Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan, ontwerp en uitvoering Scheldeboorden Linkeroever

Masterplan, ontwerp en uitvoering Scheldeboorden Linkeroever

De stad Antwerpen gaat op zoek naar een consortium voor de uitwerking van een visie, masterplan, ontwerp en uitvoering voor Scheldeboorden Linkeroever. Geïnteresseerde teams kunnen hun kandidatuur indienen tot en met vrijdag 5 juni om 9 uur.
Om de stad te beschermen tegen overstromingen, worden de dijken opgehoogd. Dit gebeurt door De Vlaamse Waterweg nv en past in het zogeheten Sigmaplan dat werd opgesteld om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. De Vlaamse Waterweg voert dit plan uit door dijken aan het Zeescheldebekken te verhogen en te verstevigen, en door gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen.
 
Het stadsbestuur wil de dijkophoging op Linkeroever aangrijpen om niet alleen Sint-Anneke Plage in volle glorie te herstellen (de realisatie van masterplan Sint-Anneke Plage), maar ook om langs de linkeroever van de Schelde een klimaatrobuust groen park met wandelpromenade aan te leggen. Aandacht voor recreatie en de geschiedenis van de plek staat centraal.
 
De toekomstvisie van Scheldeboorden Linkeroever is samengevat in zeven ambitielijnen. Deze worden verder uitgewerkt in een masterplan. Hiervoor zal de stad een team aanstellen, dat niet alleen het masterplan Scheldeboorden Linkeroever zal opmaken, maar ook het ontwerp zal opmaken en de uitvoering opvolgen voor de publieke ruimte.
 
Voor de verdere verfijning van de publieke ruimte wordt het projectgebied verdeeld in drie deelgebieden:
• Scheldeboorden-zuid: van Burcht tot Galgenweellaan;
• Scheldeboorden-midden: van Galgenweellaan tot Charles de Costerlaan;
• Scheldeboorden-noord: van Charles de Costerlaan tot Sint-Annabos.
Voor de ontwikkeling van dit masterplan en het ontwerp van de publieke ruimte is de stad op zoek naar een geschikt ontwerpteam via een Europese openbare aanbesteding.
 
Dit is de eerste stap in de procedure. De kandidaturen worden beoordeeld op basis van een aantal selectiecriteria. In de loop van de zomer krijgen maximaal vijf geselecteerde teams het bestek doorgestuurd.
 
In de tweede fase werken de geselecteerde teams hun offerte uit. Op basis daarvan zal de beoordelingscommissie één team kiezen. De bedoeling is dat het consortium begin 2021 kan starten met de uitwerking van de visie en het ontwerp.
 
De zeven ambitielijnen die werden uitgeschreven voor de Scheldeboorden Linkeroever zijn de volgende.
* Natuurlijke Scheldeboord
De natuur wordt beschermd en versterkt. Er moeten oplossingen worden gezocht om de natuur te compenseren die verloren gaat door de dijkwerken en die opnieuw te integreren in het geheel.
* 6 km lang park
De verschillende groengebieden worden verbonden tot een landschappelijk geheel. Doorheen het parkgebied lopen paden, zijn er verschillende toegangen en voldoende speel- en rustpunten.
* Recreatief park
De groene en recreatieve invulling van de Scheldeboorden wordt behouden en versterkt. De aanwezige watersport (scouts en clubs) verrijkt de beleving en versterkt de band met de Schelde. Aan de Plage, de zone tussen de Blancefloerlaan en Galgenweellaan en aan het Galgenweel zelf is ruimte voor een recreatief intensievere invulling, inclusief verblijfsrecreatie. Aan de Plage geldt het bestaande masterplan als leidraad voor de toekomst.
* Frederik Van Eedenplein als verwelkoming
Voor het Frederik Van Eedenplein wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen het vinden van aansluiting bij de Scheldeboord en het versterken van het ‘hart van Linkeroever’. Daarbij wordt onderzocht hoe ook de band met rechteroever kan worden versterkt. De bestaande infrastructuur en mobiliteit op het plein worden grondig geëvalueerd en indien nodig hertekend.
* Herstel van contact met Schelde
Dankzij de ophoging van de dijk zal een uitgestrekte wandeling langs de Schelde mogelijk worden. Dit brengt de rivier terug dichter bij de stad. Die beleving zal worden verrijkt dankzij verschillende uitkijkpunten. Bestaande en nieuwe steigers dragen bij aan de verbinding over het water.
* Park rijk aan verhalen uit het verleden
Er wordt ook teruggeblikt naar het verleden. De geschiedenis van Linkeroever is in niets te vergelijken met die van de rechteroever. Het team gaat na welke verhalen te vertellen zijn en hoe deze verwerkt kunnen worden in een ruimtelijk ontwerp.
* Klimaatrobuust park
Met de dijkophoging wordt Linkeroever beschermd tegen toekomstige stormen. Dit moment wordt aangegrepen om te onderzoeken hoe andere dreigingen vanuit de klimaatproblematiek, zoals droogte of overstromingen, gemilderd of vermeden kunnen worden.
Het projectgebied loopt vanaf de grens met Burcht tot aan de grens met Zwijndrecht. De dijken worden er verhoogd en waar nodig verstevigd. Dit gebeurt met bijzondere aandacht voor de slikken en schorren langs de Scheldeoever. Die getijdennatuur is het terrein van zeldzame planten en dieren, die we volgens Europese richtlijnen zo goed mogelijk beschermen.
 
De dijken van Linkeroever zijn momenteel ongeveer overal even hoog, goed voor een hoogte van 8,35 m taw of tweede algemene waterpassing, de referentiehoogte waar tegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Nul meter taw komt overeen met het gemiddelde laagwaterpeil in Oostende.
 
In lijn met het geactualiseerde Sigmaplan verhogen deze dijken met minstens 90 cm, naar een hoogte van 9,25 m taw. Zo krijgen ze dezelfde hoogte als de toekomstige waterkering op de Antwerpse kaaimuren, aan de overkant van de Schelde. Aan de noordelijke zijde van Linkeroever, grenzend aan het Sint-Annabos, verhoogt de dijk tot een hoogte van 11 m taw.
Om de werken op Linkeroever voor te bereiden gingen De Vlaamse Waterweg nv en de stad een overeenkomst aan. Bij de verdere uitwerking van concrete deelprojecten zullen ook de watersportverenigingen en de overige gebruikers van de waterwegen betrokken worden.
 
Meer info: www.sigmaplan.be.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven Antwerpen gaat op zoek naar een architect om een vervangbouw te realiseren voor 77 appartementen in Deurne. De bestaande gebouwen met sociale huurappartementen zijn gelegen aan de Jan Peetersstraat 1-17 en de Jan Brochovenstraat 4-26[…]

12/05/2021 | ProjectenArchitecten
Belgisch paviljoen architectuurbiënnale in Venetië toont verhouding stad-architectuur

Belgisch paviljoen architectuurbiënnale in Venetië toont verhouding stad-architectuur

Recordaantal inschrijvingen voor Brick Award

Recordaantal inschrijvingen voor Brick Award

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Meer artikels