Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven denkt na over toekomst stadsring

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven denkt na over toekomst stadsring

Foto: Stad Leuven

© All rights reserved

Enkele centrumsteden onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst eenrichtingsverkeer toe te passen op hun stadsring. Mechelen gaat het al doorvoeren en ook in Leuven wordt die mogelijkheid onderzocht door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Twee studies gaan over delen van de Leuvense ring die in elkaars verlengde liggen. “Als er onderlinge afstemming nodig is, zal deze gebeuren. De onderzoeksresultaten zullen uitgewisseld worden”, belooft Vlaams minister Lydia Peeters.
Dit jaar start een studie over de herinrichting van het stuk van de Leuvense Ring dat loopt vanaf de Bodartparking tot de Naamsepoort. In het voorlopig goedgekeurde Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) zijn voor dit project middelen voorzien om de aanbesteding dit jaar te laten plaatsvinden.

Het AWV bereidt zich samen met de stad Leuven voor op deze studie. Als eerstvolgende stap zullen beide partijen samen werken aan de opmaak van het bestek. Hierin zullen de timing, planning en inhoud verder gedetailleerd worden. en de stad Leuven. Zodra de gunning rond is, zal het studiewerk inhoudelijk opgestart worden.

Deze studie wordt uitgevoerd omdat de betonplaten op dit wegdeel voor grote overlast zorgen bij de omwonenden. Met een beperkte en oppervlakkige ingreep is het niet mogelijk om dit probleem op te lossen. Daarvoor moet het volledige wegdek opgebroken worden en moeten vanaf de onderlagen opnieuw opgebouwd worden. Daarom is het een gepast moment om de weginrichting eens opnieuw onder de loep te nemen.

“Het AWV zal een volledig nieuwe weginfrastructuur laten ontwerpen en de stad Leuven zal een onderzoek laten uitvoeren over de ruimtelijke ontwikkelingen in deze omgeving. Alle varianten zullen grondig onderzocht worden vóór er beslissingen worden genomen”, aldus Vlaams minister van Openbare Werken Mobiliteit Lydia Peeters.

Eerder werd op vraag van de stad Leuven ook een studie gepland om de verkeersleefbaarheid van de Tervuursevest te verhogen, evenwel zonder voorafnames over bijvoorbeeld het aantal rijstroken. Volgens de Leuvense schepen van Mobiliteit David Dessers behoort het verminderen van een rijvak op delen van de ring, waaronder het stuk van de Tervuursevest, eventueel tot de mogelijkheden.

In een gezamenlijke open brief uitten Voka Vlaams-Brabant, Liefst Leuven, de Confederatie Bouw en Unizo Leuven hun bezorgdheid over de uitspraken van de schepen voor het schrappen van rijstroken op de ring. De verenigingen vrezen voor nodeloze chaos en congestie. Ook Vlaams parlementslid Karin Brouwers stelt zich vragen.

Complexe oefening

“Een studie die mogelijke oplossingen beoogt voor de knelpunten inzake verkeersonveiligheid en de slechte oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers, moet rekening houden met de beschikbare ruimte, het aantal passanten, welke vervoersmiddelen ze gebruiken enz. Dat is een complexe oefening, waarbij zowel de voetganger, de fietser, de automobilist als het openbaar vervoer hun plaats moeten krijgen en waarbij rekening dient te worden gehouden met de doorstroming op de ring, temeer daar het circulatieplan van de Leuvense binnenstad het autoverkeer al deels afwentelde op de ring”, aldus Karin Brouwers.

Het AWV en de stad Leuven zijn sinds een jaar in onderling overleg over hoe ze de volledige ring in de toekomst kunnen vormgeven. Ze denken samen na hoe ze dat uitdagende studiewerk best organiseren. Momenteel zijn er bij AWV nog geen concrete budgetten voorzien om dit studiewerk voor de volledige ring op te nemen.

Vierkant groen

Wel voorziet het AWV enkele lokale ingrepen, zoals bijvoorbeeld het toegankelijk maken van bushaltes (bijvoorbeeld aan de Tervuursepoort) en het vernieuwen van de verkeerslichtenregelingen, zoals het invoeren van vierkant groen aan de Tiensepoort. Vierkant groen betekent dat alle gemotoriseerd verkeer tegelijkertijd rood krijgt en fietsers en voetgangers aan alle kanten groen, wat de verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers aanzienlijk zou verhogen. Onder andere de levensgevaarlijke dodehoekongevallen kunnen zo worden vermeden.

De Vlaamse overheid deed in Leuven reeds het nodige studiewerk om te bepalen welke kruispunten in aanmerking komen voor vierkant groen. De Naamsepoort bleek uiteindelijk niet te voldoen aan de criteria wegens een te grote verliestijd voor het gemotoriseerde verkeer. Op die plek worden dan andere aanpassingen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Tiensepoort bleek wel te beantwoorden aan de criteria voor de invoering van vierkant groen en zal nog dit jaar worden aangepakt.
 
Karin Brouwers vroeg aan minister Peeters of voor toekomstige ingrepen op de Leuvense Ring (gaande van de volledige heraanleg van bepaalde delen tot verkeerslichtenbeïnvloeding zoals vierkant groen aan sommige poorten, enz.) telkens doorrekeningen worden gemaakt om het effect op de doorstroomcapaciteit van de ring zelf en de aantakkende steenwegen te berekenen, wetende dat de verzadiging op bepaalde momenten en plaatsen nu reeds op de limiet zit.

Microsimulatie

Volgens minister Peeters heeft het AWV in 2019 een microsimulatie laten opmaken voor de volledige R23 en een stuk van de N2 Diestsesteenweg. Hierin werden enkele varianten doorgerekend voor zowel de huidige verkeersintensiteiten als een inschatting van de toekomstige intensiteiten.

“Uit dit model leren we veel en deze resultaten nemen we zeker mee bij vervolgstudies. We kunnen hierdoor objectiever inschatten waar de knelpunten zich bevinden en hoe de ring zou reageren op bepaalde ingrepen. Voor veel ontwerpbeslissingen zullen we voldoende informatie hebben met deze eerdere modelleringen. Indien het voor toekomstige beslissingen nog nodig zou zijn om een nieuwe doorrekening te doen, dan kan dit overwogen worden”, aldus de minister.

Wanneer het AWV kruispunten met verkeerslichten aanpakt, dan wordt er steeds naar gestreefd om de verkeerslichtenregeling zo veilig mogelijk te maken zonder structurele file (met alle mogelijke neveneffecten) te veroorzaken. Indien het kruispunt te complex is om met gewone berekeningen gegronde uitspraken te doen, wordt dit gesimuleerd.

Zo werd er voor de recente optimalisatie van de Naamsepoort voorafgaandelijk een microsimulatiemodel opgemaakt. Ook voor de invoering van het vierkant groen op de Tiensepoort, werd gebruik gemaakt van een microsimulatie om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. De Tiensepoort in Leuven zal in de tweede helft van dit jaar worden omgebouwd.

De studie is een complexe oefening, waarbij alle betrokkenen hun plaats moeten krijgen en waarbij rekening dient te worden gehouden met de doorstroming op de ring”, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is op zoek naar een team dat aan de hand van drie testcases het ruimtegebruik op grote campussen onderzoekt. De studie heeft tot doel inzicht te verwerven in de parameters die bepalend zijn voor het[…]

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Meer artikels