Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven vernieuwt drie pleinen

Gerelateerde onderwerpen :

Leuven vernieuwt drie pleinen

Het Leuvense stadsbestuur kondigt de vernieuwing van drie pleinen aan. De grootste twee pleinen van Leuven, het Mgr. Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein, worden nog groter en krijgen een volledig nieuw uitzicht met water en groen. De werken aan het Mgr. Ladeuzeplein starten na de septemberkermis in 2017. Begin december 2017 zou de ingreep op dat plein moeten afgerond zijn. Daarna start de heraanleg van het Herbert Hooverplein. Tegen de zomer van 2018 zouden die werken klaar moeten zijn. Ook het Conscienceplein wordt volledig vernieuwd en krijgt de naam Hoornplein. Het zal dit najaar samen met de omliggende straten worden aangelegd.

“Sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan in Leuven is het aantal auto’s in de omgeving van het Mgr. Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein sterk verminderd. De grondige heraanleg van beide pleinen sluit aan bij die nieuwe verkeerssituatie en moet het belevingsgevoel van voetgangers nog versterken. Door aangenamere straten en pleinen te creëren, willen we de leefkwaliteit voor de bewoners verhogen. Een stad met minder doorgaand autoverkeer produceert ook minder fijnstof en minder lawaai en baart minder zorgen om kinderen te laten buiten spelen”, zegt de Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Herbert Hooverplein

Er komt nog meer groen op het Herbert Hooverplein, dat eveneens een stuk groter wordt; in het midden wordt een grondfontein geplaatst.

De grootste metamorfose gebeurt op het Herbert Hooverplein. De weg aan de zijde van het stadscentrum, de kant van Café Commerce en La Paz, zal worden gebruikt om het plein te vergroten tot aan de gevels, met ruimte voor ontmoeting, groen en zitbanken. Bovendien wordt in het midden van het plein ook een waterfontein geplaatst die de middeleeuwse stadsomwalling symboliseert. Concreet gaat het om een grondfontein met een diameter van 20 m in de vorm van de vroegere stadsomwalling. De elf oude stadspoorten van Leuven zullen op een kaart worden voorgesteld met waterstraal. De fontein fungeert als ankerpunt en wordt een speels element waar kinderen op warme zomerdagen verkoeling kunnen zoeken.

Van de Leuvense stadsomwalling zijn slechts enkele bouwkundige elementen bewaard gebleven. De ruimtelijke samenhang tussen de restanten is verloren gegaan. Om deze stadsomwalling weer te laten ervaren door de bezoekers en de erfgoedwaarde van de stadsomwalling te duiden en te ontsluiten voor een groter publiek werd een manier gezocht om die op een creatieve en innovatieve manier te visualiseren. De twaalfde-eeuwse stadsomwalling liep dwars over beide pleinen. De fontein is het pronkstuk van het hele project om de oude stadsomwalling opnieuw zichtbaar te maken, toont de relatie tussen de stadsomwalling, de poorten, de torens, de Dijle en de wegen en geeft de bezoekers besef en overzicht van het gehele traject. De bestaande groenperken worden aangepast om plaats te maken voor de nieuwe  fontein.

“Waar destijds de elf oude stadspoorten stonden, komen bronzen strips in de straatstenen met daarin de namen van de poorten. Zo zal hier vlakbij in de Tiensestraat de voormalige Sint-Michiels-poort zichtbaar worden. Later komen ook de andere stadspoorten aan bod. Zo zal de Biestpoort (Brusselsestraat) gevisualiseerd worden samen met het project Hertogendal. Op de Hertogensite komt trouwens een tweede ankerpunt. Een kunstig zitelement zal daar het traject van de ringmuur aanduiden”, zegt schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina.

Het standbeeld van Edouard Remy op het Herbert Hooverplein blijft staan; voor het andere standbeeld, de Ballon van de Vriendschap, wordt een nieuwe locatie gezocht. De huidige groenperken blijven behouden en worden uitgebreid met extra groene zones met zitruimte. De bomenrij in het stadspark wordt doorgetrokken over het plein, zodat de rijweg afgescheiden is van het plein. De nieuwe verkeerslus van de Blijde Inkomststraat naar de Tiensestraat loopt namelijk langs die zijde van het plein. De inrijstrook vanuit de Blijde Inkomststraat wordt verbeterd. Aan de Tiensestraat verbreedt het voetpad, de shop-and-goplaatsen blijven behouden.

Mgr. Ladeuzeplein

Het Mgr. Ladeuzeplein wordt een heel stuk groter door de omliggende straten te integreren in het plein.

 

Dat auto’s nog rond het Mgr. Ladeuzeplein kunnen rijden is sinds eind augustus verleden tijd. De rijweg rond het plein verdwijnt dan ook bij de heraanleg. “We gaan ook dit plein  vergroten door de rijweg te verhogen en heraan te leggen met kasseien in dezelfde stijl als het huidige Mgr. Ladeuzeplein. Zo zal het plein mooi aansluiten op de omliggende winkelstraten. Een groter plein betekent ook meer mogelijkheden voor de markt, de kermis en andere evenementen”, vertelt Dirk Robbeets.

Beide pleinen worden het hele jaar door druk gebruikt, onder meer voor de wekelijkse markt, de kerstmarkt, de kermis, …”Die activiteiten zullen nog steeds kunnen plaatsvinden. Ook tijdens de werken aan de pleinen zijn er mogelijkheden. We zijn nu volop in overleg met organisatoren van grote evenementen om indien nodig tijdig een andere oplossing te zoeken”, zegt Robbeets.

Voor de horeca rond de pleinen betekent het nieuwe ontwerp goed nieuws, omdat veel extra ruimte wordt gecreëerd voor aangename terrassen. Ook op het Mgr. Ladeuzeplein kunnen in de toekomst terrassen komen.

Hoornplein

Leen Beuckelaars, ingenieur Weg- en Waterbeheer van de stad Leuven, ontwerper-tekenaar Anse Uyttersprot en schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets stelden de plannen voor het nieuwe Hoornplein en de omliggende straten voor.
 

In de zone tussen de Parkstraat, de Hendrik Consciencestraat, de Frans Nensstraat en de Weldadigheidsstraat, waar aannemer Houben momenteel dertig appartementen en drie huizen bouwt voor de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal (zie Bouwkroniek van 19 augustus 2016, blz. 5 en 6), creëert de stad Leuven in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een nieuw plein als vervanging van het vroegere Conscienceplein. Dat krijgt de naam Hoornplein en zal dit najaar worden aangelegd.

In de voormelde straten worden tegelijk ook riolerings-, wegenis- en omgevingswerken uitgevoerd. Op het pleintje komen een speeltuintje, een nieuw basketbalterrein en groen. Een deel van de Hendrik Consciencestraat, de Frans Nensstraat en een deel van de Weldadigheidsstraat krijgen een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe wegenis gelijkaardig aan die van de recent vernieuwde Parkstraat. De werken worden geraamd op een algemeen totaalbedrag van 1.314.225,94 €, btw inbegrepen. Het aandeel van de stad Leuven bedraagt 745.435,21 €, btw inbegrepen, het aandeel van de VMSW bedraagt 568.088,65 €, inclusief btw.

In de Frans Nensstraat komen extra parkeerplaatsen voor de vlakbij gelegen school. Onder  het wooncomplex dat in aanbouw is, komt een parkeergarage voor 33 auto’s en 25 fietsen. De plek waar het Hoornplein wordt aangelegd, is jarenlang een nogal rommelige zone geweest. Dat is historisch gegroeid: de buurt is een knooppunt van straten uit zowel de middeleeuwen als de negentiende eeuw. De bouw van een aangrenzende wijk in de twintigste eeuw, het zogenaamde ‘nieuw kwartier’, zorgde voor nog meer slecht ingevulde plekken.

Het ontwerp van Studiebureau Grontmij (vandaag Sweco) presenteert de buurtbewoners een aangenaam en levendig plein dat tegemoetkomt aan de noden van de omgeving en geschikt is voor ontspanning, sport en spel en wijkfeestjes. Zo zijn er een aantal grasveldjes en verharde pleintjes voorzien.

Het centrale plein tussen de gebouwen, dat ook publiek toegankelijk zal zijn, heeft eerder een ‘passief’ karakter en is bestemd voor rustige activiteiten. Aan het binnenplein komt tevens een nieuwe toegang voor de school. Vlakbij die toegang is een overdekte publieke fietsenstalling voorzien, waarvan ook de school gebruik kan maken.

De zone aan de straatzijde krijgt een meer actieve invulling, waar sport en spel op hun plaats zijn. Zo krijgt het basketbalterrein in het ontwerp opnieuw een plaats. Dit wordt heraangelegd, samen met een kinderspeelveld in de tuin van de voormalige stadsschool. Rond het basketbalterrein komen grote trap-elementen die dienst zullen doen als zitbanken. Het terrein krijgt een geluiddempende bodem om de buurtbewoners niet te hinderen. Tussen de Andreas Vesaliusstraat en de Constantin Meunierstraat wordt een fietspad in beton aangelegd dat dwars over het plein loopt. De drie waardevolle bomen in het gebied blijven behouden, maar worden aangevuld met nieuwe bomen en aangepaste beplanting. De vroegere glasbollen worden vervangen door een ondergronds bollenpark langs het Hoornplein.

De Leuvense schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina, hier bij een gerestaureerd restant van de echte stadsomwalling, vertelt hoe de oude stadspoorten in de toekomst gevisualiseerd zullen worden.

Schoolkinderen

In de Weldadigheidsstraat wordt de parkeerstrook aan één zijde van de straat gesupprimeerd. De dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit (VOM) van de politie adviseerde om de parkeerstrook aan de zijde van de woningen (onpare zijde) te voorzien. De parkeerstrook is in het ontwerp gepland aan de zijde van de school omdat hier meer parkeermogelijkheden te realiseren zijn. De zone kan hier dichter tegen het Hoornplein worden gelegd en bovendien zijn er geen garages aanwezig. Een bijkomend voordeel is dat schoolkinderen de straat niet meer moeten oversteken indien ze aan deze zijde van de straat worden afgezet. Parkeren zal dus enkelzijdig, aan de kant van de speeltuin, gebeuren. Aan de overzijde worden langs de huizen green parkings voorzien.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels