Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer controles tegen sociale dumping in 2016

Meer controles tegen sociale dumping in 2016

De ministerraad heeft vorige vrijdag op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein het actieplan 2016 voor de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping goedgekeurd. Het nieuwe actieplan, uitgewerkt in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), bouwt voort op dat van 2015 en bevat in totaal negentig concrete actiepunten. Vorig jaar werd 180 miljoen ' opgehaald in de strijd tegen sociale fraude, een stijging met 30% tegenover 2014 en het hoogste cijfer ooit. In 2015 werden 70% van de acties in het actieplan volledig uitgevoerd.

Een opvallende maatregel zijn de zogenaamde sociale flitscontroles die de inspectiediensten in 2016 zullen organiseren. Na een succesvolle test in oktober vorig jaar zullen regelmatig aangekondigde controles worden uitgevoerd in fraudegevoelige sectoren, waaronder de bouw. Dit jaar zal tevens het vooropgestelde aantal controles sociale dumping worden opgevoerd. Het opsporen van onwettige gedetacheerde werknemers is een prioriteit. Gespecialiseerde provinciale cellen zullen een derde meer controles uitvoeren dan vorig jaar.

De grensoverschrijdende fraude wordt gekenmerkt door een onwettelijke detachering in ons land van buitenlandse werknemers (uit Europa). Deze onwettelijke detachering wordt gekenmerkt door de niet-naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden (loon, arbeidstijd en rusttijden) die van toepassing zijn in België en/of fraude inzake de sociale zekerheid, met de bedoeling de betaling van de sociale bijdragen in België of in het land van herkomst te omzeilen. Deze frauduleuze praktijk is in volle ontwikkeling en blijft de prioriteit voor de inspectiediensten.

Databanken

Om de frauduleuze detacheringen een halt toe te roepen, zal het gebruik van datamining- en datamatchingstechnieken (o.m. Limosa, maar ook andere databanken) worden geïntensifieerd. Dit houdt een selectie in op grond van een risicoscore waarbij in multidisciplinair samengestelde teams scenario's worden uitgewerkt en getest. De feedback van deze acties zal op een gestructureerde wijze verlopen zodat de dataminingsacties kunnen worden bijgestuurd.

Misbruiken zullen beter in kaart kunnen worden gebracht via het ontsluiten en het koppelen van de beschikbare databanken. Zo zal getracht worden om het Limosa-kadaster voort uit te werken, bv. door ook de gewesten erbij te betrekken. Er zal tevens worden ingezet op het kruisen van gegevens in bepaalde sectoren, tussen diensten (bv. sociaal en fiscaal) en tussen de beleidsniveaus. Tevens zal worden onderzocht of het Europese ondernemingsnummer en het unieke rijksregisternummer, in de lidstaten waar dit bestaat, in de Limosa-aangifte kan worden opgenomen, wat een betere detectie moet toelaten. De aanwezigheidsregistratie op de bouwwerven vormt een belangrijk instrument dat zal gebruikt worden in het kader van de datamining en dat als basis zal dienen voor doelgerichte acties.

De samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, de SIOD, de fiscus en de BBI zal bovendien intensiever worden.

De samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, de SIOD, de fiscus en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zal bovendien intensiever worden. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zal samen met specialisten ter ondersteuning van de inspecties netwerkanalyses verrichten, om een beter zicht te krijgen op de organisatiestructuur en op de figuren die de spil vormen bij het opzetten van constructies voor sociale dumping. Op Europees niveau zal de regering pleiten voor de invoering in elke lidstaat en volgens de eigen modaliteiten van elke lidstaat, van een referentie'minimumloon, interprofessioneel of per sector.

200 controles

In 2016 zijn in totaal 200 controles (in 2015 waren er 150) voorzien voor het uitvoeren van sociale dumpingcontroles door de gespecialiseerde provinciale cellen, om onwettig gedetacheerde werknemers op te sporen die worden tewerkgesteld op diverse arbeidsplaatsen. Deze controles zullen eerder vanuit een andere invalshoek worden aangepakt en minder op basis van maandelijkse bouwwerfcontroles zoals dit vorig jaar het geval was. Het doel voor 2016 zal bestaan uit anders georganiseerde controles waarbij op basis van datamining naar de meest passende benadering (en targets) wordt gezocht om in overleg met de referentiemagistraten de organisatoren en frequente gebruikers van sociale dumpingpraktijken te kunnen treffen.

Bovenop deze 'front office'-controles worden specifieke onderzoeken opgezet door gespecialiseerde medewerkers van de RSZ. Deze specifieke 'back office'-controles en onderzoeken zijn vaak lang en moeilijk omwille van de fraudemechanismen die men hierbij tegenkomt. In 2016 zal het aantal back office-controles worden verhoogd tot ongeveer 500 (in 2015 waren er 450).

De overheid is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om alles te controleren. De voorkeur wordt gegeven aan de volgende vormen van fraude:

de verkeerde statuten (de werknemers zijn gedetacheerd onder een zelfstandigenstatuut terwijl ze onder het gezag werken van een werkgever);

de detachering van werknemers die in het bezit zijn van een formulier A1, zonder dat aan één voorwaarde voor detachering is voldaan;

'constructies' op het gebied van detachering: de frauduleuze detachering gebeurt via ondernemingen en filialen van ondernemingen die gevestigd zijn in verschillende Europese landen;

firma's die zich specialiseren in detachering (bv. een onderneming voor interimarbeid die gesitueerd is in land nr. 1, die werknemers tewerkstelt die komen van land nr. 2, die zij onmiddellijk naar België detacheren;

Het door niet-erkende uitzendkantoren ter beschikking stellen van personeel aan dumpingtarieven wordt prioritair aangepakt;

werknemers zijn gedetacheerd door middel van een cascadesysteem via ondernemingen (zogenaamde salarisdragers) die optreden als tussenschakel tussen de gebruikende onderneming in de ontvangststaat en de 'detacherende' onderneming.

werknemers die in België gedetacheerd zijn zonder dat de Belgische minimumlonen betaald worden of de arbeids- en rusttijden worden gerespecteerd;

constructies van detacheringscarrousels door buitenlandse bedrijven

De hierna vermelde activiteitsectoren waarin de hiervoor genoemde fraudefenomenen zijn vastgesteld, worden in 2016 gecontroleerd:

de sector van het internationaal vervoer (waarbij rekening wordt gehouden met de samenwerking op dit gebied met de fod Mobiliteit) vooral inzake cabotage en rij- en rusttijden. Daarnaast moet er afstemming gebeuren tussen het Actieplan wegvervoer en het actieplan sociale fraude voor de transportsector;

de bouwsector;

de sectoren metaalconstructie en industrieel onderhoud (na de bouw de tweede sector voor detachering);

de sector van de industriële schoonmaak;

alle andere activiteitssectoren waarvoor de inspectie over relevante informatie beschikt.

Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten. Dit zal in de loop van 2016 zo blijven, in afwachting van de aanpassing van de wet tegen 1 januari 2017. Tevens zal voor het ganse verlaagde toepassingsgebied (van 800.000 naar 500.000 ') van de aanwezigheidsregistratie een gedoogperiode gelden van negen maanden vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit (kb), gedurende dewelke de sociale inspectiediensten en de RSZ geen sancties oplegt. Er zal eerder begeleidend en informatief worden opgetreden. Een dergelijk gedoogbeleid geldt ook voor de aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector, in het bijzonder voor de werven die niet samenvallen met bouwwerven, omdat er nog vragen moeten beantwoord en verduidelijkt worden.

Onderaanneming

Er wordt onderzocht of per specialisme (schilderwerken, elektriciteit, algemene aanneming, ') een beperking tot maximum twee schakels kan ingevoerd worden voor bouwactiviteiten. Het is immers via de ellenlange ketens van onderaanneming dat de prijzen onder druk komen te staan, wat kan leiden tot arbeidsprestaties aan dumpinglonen. De vereiste van erkenning als aannemer bij de fod Economie wordt uitgebreid naar alle onderaannemers in de keten, rekening houdend met de klasse en de categorieën die overeenstemmen met de werken die zij zullen uitvoeren. Dit wordt met premier Charles Michel, minister van Economie Kris Peeters en de Commissie Overheidsopdrachten samen bekeken.

Er komt een evaluatie van de wetgeving en afspraken op nationaal en gewestelijk vlak in het kader van de publieke aanbestedingen om sociale dumping hierbij te bestrijden. Met het kabinet van de eerste minister, bevoegd voor overheidsaanbestedingen, zal bekeken worden hoe ongeoorloofd lage prijzen vermeden en lage prijzen beter gemotiveerd dienen te worden. De rondetafel bouw vraagt aan het kabinet van de premier dat de Commissie Overheidsopdrachten regelgevende en/of andere initiatieven neemt om te verhinderen dat opdrachten worden toegewezen aan aannemers die ongeoorloofd lage prijzen hebben ingediend en op basis van zuiver kwantitatieve criteria.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over