Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kortrijkse beeldkwaliteitskamer houdt eerste project tegen

Kortrijkse beeldkwaliteitskamer houdt eerste project tegen

De gemeenteraad van Kortrijk keurde op 12 maart unaniem de oprichting van een Kortrijkse beeldkwaliteitskamer goed als onderdeel van het beeldkwaliteitsbeleid van de stad. De stad wil hiermee haar rol als ondersteuner én kwaliteitsbewaker opnemen bij beeldbepalende stadsprojecten. De beeldkwaliteitskamer heeft inmiddels een eerste project ‘tegengehouden’.

De beeldkwaliteitskamer bestaat uit (niet-stemgerechtigde) vertegenwoordigers van de diensten en vijf externe deskundigen inzake architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en erfgoed en werkt als klankbord en adviesorgaan. Zij gaat een dialoog aan met de ontwerpers en opdrachtgevers van beeldbepalende projecten, om tot een gedragen project te komen met een meerwaarde voor de stad en haar bewoners.

Hoge ambitie

Kortrijk heeft een hoge ambitie inzake kwalitatieve stadsontwikkeling, met behoud van de eigen identiteit. Hierbij wil men enerzijds rekening houden met het historische karakter van de stad en anderzijds voluit kansen geven aan kwalitatieve hedendaagse ontwikkelingen. Het beeldkwaliteitsbeleid schept een kader dat kwalitatieve ruimtelijke projecten en hoogstaande architectuur aanmoedigt en realiseert.

In het besef dat ‘goede’ architectuur ook een subjectief gegeven is en zal blijven, wil Kortrijk toch het gesprek aangaan over ruimtelijke kwaliteit, stedelijke identiteit en beeldbepalende projecten. Dialoog schept immers kansen voor kwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit wordt daarbij breed opgevat als een synthese van verschillende aspecten, waaronder stedenbouw, architectuur, beleving, programmatie, beeldwaarde van bebouwde en onbebouwde ruimten, leefbaarheid, woonkwaliteit, erfgoedwaarde, identiteit, bouwtechnische aspecten, energiebeheer en haalbaarheid.

De beeldkwaliteitskamer brengt de ambities van initiatiefnemers en opdrachtgevers, de visie van ontwerpers, de input van de betrokken diensten en onafhankelijke deskundigen samen om tot projecten te komen met een hoge meerwaarde. Vanuit deze dialoog adviseert de beeldkwaliteitskamer de initiatiefnemers en het college van burgemeester en schepenen. Kwaliteit wordt zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de stad, bouwheren en architecten.

Streng

Het beeldkwaliteitsbeleid van Kortrijk gaat uit van drie basisprincipes: zorgvuldig omgaan met erfgoed, samenspel tussen oud en nieuw en de stad als dynamisch organisme. Kortrijk wil de kansen voor kwalitatieve projecten in de stad maximaliseren. Zowel door rekening te houden met het bestaande patrimonium als door nieuwe initiatieven met een creatieve hedendaagse architectuur.

Over een eerste dergelijke vergunningsaanvraag heeft de beeldkwaliteitskamer zich ondertussen uitgesproken. Het project ligt dan ook op een zeer zichtbare locatie aan de oude Vismarkt langs de Kasteelkaai. Het bestaande pand is opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed, waardoor een vervangingsbouw enkel mogelijk is indien het een meerwaarde is voor de site en de omgeving.

Het aangevraagde project omvatte een achttal appartementen, met parkeerplaatsen en een beperkte commerciële ruimte op het gelijkvloers. De aanvraag hield een afbraak in van het inventarispand en een nieuwbouw met zes bouwlagen.

Ondanks het gevoerde overlegtraject was de beeldkwaliteitskamer van oordeel dat het eindresultaat een onvoldoende weerslag was van de besprekingen en de gestelde randvoorwaarden. Het project houdt onvoldoende rekening met het potentieel van de site en biedt dus onvoldoende meerwaarde voor de omgeving. Deze uitzonderlijke site, van ver en vanuit verschillende hoeken zichtbaar in de stad, vraagt een uitzonderlijk antwoord. Het college van burgemeester en schepenen volgt dit advies en de vergunning wordt dus geweigerd.

“De oprichting van de beeldkwaliteitskamer moet goede architectuur in Kortrijk aanmoedigen. De afgelopen jaren hebben wij als stad fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de publieke ruimte. Van de bouwheren en architecten van private projecten verwachten wij dezelfde inspanning. De beeldkwaliteitskamer kan hierbij helpen door een open dialoog aan te gaan en adviezen te formuleren. Wij hebben slechts één doel voor ogen: Kortrijk nog mooier maken door respect te tonen voor ons erfgoed maar ook door ambitieus te zijn op vlak van de kwaliteit van de architectuur bij nieuwe projecten”, stelt Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen in Kortrijk.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt een nieuwbouw in Brugge. De bouw gaat van start op 3 november. De totale kost van dit project wordt momenteel geraamd op ongeveer 5,8 miljoen €. Zowel de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen als de stad[…]

21/10/2020 | ProjectenArchitecten
Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Meer artikels