Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lange droogte doet waterproductie stijgen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Lange droogte doet waterproductie stijgen

Waterproductiecentrum Vlakenhof in Maaseik.

De Watergroep kan voor 2017 mooie resultaten voorleggen: het boekjaar wordt afgesloten met een winst van 31,7 miljoen €. Opmerkelijk is de stijging van de waterproductie.

“De toename van het geproduceerde volume water is te verklaren door de lange droge periode in 2016-2017. De Watergroep wil de toekomst van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen veiligstellen en neemt dan ook maatregelen om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden”, verklaart Mieke Van Hootegem, voorzitter van De Watergroep.

Financiële resultaten

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van 1.585 miljoen € en de resultatenrekening met een winst van 31,7 miljoen €. De totale omzet is gestegen van 567 naar 614 miljoen €.

Tijdens het voorbije jaar hebben zich enkele belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen van De Watergroep. Zo is haar omzet gestegen met 46,9 miljoen €, enerzijds door een aanpassing van de drinkwatertarieven en anderzijds door een stijging van het aantal gefactureerde m³ met 2,5%. Deze stijging is een gevolg van de lange droge periode in 2016-2017.

Ten tweede werd slechts een gedeelte van de ontvangen waarborgen voor huisaansluitingen, die in het verleden moesten betaald worden, door de klanten opgevraagd en door De Watergroep terugbetaald. Het saldo werd in het resultaat opgenomen. Als tegemoetkoming aan de klanten worden in de loop van de volgende jaren op het grondgebied van elk van de gemeentelijke vennoten publieke drinkwaterfonteintjes geïnstalleerd. Hiervoor werd een voorziening aangelegd ten laste van het huidige boekjaar.

In derde instantie werd een voorziening van 9,5 miljoen € aangelegd voor de ruiming van fosfaatafzetting in het slib van spaarbekkens. Daarnaast werden de waarderingsregels m.b.t. de geproduceerde materiële vaste activa aangepast, wat een impact van - 8,3 miljoen € heeft. En tot slot is er een toename van de materiële vaste activa met 8,3 miljoen € door een opgedreven investeringsprogramma.

Eén van de uitgangspunten van het toekomstplan van De Watergroep is om via een evenwicht tussen investeringen en inkomsten de schuldgraad onder controle te houden. Deze schuldgraad is sinds 2014 geslonken van 97,1% tot 73,6% in 2017. Het is de bedoeling om dit percentage voor drinkwater onder 80% te houden.

Het resultaat van de drinkwateractiviteit (23,3 miljoen €) wordt toegewezen aan onbeschikbare reserves. Dit wil zeggen dat het vastgelegd wordt voor toekomstige investeringen in de drinkwaterinfrastructuur.

Het aantal leveringseenheden is met 16.622 toegenomen tot in totaal 1.341.360 in 2017, een lichte verhoging met 1,25% tegenover het jaar voordien. Het aantal klanten klom met 0,22% tot 3.027.594.

Om al haar klanten van drinkwater te voorzien produceerde De Watergroep het voorbije jaar 130,3 miljoen m³ drinkwater, een lichte stijging met 2,68% t.o.v. 2016. Als ze de aan- en verkopen in rekening brengt, komt het nettoresultaat van haar waterbalans op een totaal beschikbaar volume aan drinkwater van 166,9 miljoen m³. Dit is een toename met 2,49% tegenover vorig jaar.

De toekomst veiligstellen

De volgende jaren zet De Watergroep sterk in op onderzoek en ontwikkeling (o&o). “We maken 1% van de drinkwateromzet vrij om op een nog meer gefundeerde manier watertechnologische kennis te ontwikkelen en in te zetten bij de technische bedrijfsprocessen. Dit is noodzakelijk om onze missie en visie te realiseren, maar vooral ook om de leveringszekerheid van kwaliteitsvol drinkwater in de toekomst te garanderen”, vertelt voorzitter Mieke Van Hootegem.

“Als integraal waterbedrijf zien we het als onze plicht om water als levensbelangrijke grondstof veilig te stellen voor de volgende generaties. Onze waterbronnen zijn niet onuitputtelijk en dus moeten we circulair denken en de kringloop sluiten. Vanuit deze visie werkt De Watergroep mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten”, stelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.

Klimaatbestendige drinkwatervoorziening

De periode van september 2016 tot oktober 2017 was uitzonderlijk droog. Vooral de extreem droge winterperiode heeft een grote impact gehad op de algemene waterbeschikbaarheid. De winterneerslag is immers erg belangrijk voor de voeding van de grondwaterlagen. Daarnaast heeft de droge periode in het voorjaar en de zomer geleid tot een hoger verbruik, wat de watervoorziening onder druk zet.

Om ook in droge periodes de drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, werkt De Watergroep aan maatregelen op verschillende domeinen: meer zoet water bergen; de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water verbeteren, inclusief het ontwikkelen van nieuwe waterbronnen door bv. in te zetten op circulaire watersystemen; en water uit verschillende bronnen onttrekken: grond- en oppervlaktewater, diepe en ondiepe grondwaterbronnen.

Zacht water

De Watergroep wil op termijn zacht water leveren aan al haar klanten. Hard water is gezond drinkwater, maar zorgt wel voor comfortproblemen, vooral bij warmwatertoepassingen. Daarom gaat De Watergroep bij de bouw of renovatie van waterproductiecentra steeds na of centrale deelontharding noodzakelijk is als bijkomende behandelingsstap.

In Limburg wordt al lang onthard water geleverd vanuit de waterproductiecentra in Bovelingen (Heers) en Hasselt. In 2017 werd een nieuwe onthardingsinstallatie in dienst genomen in Velm, startten de bouwwerken in Bilzen en werden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de nieuwe onthardingsinstallaties in Tongeren en Kortessem.

In Vlaams-Brabant zal De Watergroep een onthardingsinstallatie in Kortenberg bouwen. Ze zal een capaciteit hebben van 1.250 m³ per uur, met pieken tot 2.000 m³, en zal hiermee de grootste onthardingsinstallatie van De Watergroep worden.

In 2017 haalde de business unit Industrie & Services voor het eerst de kaap van 7 miljoen m³ geproduceerd industriewater. Heel wat bedrijven vertrouwen intussen hun waterhuishouding toe aan De Watergroep en kiezen zo voor een partner die is gespecialiseerd in water op maat. 2017 bracht de start van de tweede installatie bij Colruyt, de ingebruikname van een nieuwe installatie bij Agristo en het sluiten van een nieuw contract bij Euro Pool System.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe technologie om platinagroep-metalen uit afval te recycleren

Nieuwe technologie om platinagroep-metalen uit afval te recycleren

Na jaren onderzoek heeft het door Europa gefinancierde Platirus-project met succes zijn doelstellingen bereikt, namelijk het onderzoeken, ontwikkelen, evalueren en opschalen van nieuwe en duurzame recyclagetechnologieën om metalen van de[…]

14/06/2021 | KU LeuvenVITO
CO2-negatieve tapijttegels maken klimaatneutraal bouwen eenvoudiger

CO2-negatieve tapijttegels maken klimaatneutraal bouwen eenvoudiger

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

Europees renovatieplan vertoont ernstige constructiefouten

Europees renovatieplan vertoont ernstige constructiefouten

Meer artikels