Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Maatregelen tegen sociale dumping

Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein verwelkomen de resolutie van de meerderheidspartijen om de sociale dumping strenger aan te pakken (zie Bouwkroniek van vorige week, pagina 8). Volgend jaar volgt o.m. een structurele verlaging van de loonlasten met 960 miljoen '. Kris Peeters bereidt momenteel de omzetting van de handhavingsrichtlijn voor. Een voorontwerp van wet werd al voorgelegd aan de sociale partners van de bouwsector. In een volgende fase wordt dit aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd.

Daarnaast werden bij de begrotingscontrole van maart dit jaar meer middelen toebedeeld aan de inspectiediensten van o.a. de RVA, zodat voldoende personeel beschikbaar is om de strijd tegen de sociale fraude en dumping op te voeren. Kris Peeters zal, in samenwerking met minister Borsus en staatssecretaris Tommelein tevens de arbeidsrelatiewet evalueren. Het doel daarvan is de strijd tegen de schijnzelfstandigheid aan te scherpen. Het advies van de sociale partners werd hierover gevraagd.

Wat de bouwsector betreft, zal de elektronische C3,2A kaart worden ingevoerd in plaats van een papieren versie. Deze kaart vullen de bouwvakker en andere werknemers in wanneer ze gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of onwerkbaar weer. Tegelijk wordt onderzocht of de samenwerking tussen de fiscus en de fod WASO kan worden verbeterd. Zo kunnen het aantal verlengingen van detacheringen in de bouwsector beter gecontroleerd worden en gaan we carrousels van opeenvolgende tijdelijke detacheringen tegen.

De website www.minimumlonen.be van de fod Werkgelegenheid wordt vereenvoudigd, zodat deze nog toegankelijker wordt voor buitenlandse bedrijven en (gedetacheerde) werknemers. Kris Peeters zal ook onderzoeken of de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (kbo) beter kunnen worden beheerd en actueel gehouden, dit om fictieve constructies op te sporen. Ook zal de economische inspectie meer en gerichtere controles op de CE-markering (Europese conformiteit) van bouwmaterialen uitvoeren, want het gebruik van niet-conforme bouwmaterialen leidt eveneens tot oneerlijke concurrentie en dumpingprijzen.

In de transportsector pleit de vice-eerste-minister voor een evaluatie van de aanpak van controles door de inspectiediensten, zodat gezamenlijke acties door de verschillende inspectiediensten kunnen worden uitgebreid.

Staatssecretaris Bart Tommelein heeft een intentieverklaring voorgelegd aan Nederland en Luxemburg om schijnconstructies, frauduleuze uitzendkantoren en uitkeringsfraude samen aan te pakken. Binnen de Benelux zullen gemeenschappelijke controles worden uitgevoerd, maar wil de regering ook expertise delen, gegevens uitwisselen en databanken vergelijken.

Om ervoor te zorgen dat elke melding van sociale dumping bij de juiste dienst terechtkomt en goed opgevolgd wordt, komt er een centraal meldpunt. Tijdens de begrotingscontrole werd daarvoor een budget voorzien. De fod Werkgelegenheid is volop bezig met de uitwerking van dit meldpunt.

Momenteel wordt vaak noch in België noch in het land van oorsprong sociale zekerheid betaald. Men wil dit bedrag in België innen en doorstorten. Door de extra inkomsten voor het oorsprongsland zal de bereidheid groeien om mee te werken en wordt tegelijk de sociale dumping in eigen land een halt toegeroepen. Dit actiepunt staat in het actieplan sociale dumping van de regering.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette