Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Luminus mag aan Ringvaart in Gent uitbreiden met zes gasturbines

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Luminus mag aan Ringvaart in Gent uitbreiden met zes gasturbines

(c) Luminus

De provincie Oost-Vlaanderen verleent een nieuwe omgevingsvergunning aan Luminus voor haar site aan de Ringvaart in Gent. De vergunning omvat de verdere exploitatie van de bestaande elektriciteitscentrale en de uitbreiding ervan met zes nieuwe open cycle gasturbines (ocgt). De omgevingsvergunning werd toegekend voor een termijn van onbepaalde duur.
De uitbreiding past in de geplande sluiting van de kerncentrales. Het doel is om deze grotendeels te vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zonlicht. De exploitatie van de ocgt-installaties zijn hierin te beschouwen als een overgangsfase bij onvoldoende capaciteit aan hernieuwbare bronnen en om variaties en tekorten in de energievoorziening op te vangen. Het betreft piekinstallaties die slechts een beperkt aantal draaiuren zullen hebben. Op termijn is bovendien ook voorzien de installaties te laten draaien op CO2-arme of -vrije brandstoffen.

Vergunningstraject

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 28 november 2020 ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen via het omgevingsloket. De gevraagde activiteiten, namelijk thermische centrales met een warmtevermogen van minstens 300 megawatt, zijn onderworpen aan de milieueffectrapportageplicht.
 
In het project-mer werden, conform de geldende wetgeving, de effecten onderzocht voor de disciplines lucht, water, geluid en trillingen, biodiversiteit, klimaat, bodem, mens en gezondheid en mobiliteit. Er wordt geconcludeerd dat de impact van het project als verwaarloosbaar tot beperkt te beschouwen is.
 
De omgevingsvergunningsprocedure volgde het integratiespoor waarbij zowel het project-mer als de aanvraag gelijktijdig werden onderworpen aan een adviesronde en een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek werden 39 bezwaren ingediend, waaronder een petitie die werd ondertekend door 604 personen. Het project-mer werd op 8 april goedgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving.
 
Het dossier werd ter advisering voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie adviseerde de aanvraag gedeeltelijk gunstig op 13 april. Het deels ongunstige advies heeft betrekking op het lozingsaspect waarbij enkele gevraagde lozingsnormen niet worden ingewilligd. Voor het overige werd de aanvraag gunstig geadviseerd mits naleving van de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.
 
Hiermee volgde de commissie de adviezen van het college van burgemeester en schepenen van Gent, North Sea Port Flanders, de Hulpverleningszone Centrum, Infrabel en de Vlaamse adviesinstanties, AGOP van het departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg, die (behoudens de gevraagde lozingsnormen) unaniem gunstig waren.
 
Aan de vergunningverlenende overheden werden op 2 mei ministeriële instructies bezorgd betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden. De NOx-uitstoot van de gascentrale voldoet aan de de-minimis-drempel opgenomen in deze instructies. Hiermee wordt gegarandeerd dat geen verdere meetbare verslechteringen kunnen optreden, zelfs niet voor de meest kwetsbare habitattypes.
 
De deputatie volgt nu het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en verleende op 6 mei de vergunning. De beslissing zal na de ondertekening ter inzage worden gelegd via het publieke omgevingsloket. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit, nog beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

De Vlaamse regering zal de komende jaren tot 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties die overgesubsidieerd werden door beslissingen uit het verleden en bijgevolg al zeer goed[…]

29/07/2022 | Vlaamse RegeringWetgeving
Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Regering zet eerste stap voor nucleaire deal met Engie

Regering zet eerste stap voor nucleaire deal met Engie

Meer artikels