Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kwaliteit van hemelwater

Kwaliteit van hemelwater

De kwaliteit van hemelwater neemt af naarmate de vervuiling op het dak toeneemt. Het is duidelijk dat de kwaliteit ervan niet kan voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan drinkwater. Zelfs de richtwaarden voor zwem- of oppervlaktewater worden veelvuldig overschreden.

In 2002 en 2003 voerde het WTCB een uitgebreid onderzoek uit naar de kwaliteit van hemelwater. Voor elk van de onderzochte hemelwatertypes (rechtstreeks opgevangen in een steriele bak, van op een dak met een naakte afdichting en van op een dak met een ballastlaag uit grind) werden op verschillende tijdstippen doorheen het jaar een 25-tal stalen genomen en vervolgens geanalyseerd. De analyseresultaten zijn samengevat in bijgaande tabel, waarin ook de eisen uit de regelgevingen voor zwemwater, oppervlaktewater en drinkwater opgenomen zijn.

Uit deze tabel blijkt dat niet alleen de hoeveelheid stoffen in suspensie, maar ook de verkleuring en de organische en bacteriële verontreiniging kunnen toenemen indien het hemelwater afstroomt langs de dakbedekking. Bij het naakte dak werd een verzuring van het water vastgesteld, terwijl een grindlaag eerder aanleiding geeft tot een neutralisatie. Ook langdurig contact van het hemelwater met een betonnen reservoir zorgt voor een neutralisatie: steekproeven hebben aangetoond dat een bijna-neutrale pH verwacht kan worden.

De kwaliteit van het opgevangen hemelwater is eveneens sterk afhankelijk van de locatie van het dak. Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij is gebleken dat de pH van het hemelwater in Vlaanderen in 2011 varieerde tussen 4,13 (Bonheiden) en 6,38 (Koksijde). Door de verscheidenheid aan invloedsparameters en de mate waarin deze onderling kunnen verschillen, kan er dus geen sprake zijn van een 'gemiddelde' hemelwaterkwaliteit.

Uit de tabel blijkt duidelijk dat hemelwater niet voldoet aan de strikte kwaliteits­eisen voor drinkwater. Vandaar dat het in geen geval gebruikt mag worden voor hygiënische toepassingen (bv. voedselbereiding in de keuken, badwater).

Ook de richtwaarden uit de regelgevingen voor oppervlakte- en zwemwater voor de parameters die duiden op een organische of bacteriële verontreiniging (BOD5, COD, intestinale enterokokken en schijnbare kleur) worden in een aantal gevallen overschreden. Dit fenomeen is meer uitgesproken bij naakte daken dan bij daken met een ballastlaag uit grind. Bij deze laatste daken blijft doorgaans een deel van het vuil op en tussen de grindlaag achter. De overschrijding van de parameter 'intestinale enterokokken' is toe te schrijven aan de aanwezigheid van uitwerpselen van vogels of andere dieren op het dak.

Bron: het artikel 'De kwaliteit van hemelwater' van ir.-arch. Liesbeth Vos, onderzoeker bij het laboratorium Duurzame Energie- en Watertechnieken, en ing. Karla Dinne, laboratoriumhoofd Microbiologie en Gezondheid van het WTCB, in WTCB-Contact 2014/3. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, dat te vinden is op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten