Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Investeringen in zorginfrastructuur worden geëvalueerd en bijgestuurd

Investeringen in zorginfrastructuur worden geëvalueerd en bijgestuurd

De budgettaire situatie van de Vlaamse overheid, de uitvoering van de resolutie van het Vlaamse parlement inzake de investeringssubsidies in de residentiële ouderenzorg en de gewijzigde houding van de Europese instanties m.b.t. tot de alternatieve financiering zijn slechts drie redenen die de Vlaamse regering dwingen tot een grondige evaluatie en bijsturing van de investeringspolitiek. Dat staat te lezen in de beleidsnota van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) bouwt aan duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur door bepaalde sectoren financieel te steunen en alle sectoren kennis aan te bieden over zorginfrastructuur op conceptueel, bouwtechnisch en financieel vlak. De mogelijkheden voor een VIPA-toelage in het 'klassieke systeem' zullen in het eerste jaar van de regeerperiode beperkt zijn tot wat ' binnen de gezamenlijke begrotingsambities van de regering ' aan eenmalige marges kan vrijgemaakt worden in de loop van het begrotingsjaar. Deze middelen zullen bij voorrang worden ingezet om in zeer precaire situaties een oplossing mogelijk te maken.

'Daarna worden systematisch extra middelen voorzien, die in verschillende sectoren worden ingezet. Bestaande instrumenten die hun nut bewijzen, kunnen voorlopig voort aangewend worden. In 2015 onderzoeken we voor welke sectoren we nieuwe financieringstechnieken kunnen inzetten. Voor het uitwerken van deze nieuwe systemen, die geleidelijk zullen worden ingevoerd, willen we samenzitten met de betrokkenen (de zorg- en welzijnssector, de financiële sector, de bouwsector, andere administraties die hierin expertise hebben, '). In 2015 onderzoeken we eveneens voor welke sectoren deze nieuwe financieringstechnieken kunnen ingezet worden', verklaart minister Vandeurzen.

Alternatieve financiering

Gelet op de verplichte consolidatie zal het VIPA voor de sectoren die vallen onder de alternatieve financiering nieuwe financieringsmodellen ontwikkelen. Voor de ouderensector komt als gevolg van de resolutie van het Vlaamse parlement van 19 juni 2013 een einde aan de huidige infrastructuursubsidiëring en zal het VIPA i.s.m. het agentschap Zorg en Gezondheid en de sector een nieuw financieringssysteem ontwikkelen.

Voor de dossiers die vóór 31 december 2014 een technisch-financieel plan indienden en nog in aanmerking komen voor subsidie zal, gelet op de consolidatie, een aangepast systeem worden uitgewerkt. Voor de volgorde van de dossiers zullen objectieve criteria gehanteerd worden die aansluiten bij het beleid. In afwachting hiervan worden ze ondergebracht in het klassieke financieringssysteem en worden de meest precaire dossiers geïnventariseerd.

Het VIPA heeft een duurzaamheidsmeter voor de zorgsector ontwikkeld. Voor de ziekenhuissector zal het VIPA, eveneens in dialoog met de sector en gelet op de impact van de zesde staatshervorming, een nieuw financieringssysteem ontwerpen. Kernwoorden daarin zijn aandacht voor transparantie, eenduidigheid en betaalbaarheid. Het zal aansluiten bij en afgestemd zijn op het Vlaams zorgstrategisch plan voor de ziekenhuizen. Wat de financiering van de ziekenhuizen A1/A3 betreft, zullen de voorwaarden waaraan de niet-prioritaire herconditioneringswerken moeten voldoen, worden uitgewerkt. Dit gebeurt eveneens in overleg met de sector.

De infrastructuursubsidies voor personen met een beperking worden voorlopig weer ondergebracht bij het bestaande, klassieke financieringssysteem. Bijzondere aandacht zal gaan naar de voorzieningen voor minderjarigen en de voorzieningen voor personen met een beperking met zware (medische of gedragsmatige) zorgnoden.

Kenniscentrum

Het VIPA ontwikkelt zich als kenniscentrum inzake de bouwtechnische, financiële en conceptuele aspecten van kwaliteitsvolle (zorg)infrastructuur en neemt hierbij een coördinerende en stimulerende rol op. Het kenniscentrum doet

hierbij een beroep op een mix van expertise vanuit zowel de profit- als de nonprofitsector. Specifieke aandacht gaat naar kennisverwerving over de financiële producten die in de sectoren steeds meer, en in toenemende diversiteit, voorkomen.

Het VIPA heeft een duurzaamheidsmeter voor de zorgsector ontwikkeld waarmee de integrale duurzaamheid van een zorgvoorziening meetbaar wordt en waarmee duurzame oplossingen vrijblijvend in het ontwerpproces gestimuleerd worden. Dit instrument moet hanteerbaar en gebruiksvriendelijk worden uitgewerkt, zodat het breed toepasbaar is voor zowel bestaande als nieuwe projecten, met of zonder investeringssubsidies. Het instrument zal zo gebouwd zijn dat het eenvoudig kan worden aangepast aan de actuele normen.

Verbouwingskosten

Het VIPA coördineert de ontwikkeling van multifunctionele, combineerbare en aanpasbare infrastructuur, zowel sector- als beleidsdomeinoverschrijdend. Door reeds in de bouwfase rekening te houden met een toekomstige andere invulling van een gebouw kunnen onnodige extra verbouwingskosten vermeden worden.

Door multifunctionele infrastructuur op grotere schaal mogelijk te maken, kan die ook effectiever en efficiënter worden gebruikt en ontwikkeld. Dat wordt ook afgestemd met de departementen Onderwijs en Wonen.

De studie 'Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten' zal als leidraad dienen voor de regelgeving inzake brandveiligheid in andere sectoren. De verwerking van de conclusies en de aanbevelingen van deze studie is voorzien tegen eind 2016 en zal gebeuren in overleg met de betrokken sectoren. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

Vlaanderen maakt 121 miljoen euro vrij om 195 lokale rioleringsprojecten versneld uit te voeren. Deze projecten vertegenwoordigen samen een totale kostprijs van 286 miljoen euro, of een rioleringskost van 162 miljoen euro. Vlaanderen draagt 75[…]

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Baksteenproducent start pilootproject voor retourservice houten pallets

Baksteenproducent start pilootproject voor retourservice houten pallets

België hanteert andere normen voor branddeuren dan meeste Europese landen

België hanteert andere normen voor branddeuren dan meeste Europese landen