Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Knelpunten voor een goed rioolbeleid

Knelpunten voor een goed rioolbeleid

Er zijn heel wat knelpunten die een goed Vlaams rioolbeleid in de weg staan of moeilijk maken. Vlario-directeur Wendy Francken legt de vinger op de wonde.

Klimaatverandering

Afgelopen zomer trokken regelmatig zware regenbuien over ons land en legden delen van het land plat. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de hevige zomeronweders extremer kunnen worden, maar dat er veel minder kleine regenbuien zullen voorkomen. Dit laatste zorgt voor een daling in de totale neerslaghoeveelheden in de zomer. Klimaatverandering zorgt dus voor twee soorten waterbeheerproblemen: enerzijds meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overstromingen, vooral rioleringsoverstromingen.

'Naast technologische oplossingen (bv. intelligente sturing van onze bergings- en afvoersystemen) moet meer aandacht gaan naar bronmaatregelen zoals opwaartse bergings- en infiltratievoorzieningen. Maximaal inzetten op opwaartse infiltratie (waar de ondergrond dit toelaat) laat toe om wateroverlast en verdroging gelijktijdig en efficiënt aan te pakken', vertelt Vlario-directeur Wendy Francken.

Voorts zal het belang van lokale maatregelen toenemen, zoals verhoogde stoepranden, verdieping van de straat, of het doordacht aanleggen van lokale 'kuilen' in het openbaar domein (zgn. wadi's), of individuele afkoppeling/infiltratie op privéterrein van regenwater. Dergelijke lokale en individuele maatregelen kunnen de overstromingsschade beperken en cumulatief (wanneer op grote schaal uitgevoerd) zowel wateroverlast als verdroging tegengaan.

'Maar alle actoren moeten hier hun rol durven spelen. Lokale besturen spelen een belangrijke rol door de problematiek op het lokale niveau te (h)erkennen en aan te pakken, door maximaal in te zetten op brongerichte maatregelen (berging en infiltratie), door goede samenwerking en afstemming tussen verschillende beheerdomeinen, door op die manier kostenbesparend te werken en door informatieverstrekking, sensibilisering en betrokkenheid van de individuele burger. Ontwerpers moeten dan weer creativiteit aan de dag leggen om lokale besturen hierin tegemoet te komen of zelfs te overtuigen.'

Suboptimale benutting

Door de verschillende jaren heen werd het subsidiebesluit voor de aanleg van rioleringen een aantal keer aangepast en bijgestuurd, maar de fundamentele aspecten van de procedure werden niet gewijzigd.

Uit een analyse blijkt dat de doorlooptijd van een project, tussen opname in een subsidieprogramma en de uiteindelijke uitvoering, groot is en aanleiding geeft tot een suboptimale benutting van de middelen. Daarnaast werkt ook een subsidiepercentage van 100% voor een volledig gescheiden stelsel een kostenefficiënte besteding niet in de hand en is dit niet langer afgestemd op de vigerende wetgeving.

Een grondige herziening van het subsidiebesluit lijkt dan ook aangewezen. Projecten worden vandaag gesubsidieerd op basis van de uitgevoerde rioleringswerken, de bijhorende wegenwerken zijn niet subsidieerbaar.

'Omdat tot nu toe ook de buffering van het hemelwater in aanmerking komt voor subsidiëring zien wij dat er vaak rwa-buizen worden gelegd om het hemelwater in op te vangen en te bufferen. Zeker in een landelijke omgeving is het niet altijd nodig - en vaak ook niet wenselijk - om naast een droogweerafvoer (dwa) systematisch een regenwaterafvoer (rwa) met grote buffercapaciteit aan te leggen. Wanneer het hemelwater naar de wegberm kan afstromen en daar in de bodem infiltreren of zijn weg kan vinden naar het bestaande grachtenstelsel, is er helemaal geen rwa nodig', weet Wendy Francken.

Een wijziging van het subsidiebesluit dringt zich dus op. 'We hopen dat er op dat vlak in 2016 verandering komt.'

Lange doorlooptijd

Vandaag stellen we vast dat de Vlaamse overheid terecht heel wat middelen vrij maakt voor de rioleringssector, maar dat anderzijds de aanbestedingen van de opdrachten vertraging oplopen of zelfs helemaal niet kunnen gebeuren.

We stellen vast dat er tussen de beleidsdomeinen 'Omgeving' en 'Openbare Werken' nood is aan een betere afstemming.

Concreet blijken de drie belangrijkste redenen voor vertraging van gemeentelijke dossiers:

§ de financiering van de bovenbouw door de gemeente;

§ onteigeningsproblemen;

§ discussies over het concept (meestal in het kader van de goedkeuring van het voorontwerp).

Deze vertraging heeft behalve een negatieve impact op het realiseren van ecologische doelstellingen en een verminderde investeringsportefeuille voor de wegenbouwsector eveneens financiële gevolgen voor de Vlaamse begroting. Dit zorgt er immers voor dat veel noodzakelijke middelen geblokkeerd blijven.

Betere afstemming

'We stellen vast dat er tussen de beleidsdomeinen 'Omgeving' en 'Openbare Werken' nood is aan een betere afstemming. Heel concreet merken we dat veel gemeentelijke en bovengemeentelijke middelen, voorzien ter uitvoering van rioleringsdossiers, geblokkeerd blijven omdat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het structurele onderhoud van deze wegen niet opneemt in een investeringsprogramma. Er zijn dus dringend initiatieven nodig om tot een betere afstemming te komen tussen de investeringsprogramma's binnen het beleidsdomein 'Omgeving' en het beleidsdomein 'Openbare werken', signaleert de Vlario-directeur.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring