Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Jessa Ziekenhuis Hasselt investeert 269 miljoen € in nieuwe campus

Jessa Ziekenhuis Hasselt investeert 269 miljoen € in nieuwe campus

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Tim van De Velde.

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt wil investeren in een nieuwe eenheidscampus waar alle huidige diensten worden gecentraliseerd. Er wordt een studieopdracht uitgeschreven voor het uitwerken van een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en een parkeergebouw (inclusief de inrichting van de open ruimte) op het projectgebied Salvator+ en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor o.a. nevenfuncties en het uitwerken van een masterplan op de site Pietelbeek-Zuid. Vandaag is Jessa gevestigd op drie afzonderlijke campussen (Virga Jesse en Salvator in Hasselt en Sint-Ursula in Herk-de-Stad). Naast deze zorgcampussen bevindt zich in het bedrijvenpark Ekkelgaarden-Hasselt de vierde ondersteunende campus, waar de logistieke functies en de centrale sterilisatie zijn ondergebracht.

De projectzone Salvator+, gelegen aan de Prins-Bisschopssingel (R71) van Hasselt langs de Luikersteenweg (N20), is in het grup Hasselt-Genk gedefinieerd als blauwe zone en huisvest op dit moment onder andere het huidige Salvatorziekenhuis. Deze zone is 17,5 ha groot en omvat de af te breken gebouwen van het oude Salvatorrusthuis en van de voormalige Nationale Bank. Het is de bedoeling om hier het nieuwbouwziekenhuis en een aantal sterk gerelateerde nevenfuncties te huisvesten. De bestaande ziekenhuisinfrastructuur op de Salvatorsite moet operationeel blijven tijdens de bouwwerken en wordt na ingebruikname van het nieuwe gebouw gesloopt. Ook de sites Virga Jesse en Sint-Ursula worden dan verlaten. Site Ekkelgaarden blijft in een eerste fase deels in gebruik, tot de centrale sterilisatie-installatie is afgeschreven.Het Jessa ziekenhuis wil ook in de onmiddellijke omgeving van de site Salvator+, meer bepaald in het gebied Pietelbeek-zuid (gelegen ten oosten van de N20 en in het noorden begrensd door de Gouverneur Roppesingel (R71)), de mogelijkheden maximaal benutten voor de vestiging van passende nevenfuncties die niet in onmiddellijke interactie met de zorgcampus zelf hoeven geprogrammeerd te worden, zoals bijvoorbeeld onderzoeksfaciliteiten, zorg-gerelateerde bedrijfsactiviteiten, woon- en (dag)verblijfsfuncties zoals een hotel en zorgopvang als alternatief voor mantelzorg,…. Het volledige onderzoeksgebied wordt in overleg met het studieteam afgebakend.Vanuit deze ambitie en visie heeft Jessa een aantal basisprincipes ontwikkeld voor zijn innovatieve en toekomstgerichte eenheidscampus. De nieuwe Jessa zorgcampus heeft een positieve impact op de patiënt, biedt een ergonomische en aangename werkomgeving en creëert een gastvrije en warme sfeer binnen een professionele context. Het geheel is goed bereikbaar, toegankelijk en leesbaar en ondersteunt (individueel) patiëntgerichte, geïntegreerde zorg. De veiligheid van alle gebruikersgroepen en de kwaliteit van zorg worden maximaal ondersteund. Jessa wil, ook met zijn infrastructuur, vlot en efficiënt kunnen blijven inspelen op toekomstige veranderingen in het zorglandschap en in de maatschappij (groei, inkrimping, zorg- en technologische innovaties, …).Voor Jessa is duurzaamheid een belangrijk thema, niet enkel bij de bouw maar ook tijdens de dagelijkse (zorg)processen en het onderhoud van de gebouwen. De globale duurzaamheidsvisie focust op drie pijlers, met name ‘healing environment’, ‘flexibiliteit/aanpasbaarheid’ en ‘lage operationele kost/beheersbaarheid’.

Het nieuwe ontwerp ondersteunt maximaal de optimalisatie van de dagelijkse processen. Er is aandacht voor een vlotte patiëntendoorstroming, een efficiënt ruimtegebruik en de gescheiden circulatie van de verschillende mensen- en materiaalstromen. Er wordt uitgegaan van een doorgedreven standaardisatie waarbij evenwel steeds ook een antwoord kan worden geboden aan de noden en wensen van de diverse gebruikers. De ruimtelijke kwaliteit van het project vertaalt zich in een optimale kwalitatieve belevingswaarde van de binnen- en buitenruimtes, gericht op de diverse gebruikers. Bij de vertaling van bovenstaande visie in reële ontwerpkeuzes moet bewust rekening gehouden worden met de financiële haalbaarheid van het project.

Vier delen

Er moet een masterplan opgemaakt worden voor de projectzone Salvator+. Hier dienen het nieuwe ziekenhuis, bepaalde nevenfuncties en het parkeergebouw ingetekend, evenals een nieuwe school en studentenhuisvesting (huidige gebouwen worden afgebroken). Bij de ontsluiting van Salvator+ moet de ontwerper ook rekening gehouden met de ruimere context (aanwezigheid van woonzorgcentrum/herstelverblijf en klooster). De stad Hasselt en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben reeds de krachtlijnen van een ontsluitingsplan voor de site uitgewerkt. Hierbij gaat men uit van een primaire ontsluiting via de Voogdijstraat richting E313, aangevuld met een tweede ontsluiting via de grote ring rond Hasselt (R71). Een bijkomende ontsluiting kan worden voorzien via het verlengde van de straat Ekkelgaarden, waarbij een extra strook van perceel E467E (zone perceel buiten het grup) zou kunnen worden verworven.

Voorts ontwikkelt het ontwerpteam een planologisch onderbouwde visie voor de manier waarop, via het verhogen van het ruimtelijk rendement op naburige sites en in het bijzonder de site Pietelbeek-Zuid, voldoende ruimte kan worden gemaakt voor onder andere de hogervermelde nevenfuncties die niet in een onmiddellijke interactie met de zorgcampus zelf hoeven geprogrammeerd te worden. Hierbij moet aandacht geschonken worden aan de functioneel organisatorische en ruimtelijke verbinding met het ziekenhuis. Deze studie, die opgemaakt wordt in overleg met de betrokken overheden, zal nadien ook gebruikt worden in het kader van het grup dat door de bevoegde overheidsinstanties zal worden opgemaakt.

Het eindresultaat van de planologische visienota is een set van doelstellingen die sturend zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling, waarbinnen de verschillende geschetste ruimtelijke scenario’s mogelijk zijn en het beoogde programma kan worden gerealiseerd. Vervolgens moet een concreet en gedetailleerd masterplan voor nevenfuncties op een specifieke zone (zoals bepaald in de planologische visie) op Pietelbeek-Zuid uitgewerkt worden.

Tot slot omvat de opdracht de verdere uitwerking van het nieuwe ziekenhuis en parkeergebouw op de projectzone Salvator+, evenals de opvolging tijdens de bouw. In de huidige visie omvat de eenheidscampus 866 hospitalisatiebedden (waarvan 90 revalidatie en 54 intensieve), 220 plaatsen voor dagbehandeling, 36 operatiezalen, 60 dialyseposten, vier NMR-zalen en vijf bunkers. Een en ander resulteert in een geraamde oppervlakte van 142.000 m². De parkeerbehoefte wordt ingeschat op 2.250 parkeerplaatsen.

Het geraamde bouwbudget voor het ziekenhuis en de parking bedraagt 269 miljoen €. Het ontwerpteam staat tevens in voor de opmaak van het technisch financieel plan, het bekomen van de omgevingsvergunning, de mer (desgevallend ontheffing), het verzorgen van de epb-verslaggeving en de buitenaanleg. Het ontwerpteam zorgt ervoor dat het volledige proces door BIM ondersteund wordt.

De inrichting van de open ruimte wordt benaderd vanuit ‘systeemdenken’. Hiermee wordt bedoeld: de interactie van de site met het landschap, met de natuurlijke, economische en sociale processen en de  bijdrage op het vlak van milieukwaliteit, duurzame stedelijke energiesystemen, klimaatadaptatie en mitigatie, sociale samenhang en een ruimtezuinige en milieuvriendelijke mobiliteit.

De realisatie van het project gebeurt, gezien de hervorming van de zorgsector, via een opdracht in fasen. Jessa wil bij het bepalen van de opdracht met vaste en voorwaardelijke delen werken en heeft de mogelijkheid om met deze opdracht zowel de opmaak van het masterplan als de volledige dan wel de gedeeltelijke realisatie toe te vertrouwen aan eenzelfde ontwerpteam. De vaste gedeelten van deze opdracht zijn de opmaak van het masterplan Salvator+, de opmaak van de planologisch onderbouwde visie voor Pietelbeek-Zuid en het technisch financieel plan van het ziekenhuis en het parkeergebouw, evenals de ontwerp-werkzaamheden die daartoe vereist zijn.

Met meer dan 380 artsen en arts-specialisten in opleiding en meer dan 3.100 medewerkers is Jessa de grootste werkgever van Limburg. Jessa heeft jarenlange samenwerkingsverbanden op vlak van diverse medische specialismen met de omliggende ziekenhuizen AZ Vesalius, Sint-Franciskusziekenhuis en Sint-Trudoziekenhuis. Met deze partners wordt momenteel ook in lijn met de beleidsevoluties het klinisch netwerk Zuid-West Limburg voort uitgebouwd, met als doel kwaliteitsvolle zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te blijven aanbieden en samen een zo breed mogelijk en kwaliteitsvol aanbod te ontwikkelen om patiënten maximaal in het regionale netwerk te houden.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

In het centrum van Izegem maakt de vroegere drukkerij Strobbe plaats voor 113 nieuwbouwappartementen. Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek,[…]

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Meer artikels