een dergelijk project. Daarbij worden uitgebreid studiewerk en de voorafgaandelijke analyse van risico’s aan de vergunningverlenende overheden voorgelegd en, indien nodig, ook een brede waaier van waterrobuuste maatregelen.
 
Een bouwproject dat gepaard gaat met natuurtechnische ingrepen, zoals een aanzienlijke bergingscapaciteit voor regenwater, kan in de toekomst waterellende immers net helpen vermijden. De beoordeling van elk project afzonderlijk is daarom volgens de VCB van groot belang.
 
“Het waterveilig maken van centra en kernen is een belangrijk aandachtspunt voor verdere verdichting en de aangekondigde bouwshift. Voor elk project afzonderlijk dient bovendien te worden afgewogen of bouwen in watergevoelig gebied al dan niet mogelijk en waterveilig is. De watertoets biedt daarbij soelaas en waterrobuuste maatregelen kunnen in de toekomst wateroverlast net helpen vermijden”.
 
“Ook bestaande bebouwing heeft baat bij ingrepen die de waterveiligheid ten goede komen. Zo stuurt men in Wallonië momenteel aan op ingrijpende aangepaste bouwtechnieken voor zowel renovaties als (vervangende) nieuwbouw in watergevoelige woongebieden. Daarbij denken zij o.a. aan bouwen op palen. Maar ook het verhogen van de vloerplaat en verluchtingsopeningen, het voorzien van hemelwaterputten, groendaken, wadi’s en andere infiltratievoorzieningen bieden soelaas”, zegt Marc Dillen.
 
“Voorts spelen onze overheden de cruciale rol om met de nodige publieke investeringen de waterhuishouding en infrastructuur te optimaliseren en waterrobuuste maatregelen te treffen in het omliggende landschap. Denk maar aan straten en pleinen die tijdelijk regenwater infiltreren en geleiden naar  wachtbekkens, tijdelijke infiltratiezones, hakseldammen, versterkte dijken, opnieuw laten meanderen van waterlopen, het terugdraaien van de overwelving van waterlopen enz. Enkel het waterveilig maken van onze centra en kernen biedt slaagkansen aan de aangekondigde bouwshift”, voegt hij eraan toe.
 
Uit de bijgaande kaarten blijkt dat heel wat harde bestemmingen in watergevoelige zones in stedelijke centra en dorpskernen liggen zoals delen van Antwerpen, Gent, Ninove, Grimbergen, Dendermonde, Diksmuide, Tienen, Tongeren, Maasmechelen enz. Die centra zijn ontstaan aan de oevers van waterlopen, liggen in watergevoelig gebied en kenmerken zich door een hogere verhardingsgraad. Daardoor vergt verdere verdichting waterrobuuste maatregelen, precies om de ruimtelijke plannen van de Vlaamse overheid en de aangekondigde bouwshift te faciliteren.
 
Op de kaartjes zie je:
• Donkergrijs en zwart: dit zijn de knooppunten volgens de VITO-kaart.
• Donkerblauw is effectief overstromingsgevoelig volgens de watertoets 2017
• Lichtblauw is mogelijk overstromingsgevoelig volgens de watertoets 2017
Kaart 1
Vlaanderen Oost (Bron: Geopunt, Watertoets, VITO)

Kaart 2
Vlaanderen West (Bron: Geopunt, Watertoets, VITO)

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022 |
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Meer artikels