Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven ontvoogd voor woonkwaliteit

Leuven ontvoogd voor woonkwaliteit

De stad Leuven kan vanaf 1 september de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring volledig zelfstandig voeren. De burgemeester kan daardoor zonder advies van de gewestelijke ambtenaar een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.  Leuven is hiermee de eerste gemeente van Vlaams-Brabant en de vijfde centrumstad van Vlaanderen die ontvoogd is.

Door deze ontvoogding komt de verantwoordelijkheid over de procedure volledig bij de stad te liggen en wordt de procedure ook veel duidelijker voor zowel de eigenaar als de huurder. Er zal in de toekomst nog één woningonderzoek door één instantie gebeuren. Wonen-Vlaanderen blijft wel bevoegd voor de controles in het kader van de aanvraag van een huursubsidie en ook de strafrechtelijke aanpak via de wooninspectie blijft bij Vlaanderen.

De stad Leuven zet al jaren volop in op woonkwaliteitsbewaking. De dienst Wonen voert reeds meer dan twintig jaar woningonderzoeken uit om de woonkwaliteit te verbeteren. Dankzij zijn herstelgerichte aanpak kan de dienst voor de meeste woningen uiteindelijk een conformiteitsattest uitreiken als bewijs dat een woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Bij ernstige kwaliteitsproblemen of wanneer eigenaars die niet meewerken, start de dienst de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.  Op dit ogenblik kan de burgemeester een woning echter pas administratief ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren na het advies van de gewestelijke ambtenaar. Enkel bij acute situaties op vlak van openbare gezondheid en openbare veiligheid is de burgemeester bevoegd om zelfstandig op te treden.

Door een aanpassing in de regelgeving kan een stad vrijgesteld worden van deze gewestelijke adviesverplichting als ze een proactief woningkwaliteitsbeleid voert en bovendien over voldoende gekwalificeerde technische onderzoekers beschikt. Voor Leuven is aan beide voorwaarden voldaan. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans heeft het Leuvense verzoek na positief advies van Wonen-Vlaanderen dan ook ingewilligd.

Preventieve aanpak

De stad Leuven voert een proactieve aanpak om de woningkwaliteit te bevorderen. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant, het sociaal verhuurkantoor Spit en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal inzake preventieve woonbegeleiding. De stad voert woningkwaliteitsonderzoeken uit bij nieuwe inhuurnames van het sociaal verhuurkantoor. Samen met het OCMW van Leuven en CAW Oost-Brabant bouwde de stad het Woonanker uit en stelde ze een wooncoach aan.

Er is tevens een procedure opgezet om vlot meldingen over woningkwaliteitsproblemen door te geven tussen de wijkpolitie en de dienst Wonen. Deze dienst geeft ook advies over bouwaanvragen op het vlak van woningkwaliteit. Leegstand wordt actief opgespoord. De stad geeft ook aanvullende verbeterings- en aanpassingspremies. Recent werd deze proactieve aanpak inzake studentenhuisvesting nog voort uitgebouwd en versterkt met de start van de dienst Woontoezicht en de uitwerking van een kotlabel.

De burgemeester duidde ondertussen negen personeelsleden van de diensten Wonen en W+oontoezicht aan als woningcontroleur. Om de deskundigheid van deze mensen te waarborgen investeert de stad in opleiding en vorming, onder andere op het vlak van technische installaties, brandveiligheid, asbest, maar evenzeer m.b.t. haar eigen veiligheid als woningcontroleur.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

Uit een vraag van parlementslid Maxim Veys aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts een beperkt deel van hun middelen gebruiken voor de bouw en renovatie van sociale woningen.[…]

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Meer artikels